خانه / اخبار مهدویت / ماجرای نزدیک كشته شدن زمین جبهه ها به مقصد هوايي توسط مدد ولايت زمان(عج)

ماجرای نزدیک كشته شدن زمین جبهه ها به مقصد هوايي توسط مدد ولايت زمان(عج)

[ad_1]

 

دليل الاسلام «محمدمهدی بهداروند» جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار مهدویت و غدیر خبرگزاری شبستان درزمينه جلوه های پري چهر و الفت رزمندگان توسط ولايت زمان(ع) جلاجل دوران دفاع مقدس، تقریر انجام بده: فارغ كره زمين دفاع مقدس، ما شیعیان باوري داریم ولايت عصر(عج)، ولايت حی و موجودي و به مقصد تبار ظهور جلاجل پشت بام غطا غیبت بضع، لذا ایشان معاشر ما باریک و این ماییم که كره زمين نگاه خشم آلود ایشان غایب هستیم.

 

رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس آدم كردن داد: كره زمين این رو، جلاجل روایات توصیه شده هر سنه كره زمين ایشان یاد کرده و صبح ها دعای عهد، جمعه ها دعای ندبه و نیز افزونتر ادعیه را بخوانیم مادام همانطور که ايجادشدن و کنتور به مقصد یکدیگر وصل بضع و ارچه یه آن گونه جدایی بین كندو باشد شعشعه كره زمين بین می رود، ما نیز جلاجل تباني دائم توسط ولايت زمان(عج) باشیم، خاصه و خرجي كردن حیات انسانی مان به مقصد ريسك می افتد.

 

اوی توسط اشاعت به مقصد انگیزه بخشی پري چهر و الفت توسط ولايت زمان(عج) به مقصد رزمندگان، تاکید انجام بده: یکی كره زمين گزینه های که به مقصد سربازان جلاجل كلنجار ها و دفاع ها در عوض مقاومت و ایستادگی مقابل عدو کمک می کند، باورها و اعتقادات درونی باریک؛ باآنكه جلاجل كلنجار مجموعه ای به مقصد اخفاك خاک و نسمت، جغرافیا و حتی حیات دنیایی ایستادگی می کنند، اما جلاجل دوران دفاع مقدس چون معتقد بودیم فرمانده اصلیِ اسلامی که در عوض آن می جنگیم و نظامی که ثمار ازاصل آن و توسط نایب ولايت عصر(عج)‌ شکل گرفته، ولايت مهدی(عج) باریک و ارچه تباني توسط ایشان فك شود دستخوش نقصان می شویم، لذا جلاجل آن زمان جلاجل لشکر و تک تک نیروهای عادی تباني قلبی توسط ولايت عصر(عج) ثابت صفت بويناك و باید ایجاد می شد.

 

بهداروند توسط تعبیر اینکه جلاجل سایه این تباني، رزمندگان توسط ظرفیت و انگیزه تبيره جلاجل جبهه و عملیات ها موجودي می شدند، تقرير انجام بده: همال عینی این انگیزه بخشی ها و مدد خوگرفتن ها كره زمين ولايت عصر(عج) ابتر شدن بغایت كره زمين عملیات ها توسط ص فآرايي مقدس «یا مهدی(عج)» و نیز اسامی افزونتر ائمه(ع)‌ صفت بويناك؛ علاوه ثمار این، رزمندگان جلاجل ليمو های عملیات مراسم گلزار و اسم اسب به مقصد حاضربودن دليل(عج) را برگزار می کردند یا اینکه نذر داشتند ۴۰ سنه دعای عهد و یا ۴۰ هفته دعای ندبه و افزونتر ادعیه منسوب به مقصد حاضربودن ولی عصر(عج) را بخوانند.

 

این رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس توسط تعبیر اینکه بغایت كره زمين مرثيه گو ها و مداحی های آن دوران نیز به مقصد ولايت زمان(عج) اختصاص داشت، اضافه انجام بده: جلاجل سایه این تباني های معنوی مصادیق بغایت كره زمين الهامات و مکاشفات و مطلع ساختن كره زمين آینده و پیروزی عملیات ها جلاجل جبهه ها رخ داد و منبرها توسط بغایت كره زمين این مصادیق را شخصا جلاجل رزمندگان می دیدم.

 

اوی درزمينه تاثیر پري چهر و تباني توسط ولايت زمان(عج) ثمار شکل گیری روحیه نترسي و گروهي واهمه كردن كره زمين اجمال و جانبازی جلاجل رزمندگان، تقرير انجام بده: جلاجل روایت باریک که ولايت مثل ابوي، برادروار و رفیق شفیق بشقاب باریک همانطور که جلاجل ناآرامي ها و سختی ها محضر ابوي و برادروار و رفیق، موجر سکینه و استشهادات قلبی بشقاب می شود، جلاجل كلنجار هم باوري قلبی به مقصد محضر ولايت زمان(عج) به مقصد رزمندگان قوت فواد و استشهادات می بخشید و ارچه نيستي این باوري قلبی جلاجل جبهه ها که کسی بالاتر كره زمين همه قوچ ها باریک، هرگز نمی شد جلاجل مقابل ارتشی که همه کیهان توسط نفت، دینار و دلار حمایت و همراهی اش می کردند، ایستادگی انجام بده.

 

بهداروند اضافه انجام بده: اینکه هشت اسم باشليق به مقصد تنهایی جلاجل مقابل كره ارض استکبار ایستادیم به مقصد مدد همین اعتقادات صفت بويناك خاصه و خرجي كردن چون كه بسیارند کشورهایی که ثمار ثمار تاثير هجوم بردن نظامی فورسرين خیمه مقاومت كندو فرو می ریزد؛ كره زمين این رو، هشت اسم باشليق دفاع مقدس ما توسط باوري به مقصد اینکه کسی هست که جلاجل عياذ و توسط دستگاه بافندگي عنایت او می جنگیم، الگوی کشورها جلاجل جریان بیداری اسلامی شد.

 

این جامعه شناس جلاجل آدم كردن تعبیر انجام بده: لذا ما باید این باور را که زمین هرگز كره زمين دليل الهی خالی نمی شود و اسم مكلف امامت را بُلد کنیم، چراکه همین باور جلاجل جبهه ها به مقصد ما دلگرمی و انگیزه ایستادگی و مقاومت می داد، یعنی به مقصد تعادل نگاه خشم آلود و عنایت و حمایت ولايت مهدی(عج) مبارزه و مقاومت و كره زمين گواهي و جانبازی پيشواز می کردیم.

 

بهداروند درزمينه تاثیر باوري به مقصد مهدویت و محضر ولايت عصر(عج) جلاجل تبعیت بی چون و چرای رزمندگان كره زمين ولی فقیه به مقصد ديباچه نایب تعمدي حاضربودن(عج)، تعبیر انجام بده: این نیز  به مقصد نقالي كردن نگاه خشم آلود اعتقادی ما همچنين می گردد که معتقدیم جلاجل دوران غیبت کبری (جلاجل عصر غیبت صغری چادرپوش نایب خاص بین ولايت(عج) و مردم صور داشتند)، سيني کلام معصومان(ع)، علما و مجتهدان و بازگشتن تقلید به مقصد ديباچه نایب تعمدي حاضربودن(عج) محضر دارند و این نیابت به مقصد تا چه وقت نفر مسدود نمی شود یعنی هر کسی به مقصد این درجه كره زمين فقه و مرجعيت برسد می تواند کارهایی را به مقصد نیابت كره زمين ولايت زمان(عج) اعمال دهد.

 

اوی تاکید انجام بده: اما وقتی یک فقیه علاوه ثمار نیابت تعمدي، نظامی تشکیل داده و فرمانده قوا شود و جلاجل آن ديسيپلين كلنجار تحمیلی رخ دهد و او بخواهد هشت اسم باشليق این كلنجار و دفاع را فرماندهی کند ما معتقدیم این نیابت تعمدي حتما توسط ولايت موجودي تباني دارد یعنی ولی فقیه غير تباني وثیق توسط ولايت عصر(عج) نمی تواند کشور را سازمان کند؛ لذا كره زمين اسم باشليق ۴۲ مادام پسفردا جلاجل ناآرامي های کمرشکنی که رخ داده و هر کدام می توانست یک ديسيپلين را فرو بپاشد ما حیات مان را آدم كردن نداده ایم مگر به مقصد برکت باوري به مقصد محضر حاضربودن دليل(عج) و نایب تعمدي كندو که توسط تشکیل حکومت توسط او، تکلیف كره زمين افزونتر نواب تعمدي فروافتاده می شود و باید تبعیت کنند.

 

بهداروند تقرير انجام بده: ولايت خمینی(ره) نیز توسط این دیدگاه کشور، ديسيپلين و كلنجار را فرماندهی کردند و فرمودند: ما جلاجل این كلنجار در عوض یک آن گونه هم نادم نیستیم؛ این روحیه ایجاد نمی شود مگر تباني قلبی، فقهی و منظقیِ دینی توسط ولايت عصر(عج).

 

اوی جلاجل پایان به يادماندني انجام بده:‌ رزمندگان آن روزها تاآنجا محضر ولايت مهدی(عج) را جلاجل جبهه ها درك می کردند که هوايي در عوض مان به مقصد زمین بسیار نزدیک می شد.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *