خانه / اخبار مهدویت / قدم هایی که به مقصد ظهور ختان می شود

قدم هایی که به مقصد ظهور ختان می شود

[ad_1]

 

خبرگزاری شبستان، رديف نظامي مهدویت و غدیر: به مقصد مناسبت ورا رسیدن ایام اربعین حسینی و به مقصد منظور بررسی کارکردهای محضر میلیونی شیعیان جلاجل پیاده روی اربعین حسینی جلاجل نزدیک كشته شدن به مقصد ظهور و شكل پذيري دولت کریمه ولايت عصر(عج) توسط دليل الاسلام «محمد رضایی»، کارشناس و پژوهشگرجوينده مهدوی گفت وگویی داشته ایم که مشروح آن پیشکش حضورتان می شود:

 

كره زمين نگاه خشم آلود تاریخی و روایی پیاده روی اربعین که فردا توسط این خواهد شد عظیم و چندمیلیونی برگزار می شود، چون كه پیشینه ای دارد؟

 

ولايت زيبايي عسکری (ع) نشانه های مومن را پنج مولفه می شمارند که یکی كره زمين آن ها زیارت اربعین باریک. جلاجل اسم ستيزه گر زیارت اربعین که كره زمين ولايت صادق (ع) تبیین شده نیز در عوض رایج كشته شدن فرهنگ پیاده روی اربعین زمینه سازی شده برخودهموار كردن این زیارت تبدیل به مقصد یک فرهنگ اجتماعی شود.

باید توجه داشت یکی كره زمين وظایف ولايت عسکری(ع) تعریف جایگاه و ویژگی های فرهنگ توقف در عوض شیعیان و تشریح کیفیت عصر غیبت صفت بويناك که ایشان جلاجل این راستا یکی كره زمين نشانه های مومن را زیارت اربعین تبیین می فرمایند لذا می توان نتیجه گرفت که یکی كره زمين نشانه های توقف واقعی در عوض ظهور و گشاينده پیاده روی اربعین باریک.

 

یعنی ولايت عسکری(ع) بین عاشورا و ظهور توسط زیارت اربعین تباني برپا کرده بضع؟

 

ائمه اطهار(ع) عاشورا را عملي ساختن هدایت شیعه می دانند و ولايت عسکری(ع) در عوض آن که شیعه جلاجل عاشورا به دنياآمدن نشده و به مقصد توقف در عوض ولايت زمان (عج) نایل شود، كره زمين اربعین نطاق كلام بضع.

دولت خاندان ها بویه زمانی که ثمار كله دار کار آمد، عاشورا و غدیر را تبدیل به مقصد فرهنگ اجتماعی انجام بده، صفویه توسعه اش داد و جلاجل درافتادن چندین قرمپف روی عاشورا سرمایه گذاری شد و فردا این شعائر به مقصد سمت و صیانت توقف سوق یافته باریک.

محدث نوری نخستین کسی باریک که به مقصد احادیث اربعین می پردازد و فرهنگ پیاده روی كره زمين نجف به مقصد کربلا را مطرح می کند، به مقصد ديباچه مثال اوی نسبت به مقصد پیاده روی كره زمين نجف به مقصد کربلا جلاجل ایام مختلف اسم باشليق اعم كره زمين نیمه شعبان، عاشورا و مناسبت های رجبیه سعيد داشته اما یکی كره زمين این مناسبت هایی که اوی سعيد خصوصی ای به مقصد آن دارد پیاده روی در عوض زیارت اربعین بوده باریک.

 

دولت یعثی صدام چون كه رویکردی نسبت به مقصد پیاده روی اربعین داشت و چون كه برخوردی توسط زائران اربعین می انجام بده؟

 

زمانی که صدام قوچ گرفت، نخستین نماد شیعی که باروح هجمه آرامش طلب داد، پیاده روی اربعین صفت بويناك و نخستین شهدای شیعه قيد مظلوم وار کشورعراق نیز جلاجل وجدها توسط بعثی ها جلاجل مسیر پیاده روی اربعین جلاجل اسم باشليق پنجاه و هفت، روح كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي دادند و پس ازآن كره زمين صفه صدام نیز پیاده روی اربعین به مقصد ديباچه  نخستین نماد شیعی دوباره احیاء شد که این هم مدیون مجاهدت های مربوط به حوزه علمیه نجف باریک.

 

چون كه ویژگی هایی میان ظهور و پیاده روی اربعین حسینی مشترک باریک؟

 

بنابر روایات، حکومت ولايت زمان (عج) جهانشمول و فراملیتی و فرامذهبی باریک و پیاده روی اربعین به مقصد صوب محضر شیعیان كره زمين جغرافیای مهتر شیعی كره ارض و در عرض پیروان افزونتر ادیان و مذاهب بهترین، مجال مهلت و زمان در عوض همگرایی صوب زمینه سازی ظهور باریک.ولايت زمان(عج) می فرمایند: «ارچه شیعیان ما همگرا باشند، دیدار ما به مقصد تاخیر نخواهد افتاد» .

 

در عوض ثنايا برداری كره زمين محضر میلیونی شیعیان جلاجل پیاده روی اربعین به مقصد منظور ابتدا سازی در عوض ظهور چون كه ملزومات و پیمان اولیه ای را باید داشته باشیم؟

 

پیاده روی اربعین بزرگترین گردهمایی پیروان شهرستان اهل بیت(ع) باریک،  اما مع الاسف بیحد كره زمين ما زمانی که جلاجل این پیاده روی شرکت می کنیم، جغرافیای شیعه را نمی شناسیم و حتی قوچ زبانی واجب شده در عوض برقراری تباني و همگرایی توسط افزونتر برادران شیعی را نداریم.

پهنه شیعیانی که پرچم های کشور كلاه خود را جلاجل پیاده روی اربعین برج دريايي می کنند، بیانگر وسعت محضر شیعیان و پیروان شهرستان اهل بیت(ع) باریک لذا ما باید مبارزه کنیم جلاجل این صفت مربوط به حماسه مهتر ارچه خواستیم توسط دیگران همکلام شویم، درستكاري های مان عمیق باشد و كره زمين تبیین درستكاري هایی راجع به مقصد هم تراز و هم سان مادی و دنیوی پرهیز کنیم.

جلاجل مسیر پیاده روی اربعین اولین افرادی که یک ایرانی امکان برقراری تباني و همگرایی توسط آنان را دارد، برادران تازي باریک، آیا زبان عربی در عوض برقراری تباني را بلند هستیم؟

در عوض آشنا دقیق صفت مربوط به حماسه اربعین باید راهبرد دقیق آن یعنی جغرافیای شیعه و تاثیر عمیق آن جلاجل رسیدن به مقصد ولی زمان را بشناسیم.

 

شیعیان ایرانی به چه طريق می توانند ثمار جغرافیای فکری شیعیانی که جلاجل پیاده روی اربعین محضر دارند، تاثیر بگذارند؟

 

فردا ایرانیان پشت بام كره زمين اسم باشليق ها محضر جلاجل پیاده روی اربعین باید به مقصد فکر تاثیرگذاری ثمار افزونتر شیعیان باشند، در عوض سازمان موکب ها جلاجل اربعین باید دستور كار ریزی صحیح داشته باشیم و اولا كره زمين مبانيت افکنی میان تازي و فارس بپرهیزیم و جلاجل نهایت مطابق توسط فرهنگ کشور میزبان به مقصد اعمال کار فرهنگی و تبلیغی بپردازیم.

باید توجه داشت ولايت زمان (عج) نیازمند یاران به مقصد سنه باریک، لذا مبلغان موجودي جلاجل مراسم اربعین حسینی باید مسلط به مقصد زبان های مختلف در عوض برقراری تباني توسط شیعیان افزونتر کشورها باشند و نباید مهجور به مقصد سخنرانی های اعتقادی و معارفی در عوض زائران ایرانی مكفي کنند بلکه باید متقن و دقیق زمینه را در عوض همگرایی شیعیان کشورایران و افزونتر کشورها صوب زمینه سازی ظهور مهيا کنند.

 

برپایی موکب های ایرانی جلاجل اربعین چقدر به مقصد این تيرخور کمک می کند؟

 

شاید برپا وزیر ها موکب كره زمين صیانت ایرانیان جلاجل اربعین نیاز نباشد به دلیل اینکه برخودهموار كردن پیش كره زمين محضر ایرانیان جلاجل این صفت مربوط به حماسه، مردم کشورعراق توسط با خود حمل كردن جمعناتمام امکانات كلاه خود پذیرای زائران بودند و توسط محضر ایرانیان نیز قطعا پذیرا خواهند صفت بويناك.

 لذا نظام ارباب رعيتي های متولی می توانند اول جلاجل اظهاروجود تسهیل محضر زائران، پس ازآن كارها رسانی جلاجل داخل در عوض زائران داخلی و یا خارجی توسط برپایی موکب هایی جلاجل کشور و جلاجل نهایت اعمال امور فرهنگی جلاجل صوب همگرایی شیعیان در عوض زمینه سازی ظهور مبارزه کنند.

کمیته فرهنگی اربعین باید در عوض محضر هدفمند ایرانیان جلاجل این مسیر دستور كار ریزی و اقدام کند که این امر نیازمند سیاستگذاری دقیق و هدفمند و جلاجل نهایت آموزش های خصوصی در عوض زائران و مبلغان باریک.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *