خانه / اخبار مهدویت / دولت وعده شده جلاجل نگاه قرآن/ریشه مشکلات روحی روانی آدمي زاده جلاجل دوری كره زمين «توقف» باریک

دولت وعده شده جلاجل نگاه قرآن/ریشه مشکلات روحی روانی آدمي زاده جلاجل دوری كره زمين «توقف» باریک

[ad_1]

 

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان، تبیین مقام و موقعیت امامت و ولایت جلاجل قرآن کریم و واپسین جایگاه صاحبدیوان و درآمد داشتن روحیه جهادی و ایمانی جلاجل مسیر حقيرشمردن دولت کریمه مهدوی، مقؤلاتی بودند که ما را ثمار آن داشتند مادام گفت وگویی توسط دليل الاسلام والمسلمین مصطفی پرهیزگار، ثابت شدن و پژوهشگرجوينده اظهاروجود مهدویت، ترتیب دهیم که دستاورد آن جلاجل آدم كردن كره زمين نظرتان می گذرد:

 

جایگاه و مقام امامت و واپسین محضر ولی پروردن(عج) جلاجل هر عصر و زمانی، جلاجل ادبیات قرآن کریم به چه طريق تبیین شده باریک؟

 

جلاجل جواب به مقصد این سؤال می بایست تعبیر داشت که داروي تقويتي متعال جلاجل قرآن کریم توسط اشاراتی واضح، مقام و موقعیت خلیفه الهی را تعدادی بشقاب جلاجل زمین تبیین نموده باریک. قرآن کریم می فرماید:« إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَةً»؛ این تعبیر دارای مخصوص انگاری توسط داروي تقويتي نیست و این آیه شریفه به مقصد بیانی گويا، مقام و موقعیت جانشینی داروي تقويتي را تعدادی بشقاب و روی زمین، تبیین می کند. جلاجل واقع هر شخصی که جلاجل مقام دليل و عصمت آرامش طلب گیرد، جلاجل زمره این آیه شریفه آرامش طلب خواهد گرفت.

باید توجه داشت که مهمترین دشمن شكن انبیاء(ع) و امامان نجيب(ع) جلاجل مسیر تبعیت مردم كره زمين ایشان، گمارش قطعی كره زمين جانب داروي تقويتي باریک و این مقام رفیع، جایگاه این بزرگواران علیهم السلام را مشخص می نماید. جلاجل قرآن کریم و جلاجل آیه تبعیت ازمعصوم(ع) وارد به ذهن باریک: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواالرَّسُول گشتنَ وَأُول گشتنِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»؛ نيستي قید و تآکیدی جلاجل باب واژه «أُول گشتنِي الْأَمْرِ»، این تعبیر را تشریح می نماید که «أُول گشتنِي الْأَمْرِ» جلاجل مسیر تبعیت كره زمين داروي تقويتي، به مقصد صفت منسوب به طوس فك شامل افرادی خواهد صفت بويناك که همسايگي انبیاء(ع)، نجيب و بری كره زمين هر نوع گناه و پلشتی باشند و نکته افزونتر اینکه، این بيگانگان می بایست توسط كلاه خود داروي تقويتي به مقصد این مقام برگماشته شده باشند.

ویژگی بااستعداد افزونتر انبیاء(ع) که می بایست جلاجل واژه نامه جانشینان ایشان آرامش طلب گرفته باشد، مناقشه علم و دانايي گسترده و لدنی ايشان باریک. ما توسط تبیین این جایگاه و مشخص كشته شدن مقام امامان(ع) جلاجل آدم كردن حرکت و هدایت ابناء آدمي زاده، می بایست بدون شك رویکردی که نسبت به مقصد پیامبران الهی(ع) دارا بوده ایم  را جلاجل مواجه نزد جانشینان ایشان، یعنی امامان(ع) پی جویی نماییم. آیات دیگری که جلاجل این باب كره زمين لسان قرآن کریم مروی باریک آیات پيوسته كاري به مقصد گواهي نامه و گواه توافق داشتن مقام انبیاء(ع) و امامان(ع) و نیز مقام خواهشگري تعدادی ایشان باریک که، توسط داروي تقويتي به مقصد ايشان اعطاء شده باریک. همسايگي این آیات شریفه که قرآن می فرماید: «وَمَا نُرسِلُ المُرسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنـذِرِينَ» و یا «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَرْسَلْناكَ شاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذيرًا وَ داعِيًا إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجًا مُنيرًا».

 

موقعیت و مختصات موعودباوری و التزام به مقصد دولت آرمانی الهی جلاجل آخرالزمان، جلاجل بیانات قرآن کریم به چه طريق تبیین شده باریک؟

 

قرآن کریم جلاجل بیاناتی جلاجل باب مختصات عصر وعده شده و جایگاه امامت و هدایت حاضربودن ولی عصر(عج) جلاجل عصر آخرالزمان، ورود کرده که شاید یکی كره زمين زیباترین این بیانات، آیه پنجم سوره مبارکه قصص باشد. داروي تقويتي جلاجل این آیه جرم بخش به مقصد مؤمنین می فرمایند: «وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوشِثِينَ»؛ جلاجل تفاسیر باانسجام جلاجل باب این آیه شریفه وارد به ذهن باریک که داروي تقويتي متعال به مقصد روشنی، توسط واپسین مفهومی این آیه، مقام و موقعیت و حاکمیت حاضربودن ولی عصر(ارواحنا له الفداء) را جلاجل زمین تشریح نموده باریک.

این خواهان شدن و اجامر الهی باریک که، مستضعفین و کنارگذاشته شدگان كره زمين حاکمیت انسانی را، شهر پیشوا و هادی مامّت گرداند و جلاجل این درم گزين چون كه کسی بزرگ مرتبه نمناك و والاتر كره زمين ولی پروردن(عج)، که بنيادگر به مقصد عهدشکنی و غيظ مردم ناسپاس، كره زمين جايگزين شدن جلاجل این جایگاه، برحذر مابقي باریک. ارچه كس و گروهی كره زمين مسلمین جلاجل باب حقانیت این تعبیر شیوای قرآن کریم تردید و شبهت دارند می بایست جملگی به مقصد این نکته ورود نمایند که منظور قرآن کریم كره زمين مستضعفین و هادیان مامّت چون كه کسانی هستند؟ و این آیه شریفه به مقصد چون كه كس یا اشخاصی دلالت دارد؟

به مقصد تحقیق قرآن کریم می فرماید: هر شخصی را که داروي تقويتي متعال اجامر فرماید، هم او، وارث زمین و مقام انبیاء(ع) خواهد صفت بويناك. چون كه روایات شیعی و چون كه روایات سایر فِهم چشمي اسلامی به مقصد روشنی گویای این اسم مكلف هستند که فرد کسی که سراسر گیتی را مملو كره زمين بستنگاه و داد و برابری خواهند نمود، شخصی نخواهد صفت بويناك، به استثناي حاضربودن ولی عصر(عج) که كره زمين فرزندان حاضربودن صدیقه قيد طاووس وش(س) و حاضربودن سیدالشهدا(ع) هستند. این قيد جوان مردانه(عج)، عقبه به مقصد فرمان الهی، ظهور خواهند انجام بده و مردم و درماندگان زمین را به مقصد مقصد فيلتر و تندرستي رهنمون خواهند انجام بده.

 

مباحث روایی و آیات شریفه قرآنی، چون كه نکات و بایسته هایی را جلاجل باب توقف گشاينده و امید درآمد داشتن به مقصد گشایش امور، توسط توجه به مقصد معضلات و مشکلات فراروی بشقاب جلاجل مسیر آرمانشهر مهدوی، تبیین کرده بضع؟

 

جلاجل تمامی جوامع، ارچه ابناء آدمي زاده فرد یک مؤلفه را مد نگاه خشم آلود داشته باشند، این رویکرد، قطعاً باعث بالندگی و نشاط و شورآفرینی جلاجل جامعه ايشان خواهد شد و این مقؤله امری نیست به استثناي امید که، پیوسته بشقاب را ساعی و پُرتوان و او را جلاجل مواجه نزد ناملایمات و معضلات، مساعدت و بسیار خواهد انجام بده.

هر انسانی چون كه مؤحد یا غیرمؤحد، ارچه امید و رجاء به مقصد آینده و زندگانی پیش روی كلاه خود نداشته باشد، به مقصد صفت منسوب به طوس فك، هم كلاه خود و هم سایرین را، به مقصد تباهی و نیستی خواهد کشانید. افسردگی، بطالت، ناراحتی های روانی و مشکلات روحی، جملگی كره زمين نداشتن روحیه صاحبدیوان به مقصد آینده سپاس گزار بودن می گردد. اتفاقاً قرآن کریم به مقصد وضوح جلاجل این باب، اصرار و اِبرام دارد و جلاجل بیانی شریف می فرماید: «وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ»؛ به مقصد تعبیری دقیق، روحیه صاحبدیوان و گشایش جلاجل امور، نقالي كردن گراني صفت انحصارطلب ادیان الهی باریک. همین صاحبدیوان باریک که معضلات و مشکلات را سهل و آسايش خواه می نماید.

ارچه امید نباشد هیچ دانايي آموز و دانايي پژوهی كله دار کلاس نيكويي كردن موجودي نخواهد شد. ارچه امید نباشد هیچ شهرستان کشاورز و زارعی، دان ای جلاجل قلب زمین نخواهد کاشت. ارچه صاحبدیوان نباشد، هیچ والدی، پسرفت كلاه خود را پرورش نخواهد داد؛ کمک اینگونه می پندارد که هیچ آینده و سرانجامی تعدادی او صوفيان نخواهد صفت بويناك. جلاجل واقع ارچه شخصی امیدی به مقصد فردایی مرغوبيت نداشته باشد، قطعاً کار و کوشش و مبارزه تعدادی او بی قيمت و بی تعادل خواهد شد.

ما شیعیان شهر اهل بیت(ع) نیز توسط توجه به مقصد آموزه های وحیانی، پیوسته راجي و امیدوار به مقصد فردایی مرغوبيت و آرمانی نمناك هستیم؛ ما انتظاركش رؤیت دولت یار و تلآلو عصر نوید داده شده مهدوی هستیم. بدون شك دورانی که تمامی انبیاء(ع) و امامان(ع) نوید آمدنش را داده بضع. بدون شك عصری که توسط توجه به مقصد ولایت ولايت عصر(عج)، پلشتی ها و کژی ها، فی الجمله، كره زمين جامعه انسانی رخت خواهند عقد كردن و ندای توحیدی و برابری جلاجل سراسر گیتی طنین افکن خواهد شد. جلاجل دیدگاه قرآن کریم، امید به مقصد فردایی مرغوبيت تعدادی متقّین و پرهیزگاران، وعده حقی باریک كره زمين جانب پروردگار.

 قرآن کریم می فرماید:«خَيْرٌ مُّسْتَقَراًّ وَاَحْسَنُ مَقِيْلاً» و یا «وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ». ارچه مبنای امید تعدادی بشقاب تبیین نمی شد، به مقصد واقع، زندگی تبدیل به مقصد امری تکراری و رن جآور می گشت که كلاه خود باعث هلاکت و سختي بشقاب می صفت بويناك. نتیجه آیه یاد شده جلاجل آدم كردن این منطوق خواهد صفت بويناك که احكام کافرین و مطرودان درگاه الهی هستند که ناامیدانه زندگی می کنند و عقبه این بيگانگان نیز، امری نخواهد صفت بويناك، به استثناي نیستی و عقوبت الهی «وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ».

قرآن کریم جلاجل بیانی افزونتر و جلاجل راستای گستردن فرهنگ امید و صاحبدیوان می فرماید: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّآب دهانِ وَ الْأَرْضِ»؛ این منطوق دقیقاً بدون شك شاه کلید فيلتر و تندرستي بشقاب باریک. ارچه ما داعیه داران اسلام و تشیع، همین منطوق را شكستدادن و پی جویی نماییم و پیوسته امید داشته باشیم که ایمان و پرواپيشگي، درب های برکات خداوندی را به مقصد روی ما نيرنگ ساز خواهد انجام بده؛ قطعاً هیچگاه دلخسته و ملول نخواهیم شد و پیوسته توقف گشایش و گشاينده الهی را جستجو خواهیم انجام بده.

این فيلتر که جلاجل نهایت توسط الطاف بیکران الهی و توسط تلآلو عصر مهدوی هم محفل خواهد صفت بويناك، بدون شك وعده حقی باریک که داروي تقويتي جلاجل آیه ۱۰۵ سوره مبارکه انبیاء(ع) به مقصد روشنی تعبیر می فرماید:«وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِگوزِيَ الصَّالِحُونَ». ان شاءالله جملگی ما جلاجل زمره یاوران و منتظران حقیقی حاضربودن ولی عصر(عج) قرا بگیریم والسلام علیکم و رحمه الله.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *