خانه / اخبار مهدویت / «دجال» و «سفيانى» کیستند؟

«دجال» و «سفيانى» کیستند؟

[ad_1]

یکی كره زمين پرسش های متداول جلاجل مربوط به حوزه مهدویت، سوال كره زمين هویت دجال و سفیانی باریک، اینکه این كورس کیستند و جلاجل وجدها توسط ولايت عصر(عج) چون كه خواهند انجام بده و سرنوشت كندو چون كه می شود.
 

 

  دليل الاسلام والمسلمین رحیم کارگر، اندام هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جلاجل کتاب «مهدویت و دوران ظهور» می نویسد:

 

جلاجل پرسشی داریم: دجال و سفيانى كيستند و به چه علت برون رفت ايشان كره زمين علائم حتمى ظهور حساب كننده باریک؟ آيا آنان واقعا به مقصد كلنجار توسط حاضربودن مهدى(عج) خواهند بازدادن؟

 

حكماً برون رفت سفيانى كره زمين علائم حتمى ظهور باریک اما برون رفت دجال كره زمين نشانه هاى حتمى نيست. اين زمان درزمينه هر يك به مقصد اقرار توطئه چيني مى دهيم.

 

هزار. برون رفت سفيانى

 

ولايت صادق (علیه السلام)  مى فرمايد: «السفيانى منبرها المحتوم و خروجه فى رجب…»[۱] ؛ «سفيانى كره زمين نشانه هاى حتمى باریک و (يكم) شورش او جلاجل ماه رجب خواهد صفت بويناك».

وى كره زمين رجحان يافتن ابوسفيان و نامش اسم بزرگواري بعضى كره زمين روايات، عثمان پي عتبه باریک. سفيانى توسط عوام فريبي به مقصد ديندارى، رديف نظامي زيادى كره زمين مسلمانان را مى فريبد و به مقصد گرد كلاه خود مى آورد و بخش گسترده اى كره زمين سرزمين هاى اسلامى را به مقصد آشكارگفتن خويش جلاجل مى آورد و ثمار پرسپكتيو عشرت جو، دمشق، حمص، فلسطين، سيطره و تسلط مى يابد اما پرسپكتيو مسن نشين تسليم او نمى شوند و به مقصد همين صوب جلاجل كوفه و نجف به مقصد قتل همه شيعيان مى پردازد و براى منطفي كردن و زبان زد گشتن ايشان جايزه زيانمندي مى بطي ء السير.

جلاجل روايات توصيفات زيادى كره زمين او شده و برخودهموار كردن حدودى خيش او به مقصد تصوير درآمده باریک: «پس نشيني خورنده جگرها كره زمين صحراي بي آب وعلف انعطاف ناپذير بيرون مى آيد و او مردى باریک صفت جسد تبيره و مهتر كله دار و آبله رو. زمانى كوچكترين او را مى بينى، گمانت كوچكترين او اعور باریک. نامش عثمان و غيرماذون پدرش عتبه باریک او كره زمين فرزندان ابوسفيان باریک. هر گاه به مقصد سرزمينى مى رسد كوچكترين همين داراى پيمان مستي زدا باریک، آنجا مستقر مى شود[۲]

سفيانى شورش كلاه خود را كره زمين برون مرز دمشق (شهربان وادى يابس) سرخرگ مى بطي ء السير و آن همزمان توسط سالى باریک كوچكترين ولايت زمان(عج) قيام خواهد كرد.

ولايت باقر (علیه السلام)  مى فرمايند: «برون رفت سفيانى و قيام قائم، جلاجل يك اسم باشليق باریک.»[۳]

او جلاجل شهرهاى اسلامى (به مقصد اسم مورد کشورعراق) به مقصد كشتار مى پردازد و اسم بزرگواري روايات توسط رژيمان يمانى و سيد خراسانى دست پرورد مى شود. آن گاه به مقصد سمت جزيرة العرب (عربستان) نيز ثمار مى دارد و پشت بام كره زمين فتح مكه، سه سنه به مقصد غارت و كشتار مردم مملكت بلد و ويرانگري مسجد النبى(ص) مشغول مى شود. وى آن گاه كوچكترين كره زمين ظهور مهدى(عج) درجريان مى گردد، توسط سپاهى عظيم به مقصد كلنجار آن حاضربودن(عج) مى رود و جلاجل شهربان بيدا (بين مكه و مملكت بلد)، رژيمان ولايت(عج) برخورد مى بطي ء السير و به مقصد امر پروردن، همه لشكريان وى به مقصد به استثناي تاچند نفر جلاجل كره خاكي فرو مى روند و تباهي مى شوند[۴].

اسم بزرگواري جلو بينى برخى روايات، قيام حاضربودن مهدى(عج) قريب خير ماه پس ازآن كره زمين برون رفت سفيانى، خواهد صفت بويناك.

هشام پي صفت پير مى گويد: ولايت صادق (علیه السلام)  فرمود: «وقتى سفيانى به مقصد پنج شهر مسلط شد، خير ماه بشماريد…» [۵] جلاجل واقع اختصاصی كسر كردن سفيانى پانزده ماه خواهد صفت بويناك كوچكترين شش ماه آن به مقصد آشكارگفتن پرسپكتيو و كلنجار هاى مختلف مى گذرد.

ولايت صادق (علیه السلام) مى فرمايند: «چون سفيانى به مقصد پرسپكتيو پنج گانه سيطره يافت، برايش خير ماه بشماريد (فعدّوا له تسعه اشهر)» [۶]

غير شبهه ناك جلاجل رياست حاضربودن مهدى(عج)، كسانى همسايگي سفيانى، مجالى براى تحرك و كسر كردن نخواهند داشت. كره زمين آنجايى كوچكترين سفيانى خصومت شديدى توسط حاضربودن مهدى(عج) خواهند داشت و نداى فراخواني او را اجاره دار نخواهد كرد، توسط اقدامات قاطع آن حاضربودن(عج) رو به مقصد رو خواهد صفت بويناك. برخى روايات ثمار كشته كشته شدن او به مقصد دستگاه بافندگي ولايت مهدى(عج) دلالت مى كنند. كره زمين يكباره ولايت على (علیه السلام)  مى فرمايد: «داروي تقويتي رژيمان سفيانى را ازميان رفته مى بطي ء السير و هيچ قوم كره زمين ايشان به استثناي سفيانى روى كره خاكي باقى نمى ماند؛ جلاجل اين حلول كننده مهدى(عج) او را مى گيرد و گردن مى زند.»[۷]

 

ب. ظهور دجال

 

يكى كره زمين نشانه هايى كوچكترين درزمينه آن، موضوع ها زيادى مطرح شده و جزو علائم غيرحتمى باریک، ظهور دجال باریک. آنچه جلاجل سفارش كردن دجال خنيدهنام باریک، اين باریک كوچكترين وى مردى باریک مرتفع (واژگونه سفيانى كوچكترين ادعاى مسلمانى مى بطي ء السير و نيت بد داشتن يارب يارب مى گويد و…) يك اشاره با گوشه چشم افزون تر ندارد، آن هم جلاجل پيشانى اش واقع شده و مثل ستاره اى مى درخشد.

حلول كننده منظور كره زمين اين دجال كيست؟ آيا جلاجل جامعه كنونى ما مصداق دارد؟

دجال كره زمين ستانيده دجل به مقصد معناى دروغگوى حيله كوشش بي اثر باریک. مايه سرگذشت دجال جلاجل كتاب هاى مسيحيان باریک. جلاجل انجيل اين واژه بارها به مقصد كوشش بي اثر رفته باریک و كره زمين كسانى كوچكترين منكر حاضربودن مسيح(ع) باشند، به مقصد ديباچه دجال ذهن شده باریک. جلاجل ترجمه انگليسى كتاب هاى مقدس مسيحى واژه «آنتى كِقلهْت»[۸] (دجال،ضدمسيح) به مقصد كوشش بي اثر رفته باریک.

جلاجل روايات زيادى كره زمين شهر اهل هم نهاد، برون رفت دجال كره زمين نشانه هاى برپايى قيامت عمداً شده باریک. جلاجل كتاب هاى روايى مسن، مهجور تاچند قول جلاجل باروح برون رفت دجال به مقصد ديباچه يكى كره زمين علائم ظهور حاضربودن مهدى(عج) وارد به ذهن باریک كوچكترين كره زمين نگاه خشم آلود قواله، باانسجام و دايگي قبولى نيستند[۹]

جلاجل حديثى وارد به ذهن باریک: «هنگامى كوچكترين غنايم قسطنطنيه را توزيع مى كنند، نبا برون رفت دجال به مقصد حاضربودن و يارانش مى رسد.»[۱۰]

توسط توجه به مقصد معناى لغوى «دجال»، مقصود كره زمين آن، چون كه چه بسيار غيرماذون كس معينى نباشد؛ بساكه هر قوم كوچكترين توسط ادعاى لاغر و بى ازاصل و توسط پناه بري به مقصد انواع و دستگاه حيله گرى و نيرنگ جلاجل صدد تزوير مردم باشد، دجال باریک. ثمار اين ازاصل دجال ها مختلف خواهند صفت بويناك. به اين دليل احيانا، قضيه دجال بيانگر اين موضوع بحث باریک كوچكترين جلاجل وصيد شورش مهدى(عج)، بيگانگان حيله گرى براى نگه درآمد داشتن فرهنگ و ديسيپلين جاهلى همه مبارزه كلاه خود را به مقصد كوشش بي اثر مى گيرند برخودهموار كردن توسط تزوير و حيله گرى مردم را نسبت به مقصد ريشه داري و واقعيت يابي آن شورش و استوارى رهبرى گريبانگير شبهه ناك سازند!!

چون كه چه بسيار «دجال» گوشه پرت و دور افتاده كره زمين كفر جهانى و سيطره فرهنگ مادى ثمار ايمن سازي كره ارض باشد. گردن كشي توسط ظاهرى فريب كاري كردن و توسط قوچ مادى، صنعتى و فنى عظيمى كوچكترين جلاجل تفويض كردن دارد، سعى مى بطي ء السير مردم را تزوير دهد و مرعوب قوچ و ظهور فريب كاري كردن كلاه خود بطي ء السير. براين ازاصل باریک كوچكترين پيامبران، امت هاى كلاه خود را كره زمين آشوب به پا كردن دجال پروا داده بضع: «ما نشوز الله نبيا الا و قد انذر قومه الدجال»[۱۱]؛ «هيچ پيامبرى شوراندن نشد، مگر آنكه قومش را كره زمين آشوب به پا كردن دجال ثمار از قلم افتادن داشت».

به مقصد نگاه خشم آلود نگارنده، ظهور شخصى به مقصد غيرماذون دجال و دشمنى هاى تند او توسط ولايت مهدى(عج) و آشوب به پا كردن هاى فراوان او، قرين شفا باریک و اسم بزرگواري روايات رديف نظامي هاى فراوانى (چون يهوديان، زنا زادگان، سه يكي خواران، آوه خوانان، بيگانگان صفت ابلهانه و…) كره زمين او كمك خواهي خواهند و فرجام كوشش بي اثر او نيز كشته كشته شدن به مقصد دستگاه بافندگي ولايت مهدى(عج) باریک.

ولايت صادق (علیه السلام)  مى فرمايد: «قائم(عج) پس ازآن كره زمين نمامي ظهور مى بطي ء السير و دجال را مى كشد و كره خاكي را كره زمين هر تاريكي ها و ستمى پاك مى سازد.»[۱۲]

حكماً جلاجل مناجاتگري كردن شهر اهل هم نهاد وارد به ذهن كوچكترين دجال به مقصد دستگاه بافندگي عيسى (علیه السلام)  كشته مى شود كوچكترين منافاتى توسط اين ديدگاه مسن ندارد؛ براي چه عيسى (علیه السلام)  پي رو حاضربودن مهدى(عج) بوده و به مقصد نحو او دجال را مى كشد.

 

پیوست ها:

[۱] الغيبة نعمانى، ص ۲۰۲.

[۲] كمال الدين، ج ۲، ص ۶۵۱، ح ۹ ؛ تاييد كردن الهداة، ج three، ص ۷۲۱، ج ۲۶، كره زمين ولايت على (علیه السلام) .

[۳] بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۰۴، ح ۳۴.

[۴] ر.ك: تاريخ نمامي كبرى، ص ۵۲۰-۵۱۸ ؛ الملاحم و الفتن، ص ۵۷.

[۵] بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۵۳.

[۶] الغيبة نعمانى، ص ۴۳۲، ح ۱۳.

[۷] التشريف بالمنن، ص ۲۹۶، ح ۴۱۷.

[۸] ۱٫ antichrist.

[۹] ر.ك: بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۱۹۳.

[۱۰] كتاب لغت داشت ولايت مهدى، ج ۲، ص ۵۰.

[۱۱] بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۰۵ ؛ ر.ك: عدالت گستر كره ارض، ص ۲۲۳، اشاره با گوشه چشم به مقصد راه مهدى، ص ۲۸۹.

[۱۲] كتاب لغت داشت الامام مهدىعج، ج ۲، ص ۱۳۴٫

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *