خانه / اخبار مهدویت / اوقات فراغت منتظران به چه طريق می گذرد؟

اوقات فراغت منتظران به چه طريق می گذرد؟

[ad_1]

 

دليل الاسلام زيبايي ملائی، مدیر رديف نظامي اخلاق و تربیت مرکز تخصصی مهدویت و مؤلف کتاب سبک زندگی منتظرانه جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان توسط اشارت به مقصد جایگاه اوقات فراغت جلاجل اسلام، تقریر انجام بده: بشقاب مومن پاخيره زن دارد كره زمين صفت انحصارطلب مجال مهلت های حيات تازه يافتن در عوض رسیدن به مقصد کمال و رشد كاربرد کند و جلاجل این مسیر، به مقصد آمادگی جسمی و روحی نیاز دارد.

 

اوی توسط تعبیر اینکه پیامبر(ص) جلاجل سفارش ۵ گانه كلاه خود به مقصد اباذر فرمودند اوقات فراغت را باید غنیمت شمرد، تاکید انجام بده: ایشان فرمودند: بشقاب باید مجال مهلت ها و زمان های خالی كلاه خود، قبل كره زمين مشغولیت به مقصد کارهای افزونتر را غنیمت شمارد.

 

ملائی توسط اشارت به مقصد فرمایش ولايت همداستاني(ع) درزمينه کیفیت ثنايا مندی كره زمين ساعات شبيه بودن دوال، تعبیر انجام بده: ایشان تاکید دارند که دستور كار زندگی به مقصد چادرپوش بخت تقسیم و یک بخت آن خالی گذاشته شود مادام به مقصد تفریح و فعالیت های نشاط آور جلاجل آن، بپردازیم؛ جلاجل نگاه حاضربودن ثامن الحجج(ع) این ساعتی که بشقاب به مقصد تفریح می پردازد، توان واجب شده در عوض آدم كردن فعالیت ها، عبادت و حاصل کردن حلال را جلاجل بشقاب ایجاد خواهد انجام بده.

 

 

 

مدیر رديف نظامي اخلاق و تربیت مرکز تخصصی مهدویت توسط تعبیر اینکه جلاجل روایتی كره زمين پیامبر(ص) مروی باریک «نِعمَتانِ مَفتونٌ فيهِما كَثيرٌ مِن النّاسِ: هزارَراغُ و الصِّحَّةُ، كورس نعمت صور دارد که ارتقا كره زمين مردم جلاجل آن به مقصد گمراهی و لهيدگي می افتند که یکی اوقات فراغت و دیگری شفا و سلامتی باریک»، ابرازکرد: جلاجل این روایت سریع داده شده ه جلاجل عین توجه و كارسازي كردن به مقصد تفریح و اوقات فراغت، باید توجه داشت که ارچه این مجال مهلت توسط نگاه و دستور كار ریزی صحیح معاشر نباشد، آشوب به پا كردن انگیز بوده و موجب لهيدگي و گمراهی می شود.

 

 

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه عموما اوقات فراغتِ وارداتی كره زمين مغرب، مجال مهلت و زمان پس ازآن كره زمين اعمال کارهای يوميه را مدنظر دارد، گفت: سيني این تعریف، این مجال مهلت زمانی در عوض سرگرمی و تفریح باریک اما ارچه به مقصد گزاره های اسلامی جلاجل این زمینه توجه داشته باشیم، جلاجل می یابیم که اوقات فراغت، كره زمين نگاه خشم آلود اسلام، زمان های بی مسئولیتی و بیکاری نیست به دلیل اینکه جلاجل هر زمانی که بشقاب عقلايي، اختیار، آگاهی و قوچ داشته باشد، مسئولیت هم دارد.

 

ملائی توسط اشارت به مقصد اینکه امیرالمومنین ولايت علی (ع) جلاجل اعلامیه آیه «وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا» فرمودند: «سلامتی، اوقات فراغت، جوانی و نشاط كلاه خود را فراموش نکن مادام بوسیله ايشان در عوض آخره، پشت بام انداز داشته باشی»، تاکید انجام بده: یک انتظاركش جلاجل سبک زندگی كلاه خود باید كره زمين اوقات فراغت همچون ایام تعطیلات نوروز، صيف و … كاربرد کند مادام «تـَطْلُبَ بِهِ الاْخَرَه» در عوض آخره ثنايا برداری کند.

 

مميزه های اوقات فراغتِ منتظرانه

 

مؤلف «سبک زندگی منتظرانه» توسط اشارت به مقصد مميزه های اوقات فراغت جلاجل سبک زندگی منتظرانه، تاکید انجام بده: دستور كار ریزی اولین مميزه اوقات فراغت جلاجل سبک زندگی منتظرانه باریک و زمانی که یک انتظاركش تيرخور گذاری می کند مادام آمادگی فردی، خانوادگی و یا اجتماعی را به مقصد صور آورد، باید در عوض آن دستور كار ریزی کند که بخشی كره زمين آن پيوسته كاري به مقصد اوقات فراغت باریک و نهمین مميزه اسم بزرگواري روایت ولايت صادق (ع) که ویژگی یاران ولايت زمان(عج) را پس ازآن كره زمين انتظاركش وجود داشتن، برخورداری كره زمين ورع و اخلاق معرفی کرده بضع، اخلاق محوری و تقوامحوری جلاجل دستور كار های اوقات فراغت باریک که باید كره زمين تفریح های غیراخلاقی و غیرالهی پرهیز و نهی کند.

 

اوی تاکید انجام بده: انتظاركش نباید توسط رفتارهای كلاه خود جلاجل اوقات فراغت، به مقصد نوع ای عمل کند که جلاجل اظهاروجود نبرد حق و باطل، جلاجل جبهه عدو آرامش طلب گیرد.

 

ملائی درزمينه سومین مميزه اوقات فراغت جلاجل سبک زندگی منتظرانه اشعاركننده انجام بده: وعاء محوری خانواده هاست، به مقصد این منطوق که تفریح شخصی و فردی باید به مقصد جابجایی برود و فرد به مقصد نوع ای تربیت شود که درحد امکان توسط خانواده به مقصد تفریح بپردازد.

 

اوی توسط تعبیر اینکه چهارمین مميزه اوقات فراغت جلاجل سبک زندگی منتظرانه، رعایت حلال و تحريم شده الهی باریک، گفت: جلاجل این سبک زندگی بشقاب نباید به مقصد بهيمه ها تفریح به مقصد هر عملی بپردازد و یا جلاجل هر مکانی محضر پیدا انجام بده بلکه باید جلاجل كاربرد كره زمين اوقات فراغت خصوصا جلاجل وجدها توسط رسانه ها یا محضر جلاجل فضای مجازی بایدها و نبایدها را مد نگاه خشم آلود داشت.

 

مدیر رديف نظامي اخلاق و تربیت مرکز تخصصی مهدویت پنجمین مميزه اوقات فراغت جلاجل سبک زندگی منتظرانه را رعایت صحت و صحه برشمرد و اشعاركننده انجام بده: انتظاركشِ مریض، به مقصد کار ولايت زمان(عج) نمی آید، بنابراین، توجیه پذیر نیست که جلاجل اوقات فراغت به مقصد اموری تاديه شده و یا موردها غذایی ای اسم پري زده َشود که صحت فرد را به مقصد ريسك اندازد، چراکه انتظاركش علاوه ثمار توجه به مقصد صحه روحی باید به مقصد صحه جسمی كلاه خود هم توجه داشته باشد مادام بتواند جلاجل اظهاروجود توقف کارآمد باشد.

 

اوی توسط اشارت به مقصد مصادیق اوقات فراغت جلاجل سبک زندگی منتظرانه، تعبیر انجام بده: اولین مصداق، مسافرت هدفمند باریک که پیامبر(ص) جلاجل این اسم مورد می فرمایند: «سافروا تصحوا و ترزقوا؛ مسافرت کنید مادام سلامتی و روزي و روزی شما افزایش یابد.»؛ اما مسافرت باید هدفمند باشد و باید مکان مسافرت و قسم رفتارها جلاجل این سفيران، یکی كره زمين ابعاد روابط چهارگانه ارتباطی بشقاب انتظاركش را به مقصد لفظ مستقیم یا غیرمستقیم، تعمیم، تقویت و ارتقا ببخشد.

 

ملائی توسط اشارت به مقصد اینکه می توان اوقات فراغت را به مقصد کارهای یدی اثرگذار اختصاص داد، تاکید انجام بده: مثل آنچه چندی كره زمين دانشجویان و زرگر جلاجل اوقات فراغت نوروی و تابستانی كلاه خود اعمال داده و جلاجل اردوهای جهادی محضر یافته و به مقصد محرومان کمک می کنند.

 

انتظاركش شهرستان اهل مطالعه باریک

 

مؤلف و ثابت شدن مهدوی توسط تعبیر اینکه جلاجل ویژگی های یاران ولايت زمان(عج) وارد به ذهن «کدادون مُجِدُّونَ فی طاعَةِ اللّهِ؛ شهرستان اهل مبارزه و مجاهدت جلاجل فرمان برداري كره زمين داروي تقويتي و ولايت زمان(عج) هستند»، افزود: ویژگی بااستعداد افزونتر اوقات فراغت منتظران ظهور، مطالعه باریک به دلیل اینکه این زمان های فراغت، به مقصد معنای تعطیلی معرفت اندوزی نیست و جلاجل این زمان می توان بخشی كره زمين مجال مهلت را به مقصد مطالعه کتاب های معرفتی و مهدوی اختصاص داد.

 

اوی توسط تعبیر اینکه یک انتظاركش واقعی باید جلاجل مقاتل کبیر كلاه خود كره زمين مجال مهلت اوقات فراغت کمال كاربرد را ببرد، تاکید انجام بده: مصداق افزونتر اوقات فراغت منتظران، كارسازي كردن به مقصد فعالیت های هنری باریک یعنی انتظاركش ظهور می تواند جلاجل این مجال مهلت ها به مقصد نگارها و ابزارهای هنری توجه کند که این فعالیت ها همچون نيك نویسی، طراحی و اشکال مطرود گشتن های گرافیکی و … نشاط آور هم باریک.

 

ملائی توسط اشارت به مقصد روایتی كره زمين ولايت صادق(ع)، آدم كردن داد: ایشان می فرمایند: «هر فردی که درزمينه ما شهرستان اهل بیت(ع) یک بیت سخن منظوم بگوید، داروي تقويتي جلاجل جنان كاشانه ای در عوض اوی خواهد ساخت.»

 

مؤلف «سبک زندگی منتظرانه» نرمش را كره زمين افزونتر فعالیت های كاستن منتظران جلاجل اوقات فراغت برشمرد و به يادماندني انجام بده: فعالیت های ورزشی که به مقصد مرتبط بودن جسم صفت پير کمک می کند نیز كره زمين يكباره مصادیق گذران اوقات فراغت جلاجل سبک زندگی منتظرانه باریک.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *