خانه / اخبار مهدویت / مجالس حسینی پیشگاه کاهش مسافر توسط ولايت زمان(عج) باشد/عصر غیبت موسم ولایت پذیری باریک

مجالس حسینی پیشگاه کاهش مسافر توسط ولايت زمان(عج) باشد/عصر غیبت موسم ولایت پذیری باریک

[ad_1]

 

دليل‌الاسلام محمدرضا عسگری، مدیر بنیاد فرهنگی حاضربودن مهدی وعده شده (ع) مدیر البرز جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان جلاجل اخبار توسط «پیوند عاشورا و ظهور»، تقریر انجام بده: ماه مقارن و تلخه یکی كره زمين بهترین مجال مهلت‌هایی باریک که جلاجل اختیار ما آرامش طلب گرفته برخودهموار كردن یک شهر بار افزونتر ولايت‌شناسی كلاه خود را باروح بررسی آرامش طلب داده و كره زمين این مجال مهلت تعدادی تقویت باورهای كلاه خود نسبت به مقصد امامت و جایگاه آن جلاجل زندگی فردی و اجتماعی كاربرد کنیم.

 

اوی افزود: شاید بتوان گفت اسم مكلف گواهي ولايت (ع) و یاران ایشان و گلزار و مظلومیت‌های کربلا، به مقصد نوعی ظهور ماجرا باریک و عمق قضیه و باطن ماجرا آن باریک که ما كره زمين برگزاری مجالس عزای ولايت حسین (ع) و كنگاش، حزن و گریه جلاجل مظلومیت سیدالشهداء(ع)، قسم نگاه و تفکر كلاه خود را نسبت به مقصد ولايت(ع) و جایگاه امامت جلاجل زندگی باروح بررسی آرامش طلب دهیم.

 

کارشناس مرکز تخصصی مهدویت تاکید انجام بده: می توان بااستعداد‌ترین علت جلي واقعه کربلا را جلاجل این اسم مكلف جستجو انجام بده که که جلاجل آن زمان مردم نتوانستند وقایع جامعه را شایسته واپسین کنند. به مقصد این درجه كره زمين دنبال شدن، تفکر و واپسین نرسیدند که امامت مزاحم کار ايشان نیست، ولايت(ع) مانع اولین ايشان نیست، ولايت(ع) وارد به ذهن باریک برخودهموار كردن هم کیهان و هم آخره ايشان را پررونق کند. ولايت(ع) کمک‌کار آنهاست و تعدادی دستگیری ايشان وارد به ذهن باریک. این «نادختر به مقصد امامت» به مقصد معنای «تصور استغنای كره زمين ولايت» و «بی‌نیاز وجود داشتن كره زمين رهبر الهی» باریک. اینکه فرد تصور کند می تواند مسلم باشد اما ولايت‌شناس نباشد، اینکه می‌توان دین‌دار صفت بويناك اما به مقصد امامت اعتقادی نداشت. این نادختر خطرناکی باریک که جلاجل مردم آن دورودورنگ شکل گرفت و تصور کردند که منهای ولايت نیز می توان مسلم صفت بويناك!.

 

دليل‌الاسلام عسگری تاکید انجام بده: فردا جلاجل دورودورنگ غیبت نیز، باید زیادتر جلاجل این اسم مكلف آباد كردن و تمركزفكر کنیم به چه جهت که ممکن باریک جلاجل کنار نادختر‌های مدرن و پیشرفته دنیای فردا، این نادختر نیز نيرنگ ساز همزباني بیفتد و بيگانگان تصور کنند که سوا ولايت و رهبر الهی می شود حیات طیبه و زندگی صحیح و صفت پير و جلاجل مسیر فيلتر و کمال داشت.

 

اوی افزود: كره زمين این نکته نباید غفلت انجام بده که تيرخور و فلسفه توده اي و فلسفه وجودی ولايت آن باریک که راه را داغ جا دهد و كره زمين بشقاب‌ها دستگیری کند. یا به مقصد تعبیر اساتید عقاید «ایصال الی المطلوب» نماید و بشقاب ها را به مقصد مقصد برساند. ایام مقارن مجال مهلت بسیار گیتی باریک که درزمينه علت جدایی و مسافر خوگرفتن مردم كره زمين ولايت فکر و سعی کنیم توسط شناسایی این عوامل این مسافر را تعدادی كلاه خود ناچیز کنیم. به چه جهت که ما جلاجل دوران غیبت زیاد كره زمين هر دورودورنگ دیگری نیازمند ولايت‌شناسی هستیم و زیادتر كره زمين هر زمان دیگری به مقصد تباني و پیوند توسط ولايت احتیاج داریم. بنابراین، باید این اخبار را تقویت و مسافر‌ها را ناچیز انجام بده.

 

مدیر بنیاد فرهنگی حاضربودن مهدی وعده شده (ع) مدیر البرز گفت: به مقصد همین دلیل فردا جلاجل مجالس و محافل حسینی باید به مقصد عوامل جدایی امت كره زمين ولايت بپردازیم و یک شهر بار این عوامل را باروح بررسی آرامش طلب دهیم برخودهموار كردن بتوانیم مسافر كلاه خود را توسط ولايت حیِ زمانمان(عج) کمتر کنیم. عصر غیبت فرصتی باریک که داروي تقويتي متعال آن را جلاجل اختیار ما آرامش طلب داده برخودهموار كردن بتوانیم قسم نگاهمان را به مقصد ولايت(ع) تنقیح کنیم، معرفت كلاه خود را جلاجل این زمینه افزایش داده و به مقصد جایگاه بااستعداد ولايت جلاجل زندگی بشقاب پی ببریم.

 

عسگری تقرير انجام بده: توسط تمركزفكر جلاجل این مسایل می توان به مقصد پیوندهای فراوان میان حاضربودن سیدالشهدا (ع) و ولايت عصر (عج) پی سرما. كره زمين يكباره جلاجل روایات متعددی به مقصد این اسم مكلف اشاعت شده که ولايت مهدی (ع) پسرفت نهم حاضربودن سیدالشهداء (ع) باریک و كس سیدالشهداء(ع) نیز جلاجل فرمایشات گوناگون به مقصد این موضوع بحث اشاعت کرده بضع که: «مهدی (عج) منتقم باریک و به مقصد وسيله این قائم (پسرفت نهم منبرها) كره زمين شما مقابله بمثل گرفته خواهد شد.» كره زمين صیانت افزونتر یکی كره زمين مهمترین پیام‌های حاضربودن مهدی (ع) جلاجل عصر ظهور توجه وام گذاردنِ مردم به مقصد عاشورا و ولايت حسین(ع) باریک. ایشان ولايت حسین(ع) را كاكا كلاه خود و كلاه خود را منتقم آب خون آن ولايت قيد جوان مردانه(ع) معرفی می کنند و شعار یاران رئيس ديوان الزمان(عج) «یالثارات الحسین(ع)» باریک.

 

دليل الاسلام عسگری آدم كردن داد: تباني و پیوند میان حاضربودن اباعبدالله (ع) و ولايت عصر(عج) جلاجل جاهای مختلفی ذکر شده باریک. كره زمين يكباره جلاجل اسم ستيزه گر زیارت عاشورا – که جلاجل این ایام مقید به مقصد قرائت آن هستیم-  كورس شهر بار اسم مكلف مهدویت مطرح شده و كره زمين حاضربودن مهدی (ع) به مقصد ديباچه کسی که «می آید و دین پروردن و شهرستان اهل بیت (ع) را نصرت می دهد و آب خون به مقصد ناحق ریخته شده حاضربودن سیدالشهدا (ع) را بستگاه می کند» غيرماذون زرخريد باریک. این پیوندها زمینه ای را مهيا می کند برخودهموار كردن ما بتوانیم تباني گیتی را میان این كورس مشکل ثابت کرده و كره زمين این نکته غافل نشویم که «غدیر» نقالي كردن سرخرگ هدایت و هدایتگری، «عاشورا» نقالي كردن تکامل و بيكاري این هدایت و «ظهور» عزايم این تکامل و هدایت باریک.

 

کارشناس مرکز تخصصی مهدویت تاکید انجام بده: ارچه مکتب و جامعه اسلامی برخودهموار كردن فردا امكنه متبركه یافته و به مقصد حیات كلاه خود آدم كردن داده باریک به مقصد برکت آب خون سیدالشهدا (ع) و شعار «هیهات منبرها الذّله» ایشان و ایضاً نگاه به مقصد آینده و مشکل توقف و حکومت بستنگاه جهانی باریک. ارچه کسی مقارن را مهجور جلاجل مقارن و سیدالشهداء(ع) را احكام جلاجل کربلا و عاشورا به هر حال کند و این مسافت و پیوند میان این كورس اسم مكلف را نبیند جلاجل واقع معرفت كلاه خود را نسبت به مقصد ولايت(ع) کامل نکرده و جلاجل این اسم مكلف نقصان و کاستی دارد. به چه جهت که ص فآرايي حیات اسلام جلاجل درافتادن تاریخ، این كورس مشکل بوده و این تباني همچنان باید ثابت باقی بماند.

 

عسگری جلاجل پایان به يادماندني انجام بده: به مقصد همین دلیل رویکرد ما جلاجل مجالس و محافل حسینی باید مبتنی ثمار هر كورس اسم مكلف باشد و جلاجل عین واپسین و تشریح عاشورا و مصیبت های آن و روند شکل گیری وقایع عاشورا، این را نیز مطرح کنیم که ارچه آرامش طلب باشد آن نادختر خطرناک دوباره تکرار نشود لازمه اش این باریک که بدانیم دورودورنگ غیبت دورودورنگ تمرین ولایت پذیری باریک.

 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *