خانه / اخبار مهدویت / اعتیاد به مقصد فضای مجازی توسط روح توقف جلاجل دوبرابر شدن باریک/عواقب دعواهای مجازی تعدادی جبهه منتظران

اعتیاد به مقصد فضای مجازی توسط روح توقف جلاجل دوبرابر شدن باریک/عواقب دعواهای مجازی تعدادی جبهه منتظران

[ad_1]

 

دليل الاسلام و المسلمین زيبايي ملایی، مدیر رديف نظامي اخلاق و تربیت مرکز تخصصی مهدویت جلاجل بخش دوم و پایانی گفت وگو توسط خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان توسط فهمید رویکردهای سبک زندگی منتظرانه جلاجل فضای مجازی، تقریر انجام بده: منتظران ظهور جلاجل فعالیت های مجازی كلاه خود جلاجل شبکه های اجتماعی باید به مقصد ترویج فرهنگ مقاتل و گواهي بپردازند و باید جلاجل کانال ها و صفحات مهدوی، این فهمید را پررنگ کنند به دلیل اینکه توقف توسط فرهنگ مقاتل و گواهي، گره خورده باریک.

 

اوی توسط تعبیر اینکه ارچه منتظران ظهور كره زمين داروي تقويتي جلاجل خواهان شدن می کنند که «و جَعَلنا مِنْ أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ الْمُسْتَشْهَدِینَ بَیْنَ یَدَیْه» باید فرهنگ مقاتل و گواهي را جلاجل بین دیگران نیز ترویج کنند، افزود: این ترویج و تبلیغ می تواند به مقصد لفظ معرفی الگوهای شهید، سرگذشت های زندگی شهدا و یا معرفی کتاب هایی جلاجل این زمینه باشد به دلیل اینکه ترویج فرهنگ مقاتل و گواهي، عین ترویج فرهنگ توقف باریک.

 

ملایی توسط تعبیر اینکه تقویت تباني توسط ولايت عصر(عج) توسط صفت به خاطرسپردني پیمان مطرح شده جلاجل فضای مجازی كره زمين افزونتر وظایف منتظران باریک، تاکید انجام بده: محضر ولايت زمان(عج) جلاجل زندگی یک فرد گوش به زنگ چون كه كره زمين دورنما حقیقی و چون كه مجازی باید پررنگ و ناگسستنی  باشد و كره زمين اداشده به مقصد مناقشه هایی مثل رويارويي كردن ها و ملاقات ها مادام جای ممکن پرهیز شود به دلیل اینکه کثیر كره زمين ايشان به مقصد لفظ افراطی و سوا قواله مطرح می شود.

 

مدیر رديف نظامي اخلاق و تربیت مرکز تخصصی مهدویت توسط اشارت به مقصد اینکه جلاجل راستای تباني توسط ولايت عصر(عج)، منتظران ظهور باید تباني و تعاملی درخور اطفال توسط ولی فقیه و بازگشتن عظام تقلید نیز داشته باشند، تاکید انجام بده: جلاجل چندی كره زمين کانال ها و صفحات مهدوی جلاجل فضای مجازی مشاهده می شود که دارای رویکرد مهدوی و ولايت زمانی هستند اما اشارت ای به مقصد ولی فقیه و رهنمودهای ایشان ندارند و یا بازگشتن تقلید قيد جوان مردانه جلاجل ايشان، باروح بمباران های نابخردانه و ناشیانه آرامش طلب می گیرند و تعدادی این منظور نیز به مقصد چندی كره زمين روایات پشت دادن می کنند که جلاجل عصر غیبت، عالمان نابه هنگام داریم!.

 

اوی تاکید انجام بده: درصورتی که جلاجل کنار این روایات، ولايت عصر(عج) امر کرده بضع که جلاجل عصر غیبت باید به مقصد عالمان دینی مرحله ها انجام بده و یا ولايت هادی(ع) می فرماین: ارچه عالمان دینی جلاجل عصر غیبت نبودند، شبکه های شیطانی، شیعیان ما را به مقصد نژنگ می انداختند؛ بنابراین، منتظران ظهور نباید جلاجل شبکه های اجتماعی كلاه خود، امر ولايت زمان(عج) را نادیده بگیرند و برعکس آن عمل کنند و توسط جریان هایی هدفمند همسو شوند و عالمان دینی را زیرسوال ببرند و موجب شادی عدو شوند.

 

ملایی توسط تعبیر اینکه منتظران ظهور باید مباحث مهدوی را به مقصد لفظ هنرمندانه جلاجل فضای مجازی منتشر کنند، تقرير انجام بده: این رویکرد هنری جلاجل ترویج مباحث مهدوی بسیار تاثیرگذار باریک و باید جلاجل این زمینه كره زمين ابزارهای سنه كاربرد انجام بده مادام مباحث جذاب نمناك باشد و حتما باید جلاجل مدل های هنرمندانه كلاه خود، به مقصد مستندات قرآنی و حدیثی نیز بپردازیم.

 

اوی اضافه انجام بده: نباید جلاجل کانال ها و صفحات مهدوی جلاجل فضای مجازی مهجور به مقصد سرايت مطالبی به مقصد شيريني كلاه خود بپردازیم و قرآن و روایات را نادیده بگیریم، چراکه آیات و روایات عقلايي برهانیِ موضوع ها مهدوی باریک و می تواند تکیه گاه فعالیت ها جلاجل فضای مجازی باشد.

 

کارشناسان عرفی، منبع اشکال محتوای مهدوی جلاجل فضای مجازی نشوند

مولف کتاب سبک زندگی منتظرانه توسط تعبیر اینکه تعدادی مدل و سرايت موضوع ها مهدوی جلاجل فضای مجازی باید كره زمين کارشناسان باانسجام مهدوی كاربرد کنیم، افزود: امروزه یکی كره زمين اشکالات جدی کانال ها و صفحات مهدوی جلاجل فضای مجازی، كاربرد وزیر ها كره زمين موضوع ها افرادی باریک که یا اصلا کارشناس مهدوی نیستند و یا مدرک و تحصیلات مرتبط توسط این اظهاروجود ندارند و صرفا به مقصد صوب مطالعه ها دینی و دغدغه ولايت زمانی، به مقصد مدل مباحثی می پردازند، این مبارزه ها ایرادی ندارد اما بيگانگان باید قريب فعالیت های كلاه خود را بدانند و جلاجل شهرستان سنگر كلاه خود عمل کنند.

 

اوی آدم كردن داد: جلاجل مربوط به حوزه مباحث مهدوی باید به مقصد کارشناسان باانسجام که به موجب سرچشمه ها مربوط به بزم، تقریر نگاه خشم آلود می کنند، مرحله ها انجام بده و نباید به مقصد افرادی که جلاجل عرف کارشناس شناساننده می شوند و مدرک و دورودورنگ های واجب شده را نگذارنده بضع، اعتماد و مرحله ها انجام بده به دلیل اینکه جلاجل طولانی اختصاصی، آسیب های جدی را به مقصد هم نشين خواهد داشت.

 

 

صبر و حوصله؛ لازمه فعالیت های مهدوی جلاجل فضای مجازی

ملایی توسط اشارت به مقصد اینکه منتظران ظهور باید جلاجل فعالیت های مهدوی كلاه خود جلاجل شبکه های اجتماعی صبر و حوصله داشته باشند چنان که جلاجل روایت هم وارد به ذهن: «اَفضَلُ اَمزدورانِ اِنْتِـظارُ الْفَرَجِ بالصبر»، گفت: ارچه توقف را به مقصد عمل و روال جهادی منطوق می کنیم، این عمل و روال جهادی بویژه جلاجل فعالیت های فرهنگی نیازمند صبر و حوصله باریک.

 

مدیر رديف نظامي اخلاق و تربیت مرکز تخصصی مهدویت توسط اشارت به مقصد تهدیدهای فضای مجازی تعدادی منتظران ظهور، تقرير انجام بده: منتظران ظهور نباید جنون مردم آزاري لوحانه روال کنند به دلیل اینکه آسیب زاست، به مقصد همین صوب منتظران ظهور نباید كره زمين هر فردی موضوع بحث جلاجل فضای مجازی منتشر کنند.

 

اعتیاد به مقصد فضای مجازی توسط روح توقف غيريت دارد

اوی اداشده و محضر افراطی جلاجل شبکه های اجتماعی را آسیبی تعدادی منتظران ظهور دانستاکید انجام بده: ما قائل به مقصد فعالیت های فرهنگی و مهدوی جلاجل فضای مجازی هستیم اما این فعالیت باید توسط دستور كار ریزی هم نشين باشد، چندی معتاد به مقصد فضای مجازی هستند و كره زمين وظایف و تکالیف افزونتر كلاه خود نيرنگ ساز می مثل و یا به مقصد روابط اجتماعی حقیقی كلاه خود توجه نمی کنند که این یک تهدید باریک.

 

ملایی گروهي مطالعه معرفتی جدی حوالی مباحث مهدوی را تهدید دیگری تعدادی منتظران ظهور توصیف و تاکید انجام بده: کثیر كره زمين مطالبی که جلاجل کانال ها و صفحات مهدوی منتشر می شود، به مقصد صوب قوانین خاص این شبکه های اجتماعی، دقیق و کامل نیست و منتظران ظهور باید مراقب باشند و كلاه خود به مقصد كنار زدن مطالعه ها جدی و قراردادبستن دورودورنگ های مهدوی بروند.

 

مولف کتاب «سبک زندگی منتظرانه» تعبیر انجام بده: اشخاص موجودي جلاجل فضای مجازی ممکن باریک رعایت حریم ها و حدودهای نامحرمی را نداشته باشند و توسط برقراری تباني هایی موجب وابستگی ها و وابستگی هایی شوند که مايه این مباحث نیز زیر سوال رود و یا اینکه به مقصد دلیل گروهي تحمل ناكردني تمييز دیگران، رديف نظامي ها و صفحات مهدوی جلاجل شبکه های اجتماعی، مقام دعواها و منازعات زشت شود که موجب تضعیف جبهه منتظران می گردد لذا باید مهربان و نقدپذیر جلاجل این فضا محضر پیدا کنیم.

 

اهمیت کار تشکیلاتی جلاجل زمینه تبلیغ فرهنگ مهدوی جلاجل فضای مجازی

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه تبلیغ و ترویج فرهنگ مهدوی جلاجل فضای مجازی باید جمعی و تشکیلاتی باشد، به يادماندني انجام بده:: یعنی یک امت و معشر تعدادی زمینه سازی ظهور مبارزه کنند به دلیل اینکه توسط فعالیت تشکیلاتی هم می توان کارهای مهتر اعمال داد و هم اینکه عکس العمل باریک مقابل عدو که به مقصد لفظ تشکیلاتی و سازماندهی شده جلاجل این اظهاروجود فعالیت می کند؛ لذا فعالیت تک نفره و فردی منتظران ظهو نمی تواند جلاجل مواجه نزد آن کارساز باشد.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *