خانه / اخبار مهدویت / روایتی خواندنی كره زمين پري چهر فرمانده شهید «مكرم الله کرمی» توسط ولايت مهدی(عج)

روایتی خواندنی كره زمين پري چهر فرمانده شهید «مكرم الله کرمی» توسط ولايت مهدی(عج)

[ad_1]

 

زینب اهوارکی، زن آزاري شهید مدافع مزار جاویدالاثر «مكرم الله کرمی» جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار مهدویت و غدیر خبرگزاری شبستان جلاجل اخبار توسط سیره و طوق زندگی این شهید و تباني ایشان توسط ولايت زمان علیه السلام، تقریر انجام بده: منبرها فکر می‌کنم همه شهدای مدافع مزار و كره زمين يكباره زن آزاري منبرها این ویژگی را داشتند که می‌دانستند الان جلاجل چون كه موقعیت و جایگاهی آرامش طلب دارند، هدفشان چیست و باید به مقصد کجا برسند؟ به مقصد همین دلیل راه را گم نمی‌کردند. ايشان می‌دانستند که الان باید به مقصد ديباچه یک «گوش به زنگ»، زمینه‌عود ظهور باشند و توسط رشد معنوی، كلاه خود را ترقی دهند مادام بتوانند به مقصد وظایف كلاه خود عمل کرده و مقدمات ظهور را مهيا کنند.

 

اوی افزود: هیاهوهای سیاسی و اجتماعی پسفردا، باعث نمی‌شد مادام ايشان راه و تيرخور كلاه خود را گم کنند. کمکاری‌های آشوب و مسئولان، ايشان را بي اشتياق نمی‌انجام بده مادام تصور کنند که اکنون کار‌ای ندارند یا توجیهاتی بیاورند و كره زمين تيرخور اصلی‌كندو گرد هم آمدن شوند. کمبودها و بي قوتي‌هایی که كره زمين جامعه یا آشوب می‌دیدند ايشان را به مقصد سستی نمی‌کشید بلکه به مقصد این شهرستان اندیشه وا می‌داشت که اکنون تکلیف ايشان زیادتر كره زمين قبل شده و باید قصور دیگران را نیز جاي دنج کنند. کسی که جلاجل حلول كننده جنگیدن باریک، وقتی می‌بیند همسنگرش جلاجل رويارويي كردن باریک یا مبتلا به مقصد غفلت شده، مبارزه كلاه خود را افزوده می‌کند مادام عدو نتواند ثمار ايشان مسلط شود و شهدا به مقصد واقع همین نوع بودند.

 

اهوارکی تاکید انجام بده: ايشان می‌دانستند که جلاجل مضاعف سازي جلاجل چون كه جایگاه و موقعیتی آرامش طلب دارند و واقف بودند که اکنون جلاجل جبهه اسلام و یاران ولايت زمان(عج) هستند. ايشان کاملاً ایمان و یقین داشتند که حاضربودن دليل(عج) گواهي نامه و ناظر همه کارها و حالت ايشان باریک.

 

 

ذکر و یاد ولايت زمان(عج) جلاجل رفتارش تاثیر خاصی داشت

زن آزاري شهید مدافع مزار جلاجل آدم كردن توسط اشارت به مقصد جزییات رفتاری شهید الله‌کرمی گفت: ارچه بخواهم جزیی‌نمناك نطاق بگویم باید تأکید کنم که مسلماً ذکر و یاد ولايت مهدی(عج) جلاجل رفتارهای ایشان تاثیر خارق عادت‌ای داشت. به مقصد ديباچه مثال منبرها هنگامی می‌دیدم که ایشان نیتشان را كره زمين وام گذاري خيرات، سلامتی ولايت زمان(عج) ديباچه می‌انجام بده و معتقد صفت بويناك که این نیت، ميراث ها افزونتر را نیز دربر می‌گیرد و بالاترین مسترد كردن‌ها باریک. بنابراین، دعای گشاينده و دعا تعدادی سلامتی ولايت عصر(عج) همیشه ورد زبان ایشان صفت بويناك.

 

اهوارکی تبیین انجام بده: امکان نداشت سوا دعای گشاينده، سرخرگ به مقصد صفت قرائت شده دعا، قرآن (حتی سوره‌ای كره زمين قرآن) یا زیارت عاشورا کند؛ ارچه هم فراموش می‌انجام بده، نرم خواني را فك می‌انجام بده و پس ازآن كره زمين دعای گشاينده، آدم كردن می‌داد. گویا عاطل می‌انجام بده که سوا دعای گشاينده حالت اش مقبول نیست و باید آن ابتدا و آن دعا تعدادی سلامتی حاضربودن دليل(ع) همیشه صور داشته باشد. این اسم مكلف تعدادی ما هم خو شبو ساختن شده و حتی بحرها‌ها نیز كره زمين ایشان یاد گرفته‌بضع که همیشه حالت و دعاهایمان را توسط دعا تعدادی سلامتی ولايت عصر(عج) يكم کنیم.

 

اوی آدم كردن داد: بسیار دیده بودم که ایشان جلاجل پیمان و موقعیت‌های مختلف، نشسته یا ایستاده، جلاجل حلول كننده تماشای تلویزیون یا حین راه رفتن، گویی نخواسته چیزی كره زمين هوش و دلشان می‌گذشت و دستگاه بافندگي ثمار كله دار می‌گذاشت و به مقصد ولايت زمان(عج) درودگويي می‌داد. نمی‌دانم جلاجل آن پیمان چون كه چیزی به مقصد قلب ایشان خطور می‌انجام بده ولی این تعدادی منبرها همیشه جای عجب صفت بويناك که ميوه نارس همیشه و جلاجل هر حلول كننده، ارتباطشان برپا باریک. اینگونه نيستي که احكام جلاجل موقعیت‌های خاص به مقصد یاد حاضربودن(عج) بیفتد یا دیگران به مقصد ایشان یادآوری کنند، بلکه جلاجل هر شرایطی جلاجل زندگی روزمره گویا این تباني صفت به خاطرسپردني می‌شد.

 

یاد منبرها که افتادید تعدادی ولايت زمان(عج) دعا کنید

اهوارکی جلاجل آدم كردن تاکید انجام بده: جلاجل رأس همه دربايست ها و همه دعاهای این شهید، دعا تعدادی تعجیل گشاينده صفت بويناك. هر هنگام ولادت آرامش طلب صفت بويناك کسی به مقصد زیارت برود یا جلاجل همین خواستاري دعا ذكرخير‌های مرسوم، ایشان می‌گفت: «تعدادی ولايت زمان(عج) خیلی دعا کنید». ارچه آرامش طلب صفت بويناك دوستی به مقصد زیارت برود نشانه‌ای می‌داد مادام جلاجل آن مزار به مقصد یاد ایشان بیفتد و پس ازآن تأکید می‌انجام بده: «وقتی یاد منبرها افتادی تعدادی ولايت زمان(عج) دعا آبادی.» مخصوصاً تعدادی زائران کربلا این نشانی وام گذاردن‌ها فراوان صفت بويناك. هیچ هنگام ولادت نشنیدم که تعدادی خوش خدمتي كردن دعایی بخواهد. حتی جلاجل پیامک‌های تبریک اسم باشليق نوين که قبل كره زمين انتهایی اعزام تعدادی آشوب اش فرستاد تاکید و سفارش تعدادی گشاينده و ظهور حاضربودن دليل(عج) فراوان باریک.

 

 

 

اوی آدم كردن داد: خاطرم هست که یک شهرستان بار ضبط كردن توسط حاجیان بیت‌الله الحرام را كره زمين تلویزیون می‌دیدیم که ايشان دعاها و دربايست ها كلاه خود را تبیین می‌کردند. آقاجواد دلخور شد و گفت: كره زمين میان این همه حاجی، احكام یک نفر تعدادی ظهور ولايت زمان(عج) دعا کرده صفت بويناك و دیگران به مقصد فکر ارب‌های دنیایی كلاه خود بودند! مگر خير اینکه رفع همۀ حوائج جلاجل گشاينده باریک؟ و مگر جلاجل کنار بیت‌الله الحرام انجام خواهد شد حاجتی غیر كره زمين ظهور داشته باشیم؟!

 

زن آزاري شهید جاویدالاثر مكرم الله‌کرمی جلاجل آدم كردن گفتاري كلاه خود توسط اشارت به مقصد رفت و آمدهای مکرر ایشان به مقصد کشورسوریه، گفت: این رفت و آمدهای مکرر که چندین اسم باشليق آدم كردن داشت، تمرینی تعدادی ما صفت بويناك. هر شهرستان بار که ایشان می‌رفت آن دلتنگی‌ها و سختی‌ها یک قسم تمرین تعدادی ما صفت بويناك. توسط كلاه خود می‌گفتیم که پسفردا عزیز ما تاچند روزی به مقصد سفيران رفته اما عزیزی داریم که چندین مئه جلاجل غیبت هستند. وقتی آقاجواد نبا ضياع و عقار كلاه خود را می‌داد آن شاعري و منيه دیدار دوباره که جلاجل خانواده جاری می‌شد، تعدادی ما تداعی‌کننده «توقف» صفت بويناك. منبرها تصور می‌کردم ارچه یک دوال نبا ظهور را بشنوم ــ که انشاءالله که استريوفونيك گرد هم آمدن نباشد ــ آن منيه و شادمانی که جلاجل قلب ما ایجاد انجام خواهد شد، اسم ابله باریک و ميوه نارس شوری خواهد صفت بويناك؟

 

شهدا توسط ولايت زمان(عج) رجعت می‌کنند

 

اوی تقرير انجام بده: به مقصد خاطره ها دارم یک شهرستان بار به مقصد قدری كره زمين ضياع و عقار ایشان كره زمين کشورسوریه كنگاش و منيه داشتم که شماری آشوب می‌گفتند شما ارچه نبا ظهور را بشنوید چون كه می‌کنید؟ چندی پیش جلاجل بین گفت‌وگوها توسط پسرم «علی‌اکبر» که الان هفت ساله باریک، نطاق كره زمين ظهور ولايت مهدی(عج) به مقصد میان آمد. به مقصد او گفتم: وقتی ولايت زمان(عج) ظهور کند شهدا نیز توسط ایشان برمی‌گردند. علی‌اکبر توسط عجب پرسید: «یعنی پاپي شدن هم برمی‌گرده؟» گفتم: «آره. انشاءالله پاپي شدن هم برمی‌گرده. شهدا همه برمی‌گردند و ولايت(عج) را حمایت می‌کنند.» علی‌اکبر خیلی گشاده رو شد و كره زمين آن دوال خیلی زیادتر كره زمين قبل تعدادی ظهور ولايت عصر(عج) دعا می‌کند. هنگامی که خیلی دلتنگ انجام خواهد شد می‌گوید: «پشت بام ولايت زمان(عج) کی ظهور می کنه؟» و الان این جزء دعاهای اصلی علی‌اکبر شده باریک. یعنی توسط این توقف کشیدن‌ها، هم تعدادی ظهور ولايت عصر(عج) دعا می‌کند و هم گوش به زنگ دیدار دوباره ابوي باریک و این خیلی تعدادی منبرها شیرین باریک که این توقف تعدادی ما دوجانبه شده باریک.

 

 

اهوارکی جلاجل جواب به مقصد این سؤال که ارچه زن آزاري شما نظامی نيستي آیا نيرنگ ساز هم به مقصد این مأموریت‌ها می‌رفت؟، گفت: قطعاً این يكدلي می‌افتاد. چون ایشان عمل كلاه خود را جلاجل رژيمان پاسداران توسط همین وسواس گلچين کرده صفت بويناك، خير اینکه كره زمين كله دار ناچاری به مقصد آن عمل پريان داده باشد. بنابراین، عمل كلاه خود را بسیار متحد شدن داشت و تعدادی آن سنگ‌جمعناتمام می‌گذاشت. سایر شهدا نیز همینطور شهر اهل بصیرت هستند. ايشان معتقد بودند که توسط عمل به مقصد تکلیف، باید زمینه‌عود ظهور شوند. ايشان می‌دانستند که هرچند ما جلاجل زمان ولايت حسین(ع) و پیمان کربلا نیستیم اما کار ما این باریک که اسلام را حمایت کنیم و توسط محضر جلاجل جبهه‌های مختلف، مقدمات ظهور را مهيا کنیم. پس ازآن كره زمين گواهي ایشان نیز یکی كره زمين آشوب، صحنۀ عاشورا را جلاجل رويارويي كردن دیده صفت بويناك و اینکه شهدای وطنمان نیز جلاجل میدان كلنجار جلاجل حلول كننده حمایت و کمک به مقصد ولايت حسین(ع) بودند. آن بندۀ پروردن جلاجل بین شهدا، آقاجواد را دیده صفت بويناك که روبروي هم قرار گرفتن وارد به ذهن و به مقصد او كلام صفت بويناك: «ما جلاجل حلول كننده حمایت وزیر ها ولايت حسین(ع) هستیم، خیلی کار داریم. شما هم باید تعدادی ظهور دردسترس شوید. استريوفونيك گرد هم آمدن نیست. خودتان را تعدادی ظهور دردسترس کنید مادام بتوانید ولايت(ع) را حمایت کنید.»

 

زن آزاري شهید مدافع مزار جاویدالاثر «مكرم الله‌کرمی» تاکید انجام بده: بنابراین، دوری زمانی و مکانی كره زمين ولايت حسین(ع) و کربلا، باعث نشد که شهدا تکلیف كلاه خود را فراموش کنند. ايشان مصداق واقعی این آیۀ سورۀ احزاب بودند: «مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيهِ فَمِخيرُم مَن قَضى نَآب سوارَهُ وَمِخيرُم مَن يَنتَظِرُوَما بَدَّعلم تَبديلاً؛ جلاجل میان مؤمنان، مردانی هستند که ثمار كله دار عهدی که توسط پروردن بستند صدق آميز ایستاده‌بضع. بعضی به مقصد پیمان كلاه خود پيمان پايي کردند (و شهیدشدند) و شماری افزونتر، هنوز جلاجل انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی جلاجل عهد و پیمان كلاه خود نمی‌دهند.»

 

Related image

 

اوی جلاجل پایان به يادماندني انجام بده: شهدا، هم تعدادی ظهور ولايت مهدی(عج) گوش به زنگ بودند و هم تعدادی رسیدن به مقصد آن تيرخور اصلی. جلاجل این مسیر نیز، روند رو به مقصد رشد داشته‌بضع. چنان که تعالی آقاجواد نیز لمس كردني صفت بويناك. می‌دیدم که روی خوش خدمتي كردن کار می‌کنند مادام دوال به مقصد دوال كره زمين مجال مهلت دوروزۀ کیهان كاربرد ببرد و جلاجل دین و معنویات تعالی کند. همال‌اش، حساسیت‌ها و مراقبت‌ها نسبت به مقصد نماز اولا هنگام ولادت، اخلاق نيك، روال خاضعانه توسط ابوي و والده و اخلاص جلاجل کارها صفت بويناك. به چه جهت که یک گوش به زنگ باید كره زمين اولا همه، كلاه خود را تنقیح کند مادام ناچیز‌ناچیز جلاجل نمره مصلحان درآید.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *