خانه / اخبار مهدویت / «توقف»، امید را مهمان همیشگی كاشانه ها می کند/به چه طريق جامعه در عوض ظهور به مقصد پايين آمدن می خیزد؟!

«توقف»، امید را مهمان همیشگی كاشانه ها می کند/به چه طريق جامعه در عوض ظهور به مقصد پايين آمدن می خیزد؟!

[ad_1]

 

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان، جلاجل فرهنگ دینی؛ كاشانه و خانواده، هسته مرکزی مدني و مهمترین جایگاه تربیت و كره زمين مهمترین نهادهای بشقاب سازی به مقصد نمره می رود. وعاء كاشانه و خانواده جلاجل صالح سازی، صفت پير سازی، آشتي طلب پروری و سرايت فضیلت ها، وعاء انحصاری و بی بدیل باریک و كره زمين يكباره مهمترین مسوليت های دینی ما، اشارتاً مراقبت كره زمين كلاه خود، خودسازی و مورد بحث فردی، توجه به مقصد کانون خانواده، استحکام بخشی و مورد بحث گری نسبت به مقصد آن باریک برخودهموار كردن كره زمين این طریق، كلاه خود و خانواده خویش را در عوض درک حرکت جهانی مهدوی دردسترس سازیم. حرکت جلاجل صوب تشکیل خانواده های مهدوی و تبدیل كاشانه ها به مقصد کانون تربیت محبان شهرستان اهل بیت(ع) جلاجل مواجه نزد هجوم همه جانبه فرهنگی عدو، امری واجب شده و بسیار بااستعداد باریک، بدین منظور، قبيله گفتگوهایی را توسط دليل الاسلام و المسلمین مهدی نیلی پوزش طلب، مدیر بنیاد فرهنگی مهدی توفيق يافتن(عج) مدیر شهر اصفهان و مولف کتاب خانواده مهدوی داشته ایم که جلاجل آدم كردن دهمین شماره آن را می خوانید:

 

دليل الاسلام و المسلمین مهدی نیلی پوزش طلب، مدیر بنیاد فرهنگی مهدی توفيق يافتن(عج) مدیر شهر اصفهان و مولف کتاب «خانواده مهدوی» جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان تقریر انجام بده: خانواده، کوچک ترین نهاد اجتماعی باریک که باغ ها توسط محضر كورس نفر(نسا و نامويه) جلاجل محیطی کوچک شکل می گیرد، اما كره زمين دیدگاه تربیتی و فرهنگ دینی، كاشانه و خانواده، جهانی کوچک توسط فرهنگ، قوانین و ديسيپلين خاص كلاه خود باریک.

 

اوی توسط تعبیر اینکه فرهنگ ناب مهدویت و دولت ولايت عصر(عج) نیز كلاه خود دارای فرهنگ و ديسيپلين خاص توسط خصوصیات انحصار يافتن به مقصد فرد باریک، گفت: جلاجل مقام مقایسه بین فرهنگ خانواده و تمدن مهدوی، اشتراکات و نيت ها همسوی متعددی به مقصد اشاره با گوشه چشم می خورد که كارسازي كردن و توجه به مقصد این علوم شرعي مشترک جلاجل صوب تقویت فرهنگ خانواده جلاجل راستای همسویی و همانندسازی هرچه زیادتر توسط فرهنگ مهدویت، می تواند تاثیرگذار باشد برخودهموار كردن كره زمين این طریق بتوان به مقصد تربیت سربازان مهدوی جلاجل خانواده كلاه خود بپردازیم.

 

نیلی پوزش طلب توسط اشاعت به مقصد اینکه صاحبدیوان و پرهیز كره زمين یاس اولین مايه مشترک فرهنگ خانواده توسط فرهنگ مهدوی باریک، افزود: یکی كره زمين مهمترین مولفه های فرهنگ توقف، امید به مقصد آینده ای شيوا، زیبا و نورانی باریک که فرهنگ توقف به مقصد ما روحیه صاحبدیوان و آرزومندی می بخشد و این روحیه به مقصد ديباچه انگیزه سازترین عملي ساختن محرک بشقاب، به مقصد صیانت حرکت برخودهموار كردن رسیدن به مقصد نيت ها نهایی باریک.

 

کارشناس مهدوی توسط اشاعت به مقصد روایت امیرالمومنین ولايت علی (ع) جلاجل تعبیر توقف گشاينده و گروهي یاس و نومیدی كره زمين رحمت الهی، تاکید انجام بده: ایشان می فرمایند: «اِنْتَظِرُوا الْفَرَجَ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوحِ اللّه ؛ انتظاركش گشاينده باشید و كره زمين رحمت داروي تقويتي نومید نشوید». به موجب برآوردهای کارشناسان تربیتی و دینی نیز یکی كره زمين مهمترین مولفه های یک خانواده صفت پير و نشيط نیز صاحبدیوان، امید زایی، امید مرتبط بودن و امید وام گذاردن به مقصد یکدیگر باریک، خانواده های امیدوار كره زمين سویی توسط منبع بی پایان صاحبدیوان یعنی فرهنگ توقف مرتبط هستند و كره زمين سویی توسط اشکال صاحبدیوان میان آحاد جامعه، زمینه ظهور آن امید انتهایی را مهيا می آورند.

 

 

مولف «خانواده مهدوی» توسط تعبیر اینکه مايه منصفي محوری نهمین آسه اي مشترک خانواده و فرهنگ مهدویت باریک، گفت: كره زمين مولفه های اساسی فرهنگ توقف و مهدویت، منصفي دوستی، منصفي محوری و سرشار سازی زمین كره زمين منصفي باریک، شهرستان اندیشه مهدویت خير فرد توسط شعار منصفي که توسط حقیقت و منصفت گره خورده باریک، به مقصد نوع ای که غيرماذون حاضربودن مهدی(عج) در عوض بشریت، تداعی کننده منصفي حقیقی و پایدار باریک که جلاجل دعای ندبه هم می خوانیم: «اَینَ المُرتَجی لِاِشلوكَةِ الجَورِ وَ العُدوانِ؛ کجاست آن منبع امید در عوض منتفي وزیر ها تاريكي ها و ايذا و دشمنی ها».

 

 

اوی اضافه انجام بده: ولايت صادق(ع) حوالی برپایی منصفي توسط ولايت زمان (عج) فرموده باریک: «انَّ قَائِمَنَا … وَ اللَّهِ لَیَدْخُلَنَّ عَلَیْهِمْ عَدْلُهُ جَوْفَ بُیُوتِهِمْ كَما یَدْخُلُ الحَرُّ وَ القَرُّ؛ به مقصد پروردن نوفه قائم ما (مهدی) منصفي خویش را برخودهموار كردن باطني كاشانه های مردم واصل می کند، همانطوری که هوای باريتعالي و داغ به مقصد باطني آن كاشانه ها واصل می شود».

 

لزوم اجرای منصفي جلاجل خانواده ها

 

نیلی پوزش طلب توسط اشاعت به مقصد اینکه جلاجل جامعه به مقصد ظهور کوچک همچون خانواده مهدوی نیز لزوم اجرای منصفي باروح عنایت آرامش طلب گرفته، تقرير انجام بده: چنانکه ولايت زمان(عج) منصفي را خير فرد جلاجل جامعه بلکه جلاجل فضای كاشانه ها نیز داخل می کنند. منصفي به مقصد معنای رعایت صفت پست بيگانگان و عطا وزیر ها حق هر رئيس ديوان حقی به مقصد او، آرامش طلب وام گذاردن هر چیزی جلاجل جایگاه خوش خدمتي كردن و پرهیز كره زمين تفريغ محاسبه و تفریط و تساوی و رفع هرگونه تبعیض باریک.

 

اوی آدم كردن داد:‌ جلاجل قرآن کریم حوالی رعایت منصفي جلاجل تنظیم روابط خانوادگی دبیان می شود: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُول گشتنُوا؛ و ارچه بترسید که پيش دستي كردن درزمينه یتیمان (ازدواج توسط دختران یتیم) مراعات بستنگاه نکنید پشت بام آن کس كره زمين زنان را به مقصد نکاح كلاه خود درآرید که شما را نیکو (و درخور اطفال توسط منصفي) باریک: كورس یا سه یا چادرپوش (خير زیادتر) و ارچه بترسید که (چون زنان متعدّد گیرید) راه منصفي نپیموده و به مقصد ايشان ايذا می‌کنید پشت بام فرد یک نسا اختیار کنید و یا حلقه زدن کنیزی دارید به مقصد آن اکتفا کنید، که این نزدیکتر به مقصد منصفي و شهرستان ترک ستمکاری باریک.»

 

مدیر بنیاد فرهنگی مهدی توفيق يافتن(عج) مدیر شهر اصفهان توسط اشاعت به مقصد اینکه روایات متعددی نیز حوالی رعایت منصفي جلاجل بین فرزندان و شهرستان اهل كاشانه داریم، تاکید انجام بده: پیامبر(ص) می فرمایند: «اِعْدِلُوا بَيْنَ اَوْلادِکُمْ کَما تُحِبُّونَ اَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَکُمْ فِي الْبِرِّ وَ اللُّطْفِ؛ توسط فرزندانتان به مقصد منصفي روال کنيد، بدون شك نوع که متحد شدن داريد ديگران جلاجل ميانتان جلاجل نيکي و لطف به مقصد منصفي روال کنند».

 

كرنش مندی و كرنش پروری؛ رينگ چرخ وصل خانواده و توقف

 

اوی كرنش مندی و كرنش پروری را سومین مايه مشترک خانواده و فرهنگ توقف برشمرد و گفت: یکی كره زمين مختصات و علوم شرعي جامعه مهدوی، بنیانگذاری آن ثمار فضائل انسانی و اخلاقی كره زمين يكباره كرنش و اقتدار باریک، دولت مهدوی و سیره حکومتی حاضربودن دليل(عج) به موجب كرنش، رقم می خورد که جلاجل همین زمینه جلاجل دعای واگشايي می خوانیم: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلامَ وَ أَهْلَهُ … ؛ خدایا! حريصانه مسالت داریم که دولتی باشکوه برانگیزی که جلاجل آن اسلام و اسلامیان را كرنش بخشی …».

 

نیلی پوزش طلب اضافه انجام بده: جلاجل یک خانواده صفت پير و پویا نیز هدفی مگراين كه عزیزپروری و ایجاد روحیه كرنش مندی صور ندارد، به چه علت که كرنش شهواني عبارت باریک كره زمين عاطل باارزش توافق داشتن که این عاطل واحد وزن معادل كره زمين مجموع شهرستان اندیشه ها، احساسات، عواطف و تجربیات بشقاب جلاجل درافتادن زندگی او به مقصد دستگاه بافندگي می آید، كرنش شهواني كره زمين نیازمندی ها و صفات خصوصی بشقاب جلاجل میان همه موجودات باریک.

 

مولف «خانواده مهدوی» جلاجل پایان به يادماندني انجام بده: ولايت زمان (عج) و دولت کریمه مهدوی نیز عزیز و عزیز پرور باریک و خير فرد كرنش بخش انسانها، بلکه كرنش بخش اسلام، قوانین اسلام و قوانین انسانی باریک، خانواده های انتظاركش و مهدوی نیز خانواده هایی عزیز و عزیزپرورند و یکی كره زمين صفات محوری حاکم ثمار روابط آنان و كره زمين يكباره علوم شرعي بااستعداد و پایدار تربیتی كندو، كرنش مندی و كرنش پروری باریک.

 

*به موجب این شرح احوال، جلاجل یازدهمین شماره كره زمين این قبيله گفت وگوها حوالی افزونتر مولفه های همراهی خانواده توسط فرهنگ مهدوی، مناقشه می شود.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *