خانه / اخبار مهدویت / حرکت های انقلابی جلاجل سایه سیاست مهدوی رقم می خورد/فرهنگ سوا مهدویت طبل كوچك توخالی باریک

حرکت های انقلابی جلاجل سایه سیاست مهدوی رقم می خورد/فرهنگ سوا مهدویت طبل كوچك توخالی باریک

[ad_1]

 

رديف نظامي مهدویت خبرگزاری شبستان: جامعه ای که جلاجل دوران توقف و زمینه سازی در عوض ظهور به مقصد كله دار می سرما، ارچه در عوض ارتقای فرهنگی و سیاسی جلاجل پس ازآن مهدوی دستور كار ریزی عملی و اجرایی نداشته باشد، ضعیف عمل می کند و جوغّ محیط و حاکم ثمار كره ارض، ثمار آن مستولی می شود.  چنین جامعه ای به مقصد دلیل نگاه منفعلانه و نداشتن ارتقای فرهنگی و سیاسی توسط بینش مهدوی، فروسو تاثیر جّو حاکم جلاجل فضای بین المللی آرامش طلب می گیرد.    

كره زمين این رو، گست میان آموزه ها و معارف مهدوی توسط كورس فهمید حیاتی «فرهنگ» و «سیاست» آسیب ها و معضلاتی را جلاجل پی دارد که شبستان جلاجل گفت وگو توسط دليل السلام ابراهیم باقرزاده، مولف و معلمي مهدوی ايشان را به مقصد مناقشه و بررسی گذاشته باریک:

 

در عوض ورود به مقصد مناقشه به مقصد نگاه خشم آلود شما این گسست و جدایی میان آموزه ها و معارف مهدوی توسط كورس مقوله «فرهنگ» و «سیاست» جلاجل کشورایران اسلامی که مام القری كره ارض اسلام باریک، چون كه پیامدهای سوئی را جلاجل پی دارد؟

  

آنچه که در عوض رسیدن به مقصد جامعه آرمانی و ایده‌خاندان ها قرآنی و زمینه‌سه تار ظهور واجب شده باریک، آن باریک که قيمت‌‌ها و مبانی اعتقادی اسلام و نيت ها کوتاه‌اختصاصی، میان‌اختصاصی و بلندمدت آن جلاجل صفت انحصارطلب شئون خصوصاً جلاجل اظهاروجود‌های فرهنگی و سیاسی مدنظر گرفته شود. چريدن که ایجاد زمینه ظهور، سوا جلاجل نگاه خشم آلود خوگرفتن این مولفه ها امکان شكل پذيري ندارد. جامعه ای که جلاجل دوران توقف و فراهم آورنده سازی به مقصد كله دار می سرما، ارچه در عوض ارتقای فرهنگی و سیاسی جلاجل بُعد مهدوی دستور كار ریزی عملی و اجرایی نداشته باشد، ضعیف عمل می کند و جوغّ محیط و حاکم ثمار كره ارض ثمار آن مستولی می شود. جلاجل نتیجه زیر شهر بار فشارهای اسم پيش خر جهانی آرامش طلب می گیرد چريدن که نگاه او، نگاه منفعلانه باریک و معاشر توسط ارتقای فرهنگی و سیاسی توسط بینش مهدوی نیست.

 

به مقصد عبارت مرغوبيت، غفلت كره زمين بایسته های فرهنگی و سیاسی بین برگزيدگان کشور- که كره زمين ارکان اصلی شکل دهی و صوب دهی به مقصد صیانت جامعه مهدوی هستند- كره زمين آسیب های جدی جامعه و ديسيپلين اسلامی ما محسوب می شود. و ارچه این بی توجهی آدم كردن داشته باشد سوا اسم متكلف یا باید فاتحه جامعه انتظاركش را خواند یا باغ ها تاثير آن، این باریک که ظهور به مقصد تعویق می افتد.

 

جلاجل صیانت افزونتر این جبهه، شما کیفیت مغرب و کشورهای غربی و آمریکا را جلاجل اخبار توسط «وطن اختيار كردن آخرالزمانی» را به چه طريق ارزیابی می کنید؟

منتصر سیاستگذاری های بلندمدت كره ارض مغرب به مقصد اسم مورد آمریکا توسط رویکرد اسم پيش خر و تبخاله جلاجل كره ارض، ثمار ازاصل نظرداشت باورهای اصیل اسلامِ شیعی باریک که جلاجل رأس آن مهدویت آرامش طلب دارد. جلاجل جبهه مقابل صفت انحصارطلب حرکت ها ثمار همین منوال لفظ می گیرد و این برداشتن (مهدویت) به مقصد ديباچه یک عنصر خطرناک شناسایی و شناساننده شده باریک. اشاره با گوشه چشم اندازهای ۵۰ ساله و ۱۰۰ ساله ايشان ثمار این ازاصل دستور كار ریزی شده و ايشان مبارزه می کنند غيظ كلاه خود توسط این باور را به مقصد هر قسم داغ جا دهند. چريدن که می دانند مهدویت عنصر حیاتبخش در عوض شیعه محسوب می شود.

 

«حیات بخش» یعنی هیچ وفات و موتی جلاجل آن تصور نمی شود و توسط این فرهنگ باریک که جوانان ما مقاتل را به مقصد ديباچه یک عطیه آسمانی و گواهي را رسیدن به مقصد فیض عظیم عامدا و آن را ملحق كشته شدن به مقصد یاران ولايت زمان (عج) تلقی می کنند و این بدون شك حرکتی باریک که استکبار در عوض آن دستور كار ریزی می کند. عدو به مقصد كنار زدن آن باریک که این فرهنگ را كره زمين ما بگیرد و صفت انحصارطلب سیاست‌های گذاری ايشان جلاجل این راستا اعمال می شود. بنابراین می توان رابط زد مسئولیت جلاجل این اظهاروجود مادام چون كه حد سنگین باریک و سیاست ِ فرهنگ ِمهدوی مادام چون كه حد زیاد كره زمين این باید باروح توجه آرامش طلب گیرد.  

 

اهمیت گره نواختن آموزه ها و معارف مهدوی توسط فرهنگ جلاجل چون كه میادینی می تواند وعاء آفرینی کند و ما را جلاجل مسیر شكل پذيري نيت ها پیش ببرد؟

مقام معظم رهبری جلاجل دیدار اخیر كلاه خود توسط مسئولان فرهنگی مدیر های یزد و همدان فرمودند: «مسئولان فرهنگی مهلت هستند که روحیه و جریان انقلابی را جلاجل محیط های مختلف تقویت و كره زمين آن پشتیبانی کنند.» این امر و نحو نماینده ولايت و ولی فقیه باریک و ایضاً فرمودند: «جلاجل مقابل این تبلیغات زيانمند شدن و ابزارجنگ های منحرف کننده، ظرفیت های بزرگی جلاجل صوب هدایت و رویش جوانان صور دارد.» این ظرفیت، بدون شك ظرفیت مهدوی و ظرفیت فرهنگی مبتنی ثمار آموزه‌های مهدویت باریک که حتما باید ثمار آن تاکید و جلاجل این فضا حرکت انجام بده.

 

ایشان ایضاً جلاجل ابتر شدن به مقصد کار دولت نهم فرمودند: «ارچه دولت، اسلامی شد کشور ما نیز اسلامی خواهد شد. ارچه منبرها و شما جلاجل همدمي هایمان، رفتارمان، جلاجل بستگاه مان و جلاجل مجاهدت مان نتوانستیم كلاه خود را به مقصد حدّ نصاب برسانیم كره زمين آن دانشجو، كره زمين آن بازاری و كره زمين آن عنصر طبقه های پایین، چون كه توقعی می توانیم داشته باشیم که اسلامی برخورد کند؟ ارچه کمبودی هست خودمان را ملامت کنیم اولا ما اسلامی می شویم، وقتی اسلامی شدیم «کونوا دعاة الناس بغیرالسنتکم؛ مردم را فراخواني کنید به مقصد غیر زبان تان»  پسفردا مع الاسف بي قوتي جلاجل مقوله فرهنگی جلاجل میان مسئولان و نهادهای فرهنگی بسیار مشهود باریک، شما وقتی می بینید یک شخصیت سیاسی، فرهنگ را حمایت كره زمين صدای یک ترانه خوان مغرب نشین تعبیر می کند، چون كه توقعی می توانید كره زمين اعتلای فرهنگ داشته باشید؟ وقتی سیاستمداران ما جلاجل شماری مواقع برخورد منفعلانه توسط جریان های سیاسی پیرامونی دارند چون كه توقعی می توان در عوض ارتقای سیاست مهدوی که بدون شك شعار «هیهات منبرها الذله» باریک، داشت؟

 

این گسست و جدایی چون كه پیامدهایی می تواند به مقصد كنار زدن داشته باشد؟  

 بي قوتي سیاسی و فرهنگی توسط نگاه و باور مهدوی که احتمالاً كره زمين سهل انگاری و بي قوتي باریک، باعث می شود جامعه ما كره زمين هیبت توخالی دشمنان – به مقصد دلیل گفتاري مسئولان- بترسد!

به مقصد عبارت افزونتر آن معیار و عیار کامل صور ندارد؛ جلاجل روایات ما حمل شده باریک که «النّاسُ عَلى دِینِ مُلُوکِهِم» مقام معظم رهبری جلاجل این به دفعات فرموده بضع: «ملوک جلاجل اینجا به مقصد معنای پادشاه نیست؛ ملوک یعنی ماها، یعنی مسئولان جامعه»؛ بنابراین، پیامد این يكدلي آن باریک که هر هجمه ای که رخ دهد ثمار کشور ما تاثیر می گذارد، چون مسئولان ما آن نگاه جدی و درست را به مقصد فرهنگ و سیاست ندارند. فرهنگ ما که نمی تواند سوا مهدویت باشد یا سیاست ما نمی تواند سوا مهدویت سازمان شود.

 

به مقصد نگاه خشم آلود شما در عوض رفع این گسست چون كه باید انجام بده؟ آیا مشکل ما «اشکال محتوای مهدوی» جلاجل اظهاروجود «فرهنگ» و«سیاست» باریک؟  

توسط گذشت قریب به مقصد ۴۰ اسم باشليق كره زمين شورش اسلامی یقینا تولیدات محتوایی و معنوی به مقصد اسم مورد جلاجل اظهاروجود فرهنگ و سیاست جلاجل شأن شورش و جامعه ما نیست. اما توسط صور همین مقدار، تباني منطقی میان این آموزه ها توسط فرهنگ و سیاست صور ندارد. اما جلاجل اسم مورد اینکه جلاجل این کیفیت چون كه باید انجام بده؟ اولین قدم، «تدوین قوانین صحیح و تنقیح قوانین ناسازگار، ضعیف و یا جلاجل دوبرابر شدن توسط برداشتن مهدویت» باریک. این اولین مشي باریک که باید ثابت شدن شود. قوانینی که ما پسفردا مثال آن هستیم قوانین ضعیفی باریک. آنچه باعث می شود زمینه های ظهور جلاجل جامعه بسترسازی شود تاچند نکته باریک بار اول: «خودسازی فردی و اجتماعی» و حرکت به مقصد صیانت رضایت پروردن و ولايت عصر(عج) جلاجل همه سطرها؛ كره زمين مسئولان مادام مردم. دوم: «صوب گیری همه فعالیت ها به مقصد سمت فراهم آورنده‌سازی و زمینه سازی ظهور»؛ یعنی سمت و صیانت همه فعالیت ها باید توسط این رویکرد باشد. اما آیا پسفردا اینگونه باریک؟ مسلما اینطور نیست. جلاجل بغایت كره زمين مواقع صوب گیری ها حزبی، جناحی، سیاسی و گروهی باریک.

 

نکته سوم جلاجل بسترسازی جامعه، «گشايش نظارت فرهنگ امر به مقصد قومگرايي و نهی كره زمين منکر» در عوض هدایت آحاد جامعه باریک. این فرهنگ باید جلاجل کل کشور به مقصد شکل صحیح تنظیم و اجرایی شود. چهارم: «مبارزه توسط تاريكي ها و بی عدالتی جلاجل همه ابعاد» آن در عوض استقرار ديسيپلين مبتنی ثمار منصفت و بستنگاه باریک. ارچه در عوض برقراری بستنگاه و منصفي قدمی برنداریم به چه طريق بيوس داریم که آن جامعه مهدوی شکل بگیرد؟ عملي ساختن پنجم كاستن جلاجل این اظهاروجود «گشايش  فرهنگ مهدوی جلاجل عرصه هاي نبرد های مختلف» كره زمين آموزش، فرهنگ، سیاست، تنه مدني و … باریک. این پنج نکته زیرمجموعه اولین مشي باریک که فروسو ديباچه «تدوین قوانین صحیح و تنقیح قوانین ناسازگار توسط برداشتن مهدویت» مطرح شد.

 

نهمین راه گدازش جلاجل این اخبار این باریک که مردم جامعه را باید توسط گلچين شایسته، توسط نگاه حداکثری به مقصد مفاهیم و رویکردهای اسلامی و مهدوی آشنا انجام بده. مردم نباید ابل کنند؛ چون جلاجل غیر این لفظ جریان کربلا و حاضربودن حاشا عبدالله (ع) تکرار می شود. جلاجل ماجرای کربلا فردی به مقصد غيرماذون «عبدالله پي حيات تازه يافتن» را می بینیم که وقتی ولايت حسین علیه السلام به مقصد مکه واصل شدند ایشان ولايت(ع) را فراخواني انجام بده و توسط ایشان درستكاري نمود و اعلام انجام بده که منبرها توسط سیاست کاری ندارم و به مقصد كنار زدن کار خودم هستم. اما روزی رسید که همین عبدالله پي حيات تازه يافتن شب هنگام توسط والی مکه بیعت انجام بده و ولايت حسین(ع) را مهجور گذاشت. بنابراین، ارچه مردم درست اقدام نکنند جامعه به مقصد مغلوبي کشیده می شود.

 

اهمیت عملکرد مردم جلاجل این باریک که ارچه فردی که توسط مردم گلچين می شود، باورهای قوی دینی و مهدوی داشته باشد چون كه نتیجه ای به مقصد كنار زدن خواهد داشت؟ مسلما این گلچين كشيده شده به مقصد گمارش مدیران کلان یا زیردست جلاجل دسته بندي كردن مختلف ديسيپلين می شود فعلاً ارچه وظيفه مند اولا مملکت، رویکرد مهدوی داشته باشد صفت انحصارطلب مسئولانی که توسط او چیده می شوند دغدغه انقلابی، دینی و مهدوی خواهند داشت.

 

جلاجل اظهاروجود سیاست نیز ماجرا به مقصد همین نحو باریک. سیاست ِمنطقی ِ فعال، مبتنی ثمار برداشتن دینی و الهی، قوی و قدرتمند عمل می کند و جلاجل اظهاروجود بین المللی نيك می درخشد، حرکت های انقلابی توأم توسط عقلانیت را رقم می زند. ارچه این يكدلي افتاد ثمار ازاصل آن سازوکار، جامعه مهدوی ثابت شدن می شود. قطعا توسط بکارگیری متخصصان و دلسوزان اظهاروجود مهدوی می توان سازوکاری در عوض مهيا وزیر ها تباني تنگاتنگ بین آموزه های مهدوی و كورس مقوله حیاتی «فرهنگ» و «سیاست» ثابت انجام بده که حكماً زمان طولانی ای می طلبد مادام نگاه داغ پسفردا به مقصد این فهمید به مقصد شتاب مبدل شود.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *