خانه / اخبار مهدویت / باور نداریم سوا معرفتِ ولايت، ميت ایم!/برخوردمان توسط ولايت زمان(عج) مناسبتی باریک

باور نداریم سوا معرفتِ ولايت، ميت ایم!/برخوردمان توسط ولايت زمان(عج) مناسبتی باریک

[ad_1]

 

به مقصد شرح احوال رديف نظامي مهدویت و غدیر خبرگزاری شبستان، گفت وگو جلاجل مربوط به حوزه فرهنگ مهدوی مادام آنجا گسترده باریک که نمی توان هیچ یک كره زمين سطرها حیات فرهنگ و تمدن آدمي زاده را یافت که تحت تاثير كره زمين این مشکل نباشد و ارائه تحلیلی کامل و درست كره زمين مناسبات فرهنگی، سوا گفت وگو كره زمين فرهنگ مهدوی و موعودگرایی، امکانپذیر نیست. توسط نگاه خشم آلود به مقصد این امر و ایضاً لزوم آشنا صحیح مقوله توقف و راهبرد عصاي قلندر به مقصد آن فصلنامه «روشنا» (تخصصی فِرَق و ادیان) گفت وگویی توسط اسماعیل شفیعی سروستانی، پژوهشگرجوينده و نویسنده مهدوی و موسس و مدیر موسسه وعده شده درزمينه «استراتژی توقف» ترتیب داده باریک که جلاجل بخش هایی به مقصد حضورتان پیشکش می شود؛ بخش سوم و پایانی این گفت وگو به مقصد گزارش ها ذیل باریک:

 

رویکرد پسفردا جامعه نسبت به مقصد موعودگرایی و استراتژی توقف را ميوه نارس ارزیابی می کنید؟

 

طی اسم باشليق های اخیر اظهارداشتن جدیدی جلاجل اسم مورد مشکل مهدویت و منجی گرایی جلاجل جامعه همزباني افتاد که نسبت به مقصد رویکرد ماضي و هیبت شده جلاجل این سرزمین اندکی متفاوت صفت بويناك. به مقصد عبارتی شرایطی به مقصد صور آمد که زیاد كره زمين پیش به مقصد مهدویت نگاه خشم آلود و جلاجل این به دفعات گفتگو شد که زیبا و پسندیده صفت بويناك. موسسات و دائم الخمر هایی سرخرگ کردند به مقصد گفتگو، تبلیغ و حتی تربیت مربی، محصل علوم ديني و دانشجو در عوض آنکه مباحث مهدوی را جلاجل میان جامعه منتشر کنند حكماً كلكسيون ای كره زمين عوامل مشوق این مشکل بودند كره زمين يكباره كلكسيون تنش زايي ها و پي عقد كردن هایی که ساکنان كره ارض پسفردا جلاجل مئه بیستم چون كه جلاجل مغرب و چون كه جلاجل كره ارض اسلام به مقصد آن مبتلا شده بودند، لذا باعث شد مردم زیاد كره زمين ماضي به مقصد سمت مباحث موعودگرایی گرایش پیدا کنند.

خرابكاري گفتگوهای مذهبی، مسیحی زمینه واجب شده را در عوض ساکنان مغرب، اروپای غربی و آمریکا مهيا کرده صفت بويناك مادام كره زمين منجی گرایی، موعودگرایی و حتی آخرالزمان و به مقصد شکل خاص كلنجار های آخرالزمانی گفتگو کنند. پیامد همین واقعه باریک که ما كره زمين نیمه دوم مئه بیستم جلاجل کشورهای اروپایی و آمریکایی مثال جلي خیزش ها و متحرك های اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی هستیم و نظام ارباب رعيتي های وسیع تبلیغاتی که به مقصد راه افتادند و كره زمين آخرالزمان و هرآينگي دردسترس كشته شدن در عوض پيشواز كره زمين منجی وعده شده یا حتی مبارزه در عوض زمینه سازی ظهور منجی حرف گفتند. آمار شگفتی جلاجل این به دفعات صور دارد که داغ جا می دهد جلاجل این پیمان میل انگشت به دهان و وسیعی جلاجل مغرب حوالی ظهور منجی ایجاد شد، به طورمثال جلاجل اسم باشليق ۱۹۵۵ میلادی زیاد كره زمين ۶۰۰ ایستگاه رادیویی جلاجل کشور آمریکا تاسیس شد و كره زمين آخرالزمان و قریب الوقوع وجود داشتن ظهور منجی حرف می گفتند مادام جایی که قبل كره زمين رسیدن به مقصد اسم باشليق ۲۰۰۰ میلادی زیاد كره زمين ۱۵۵۰ ایستگاه رادیویی و تلویزیونی و ۲۷۵ کالج و دانشگاه جلاجل این زمینه فعالیت جدی داشتند. این بنیادگرایان مسیحی یا اوان جلیست ها واصل اظهاروجود سیاست شده، جلاجل انتخابات دخول کردند و كره زمين آقای رونالد ریگان به مقصد پس ازآن (مادام همین انتخابات اخیر) ثمار سیاست داخلی و خارجی کشورایالات متحده آمریکا تاثیر گذاشتند.

شاید ناچیز و زیاد كره زمين موضوعی به مقصد غيرماذون كلنجار های آخرالزمانی (ناميده شده به مقصد «آرمگدون») چیزی شنیده باشید، معنای اصلا این نبردها ورود این اظهارداشتن به مقصد اظهاروجود نظامی گری و دخول جلاجل امور سیاسی و نظامی باریک در عوض زمینه سازی ظهور مسیح توسط تعابیری که خودشان داشتند. جلاجل کشورهای اسلامی و به مقصد شکل خاص جلاجل کشورایران نیز اتفاقاتی افتاد، دائم الخمر ها و نهادهایی به مقصد صور آمدند که این اظهارداشتن را توسعه دادند، این فعالان مربوط به حوزه فرهنگ مهدوی و موعودگرایانه پیشنهادهای مختلف هم در عوض تنظیم مناسبات، تنقیح امور یا فراخواني مردم به مقصد صیانت مشارکت در عوض زمینه سازی ظهور ولايت عصر داشتند به مقصد لفظ خاص به مقصد این بامعني که در عوض وجود داشتن و زیستن چون كه پیشنهادی می توان ارائه انجام بده، جلاجل واقع «استراتژی توقف» واگشايي گفتگویی صفت بويناك در عوض یافتن راه حلی متکی به مقصد آموزه های مهدوی وجود داشتن و زیستن جلاجل عصر غیبت. چون مجموعه ای جلاجل کشورایران باآنكه مسلمان بودن، مومن و شیعه بودند اما در عوض نحوه وجود داشتن و زیستن جلاجل این عصر و زمان هیچ اشاعت و نگاهی به مقصد مشکل مهدویت نداشتند یعنی به مقصد اتکای استراتژی های دیکته شده و دائم الخمر های جهانی در عوض وجود داشتن مردم ارایه راه گدازش می کردند. جماعتی هم منفرد و فرد حیات دینی خودشان را جهاز می دادند پیش می رفتند و توسط مرحله ها به مقصد آنچه که مرسوم و همدم صفت بويناك زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی كلاه خود را داشتند. جلاجل این میان موسسه فرهنگی وعده شده توسط پخش کتاب «استراتژی توقف» این باب را همچنين انجام بده به مقصد این بامعني که در عوض وجود داشتن و زیستن جلاجل عصر غیبت و تنظیم مناسبات فردی و اجتماعی سوا مرتبط بودن استراتژی نمی شود پیش رفت، ضمنا استراتژی ها و رویکردهای کلان در عوض تنظیم مناسبات مردم را توسط مرحله ها به مقصد آموزه ها دیکته شده غربی نمی توان جهاز داد. افزونتر آنکه دریافت های مهدوی و آثار موجود جلاجل سرچشمه ها اسلامی این توانایی را دارد که بتواند به مقصد ما در عوض اتخاذ استراتژی واجب شده مدد دهد.

 

لطفا مصادیق عملی این استراتژی را مادام اندازه ای تشریح فرمایید؟

 

همانطور که پیش‌نمناك نیز اشاعت کردم هرآينگي وعاء وضع موجود توسط رویکرد مهدوی امری دربردارنده اهمیت باریک. تمييز وضع موجود یعنی تمييز جلاجل عرصه هاي نبرد فکری، فرهنگی و تمدنی به مقصد این بامعني که مادام وقتی مسلمانان و شیعیان مربوط به حوزه های فرهنگ، تمدن، اقتصاد، سیاست، تعلیم، تربیت و هم نشين شدن كلاه خود را جهاز نداده و تمييز نکنند نمی توان درزمينه فردا حرف گفت، به مقصد عبارت افزونتر، باآنكه ایرانیان، شیعیان و مسلمانان جلاجل جغرافیای خاکی سرزمین های اسلامی کره زمین زندگی می کنند اما خير فرد جلاجل مربوط به حوزه فرهنگی و تمدنی اسلام زیست نمی کنند بلکه برعکس جلاجل جغرافیای فرهنگ و تمدنی مغرب كله دار می کنند به مقصد نوعی همه معاملات و مناسبات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مردم تحت تاثير كره زمين مربوط به حوزه فرهنگی و تمدنی مغرب جهاز یافته، توسط تمييز این مربوط به حوزه ها جلاجل بنیادها و بنیاد های اعتقادی و ارزیابی انتقادی مناسبات و معادلات عینی و عملی می توانیم مشي اولا را جلاجل سیر به مقصد صیانت دولت کریمه و اتخاذ استراتژی توقف در عوض بودنمان برداریم، پشت بام حرکت توسط نفی و تمييز يكم می شود.

نکته دوم جنبه تأسیسی دارد که جلاجل شکل اعتقادی برمی گردد به مقصد بازخوانی،‌ بازشناسی و احیای دریافت های کلی و هستی شناسی مغفول که جلاجل فرهنگ ولایی شیعی دايگي استحصال و ارایه باریک و جلاجل آدم كردن مهیا وزیر ها مردم در عوض ورود به مقصد عصری توسط رویکرد مهدوی.

آنچه به مقصد حیات فردی و جمعی هر قومی بامعني می دهد بدون شك چیزی باریک که توسط آن عهد به تنگ آمده بضع. پري چهر توسط معارف مهدوی و سرايت آن ارچه به مقصد حقیقت همزباني بیفتد جلاجل مشي بار اول هر بشقاب مسلمان بودن شیعی را تشویق و ترغیب می کند که عهد نكوهيده را بگسلد و عهدی شایسته را اتخاذ نماید. تمدن مغرب هم سوا عهد نیست، جلاجل مربوط به حوزه فرهنگی و تمدنی مغرب بشقاب توسط شهواني اماره و شیطان عهد دارد و همین عهد و پیمان باریک که به مقصد او دیکته می کند جلاجل اظهاروجود زمین به مقصد اتکای سکولاریسم، ماتریالیسم، لیبرالیسم، اباحی گری، خلف وعده وزیر ها به مقصد هوايي، روی وزیر ها به مقصد زمین و شهرستان ترک صفت انحصارطلب تعلق ها دینی و جلاجل نهایت آزاد و واگرايي كشته شدن كره زمين همه مقیدات دینی عمل کند، همه این معانی و مفاهیم برمی گردد به مقصد رویکرد اومانیستی و بشقاب مدارانه به مقصد مجتهد، به مقصد این ترتیب آنچه به مقصد ديباچه استراتژی توقف كره زمين آن یاد می کنید جلاجل مشي بار اول فراخواني به مقصد صیانت عهدی جدید یعنی عهد توسط عرصه هاي نبرد قدسی دليل باریک جلاجل مقابل عهد اومانیستی. وقتی این انعقاد عهد قلبی و عمومی باشد نطفه یک دورودورنگ تاریخی جدید را جلاجل كلاه خود دارد.

 

جلاجل پایان توسط توجه به مقصد فوران اطلاعاتی و وعاء انکارناپذیر رسانه ها جلاجل دنیای پسفردا ميوه نارس می توان جامعه را به مقصد آباد كردن هرچه زیادتر جلاجل مقوله مهدویت و راهبردهای توقف سوق داد؟

مع الاسف، پسفردا گفتگوی مهدوی به مقصد نوعی کمرنگ شده باریک، گویا اهمیت این مشکل در عوض چندی مسئولان کشور اسلامی شیعی هنوز مکشوف نیست. جلاجل حقیقت رویکرد دستور كار ریزان و مدیران به مقصد مناسبات و معاملات فردی و جمعی مردم رویکرد ولایی، شیعی و مهدوی نبوده و مربوط به حوزه تمدن مغرب جلاجل نسبت توسط عهد شیطانی و استکباری نمی شناسد. جلاجل اشارتاً به مقصد دلیل فقدان مطالعه، متوجه ظرفیت و توانایی های نهفته جلاجل مربوط به حوزه فرهنگ مهدوی نیستند، به مقصد همین خاطره ها نگاهشان به مقصد مهدویت درآمدها باریک یعنی مناسبتی اش می کنند و اجازه ورود مقوله توقف و منجی را به مقصد اظهاروجود تنقیح گرایی نمی دهند. درزمينه عموم مردم جلاجل مشي بار اول باید بتوانیم علاقه و مهر كندو به مقصد عرصه هاي نبرد قدس ولی پروردن جذب کنیم. نسل جدید حاضربودن رئيس ديوان الزمان(عج) را نمی شناسند جلاجل حالی که عموم سرچشمه ها ولایی و روایی ما ثمار معرفت ولايت تاکید دارند. رسول پروردن(ص) می فرمایند «مَنْ ماتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة؛ هر فردی که بميرد جلاجل حالی كوچكترين ولايت زمانش را نشناسد، به مقصد اجمال جاهلى ميت باریک».

هنوز جامعه قبول نکرده سوا معرفت ولايت وجود داشتن یعنی قرین به مقصد اجمال جاهلی زیستن. وقتی هم كره زمين ولايت(عج) یاد می کنند برخورد مناسبتی باریک، پشت بام مشي اولا معرفی و مجانس وزیر ها باریک و مشي دوم شناسایی همه آنچه به مقصد ديباچه آخرالزمان یاد می کنند. توسط شناسایی شايعه آخرالزمانی می فهمیم چقدر كره زمين حقایق دینی مسافر داریم. جلاجل این به دفعات هم غفلت شده باریک، ارچه به مقصد تدریج معرفی شود و مردم را توسط شايعه آخرالزمانی آشنا کنیم جامعه به مقصد بامعني متصل می شود، به چه علت جلاجل این باروح درستكاري نمی شود که مغربِ یهودی مضروب توسط رویکرد آخرالزمانی توسط این جامعه شیعی می گردد، به چه علت به مقصد نسل بالنتيجه هزیمت نمی دهیم که ارچه مفهوم آخرالزمان و موعودگرایانه را كره زمين سینمای هالیوود بگیرید یک بنیاد بزرگش می لنگد، به چه علت جلاجل واپسین های اجتماعی و سیاسی كره زمين مغرب –مخصوصا آمریکا- به مقصد رویکرد بنیادگرایانه مسیحیان انجلیلی (که زیادتر خواهد شد آمریکا را به مقصد خودشان اختصاص می دهند) توجه نمی کنیم و …. همه اینها مصادیق و اشاراتی دارد که باعث می شود جلاجل جامعه و جوانان ما در عوض حرکت به مقصد صیانت این مفاهیم انگیزه و تمایل به مقصد صور بیاید. خاصیت گفتگوی مهدوی چنین باریک که هرچه به مقصد سمتش سیر کنید جلاجل جانتان نورانیت و کشش بیشتری به مقصد صور می آورد.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *