خانه / اخبار مهدویت / مدعیان دروغین مهدویت جلاجل عصر ولايت عسکری(ع)

مدعیان دروغین مهدویت جلاجل عصر ولايت عسکری(ع)

[ad_1]

پشت بام كره زمين پردل وجرات ولايت زيبايي عسکری(ع) مهتر‌ترین ريسك پيوسته كاري به مقصد مدعیان دروغین مهدویت صفت بويناك؛ این مدعیان یا كلاه خود را جانشین ولايت زيبايي عسکری(ع) می‌دانستند و یا به دنياآمدن ثمار امامت ولايت عسکری(ع) به مقصد‌ديباچه آخری منجی شدند.

عقیق:نزدیکی به مقصد عصر غیبت ولايت زمان(عج) به مقصد‌ديباچه آخری منجی بشریت جلاجل عصر ولايت زيبايي عسکری(ع) نطلبيده تهدیداتی را متوجه خانقه وحی و شیعیان کرده صفت بويناك.

تهدید اولا: ريسك صفت آدم كش ولايت زمان(عج)

اولین تهدید پيوسته كاري به مقصد دشمنان اسلام صفت بويناك که توسط نیرنگ‌های مختلف جلاجل پی خودداری كره زمين ولادت ولايت زمان(عج) بودند حتی زمانی که موفق به مقصد این کار نشدند، قصد كره زمين بین جابه جايي حاضربودن را داشتند که توسط تدابیر درخور اطفال ولايت زيبايي عسکری(ع) كره زمين این آشوب به پا كردن خودداری شد.

عباسیان که احادیث و روایات باانسجام و متواتر مهدی وعده شده(عج) را جلاجل دستگاه بافندگي داشتند، مراقبت كره زمين ولايت زيبايي عسکری(ع) را به مقصد عزايم كلاه خود رساندند و ولايت را مجبور به مقصد محضر  مکرر جلاجل درلفافه می‌کردند و حتی به مقصد‌بهيمه ها‌های مختلف ایشان را به مقصد محبس می‌بردند و فروسو نظارت مأموران مخفی كلاه خود آرامش طلب می‌دادند. مراقبت‌های شدیدی جلاجل باروح رفت‌وآمدهای ولايت و شیعیان صور داشت که توسط روال و تدابیر خاص ولايت، نقشه دشمنان را جلاجل آزاررسان و اذیت شیعیان و محبین خنثی می‌انجام بده.

تراكم و تطبيق دادن سیاسى چنان فوق مى‌گیرد که ولايت(ع) به مقصد‌مجبور ساختن باید هفته‌اى دوبار جلاجل روزهاى دوشنبه و پنج‌شنبه جلاجل دارالخلافه محضر پیدا مى‌انجام بده; معتزّ عباسى به مقصد‌اندازه‌اى كره زمين نفوذ ولايت زيبايي عسکرى(ع) نگران صفت بويناك که به مقصد فروسو نگاه خشم آلود مرتبط بودن آن ولايت نیز مكفي نکرد و حاضربودن را توسط ابوهاشم جعفرى و گروهى كره زمين طالبیون زندانى انجام بده.

ابوهاشم جعفری می‌گوید: «توسط ولايت زيبايي عسکرى (علیه السلام) جلاجل حبسگاه مهتدى‌پي واثق بودیم; حاضربودن به مقصد منبرها فرمود: “این جنایتکار قصد کرده باریک که امشب توسط خواهان شدن پروردن بازى کند (کنایه كره زمين این که اجامر کرده باریک که ما را بکشد); ولى حيات تازه يافتن او کفاف نمى‌دهد و به مقصد‌زودى رئيس ديوان فرزندى خواهم شد”. فرداى آن ليمو شهر ترک‌ها به مقصد او يورش کردند و او را به مقصد‌قتل رساندند و پروردن ما را به مقصد‌تندرستي نگاه داشت.

عاقبت الامر جمعه پانزدهم شعبان اسم باشليق ۲۵۵ هجری جلاجل شهر سامرا حاضربودن مهدی(عج) جلاجل شرایطی اشاره با گوشه چشم به مقصد كره ارض گشود که باذن‌الله آثار برج دريايي جلاجل والده قيد جوان مردانه ایشان دیده نمی‌شد و این داغ جا كره زمين تهدید روح ولايت زمان(عج) دارد. حکیمه دوطرفه ولايت محمد تقی(ع) شيريني می‌کند که ولايت زيبايي عسکری(ع) مرا خواهان شدن و فرمود: “عمه، امشب نیمه شعبان باریک، نزد ما افطار آبادی که داروي تقويتي جلاجل این ليمو مبارك شخصی را مدير اماكن متبركه می‌کند که دليل او جلاجل روی زمین باریک”.

تهدید دوم: مدعیان دروغین مهدویت

تهدید افزونتر پيوسته كاري به مقصد مدعیان دروغین مهدویت صفت بويناك که بسیار خطرناک‌نمناك كره زمين تهدید اولا صفت بويناك. این مدعیان یا كلاه خود را جانشین ولايت زيبايي عسکری(ع) می‌دانستند و یا به دنياآمدن ثمار امامت ولايت عسکری(ع) به مقصد‌ديباچه آخری منجی شدند، به مقصد این ترتیب افرادی مثل جعفر کذاب پشت بام كره زمين پردل وجرات ولايت عسکری(ع) ادعای امامت انجام بده و توسط انکار نوزاد سگ فرزندی تعدادی ایشان، به مقصد‌ديباچه فرد وارث، مدعی میراث آن حاضربودن شد. ولايت هادی(ع) درزمينه او فرمود: «كره زمين فرزندم جعفر دوری کنید، نسبت او به مقصد منبرها همچون نسبت کنعان به مقصد نوح (ع) باریک». جعفر پشت بام كره زمين پردل وجرات پدرش ادعای امامت انجام بده و می‌گفت: «ولايت مردم منبرها هستم خير برادرم (ولايت عسکری) و به مقصد همین منظور نزد خلیفه هنگام ولادت رفت و گفت: «بیست هزار اشرفی تعدادی داخل می‌فرستم و كره زمين شما صفت پايمرد دارم که فرمان دهی مادام ثمار اسم رواني امامت بنشینم و این مقام كره زمين برادرم منفي شود».

حتی جلاجل جریان اقامه نماز ثمار پیکر ولايت عسکری(ع) جعفر که مدعی امامت پس ازآن كره زمين برادروار كلاه خود شده صفت بويناك تعدادی رسمیت بخشیدن به مقصد این ادعا، اقلیم كلاه خود را جلاجل اعراض كننده تسلیت‌گویی مردم و تبریک امامت كلاه خود آرامش طلب داد آن وقت كلاه خود را فراهم آورنده اقامه نماز ثمار جنازه ولايت انجام بده. وقتی کار غسل و کفن ولايت به مقصد پایان رسید «عقید» خدمتگر نزد جعفر آمد و كره زمين او تعدادی اقامه نماز فراخواني انجام بده. جعفر جلاجل حالی که شیعیان گرد او را گرفته بودند پیش آمد مادام ثمار پیکر ولايت نماز بگزارد. ولايت زمان(عج) توسط مشاهده این نمايشگاه، سکوت و غیبت را واقعي ندانست و پیشِ‌روی او ظهور شد و توسط قاطعیت جرم بخش به مقصد اوی فرمود: «عمو! کنار بادقت، که منبرها تعدادی نمازگزاردن ثمار پدرم كره زمين داخل سزاوارترم.»، آن هنگام كلاه خود روبروي هم قرار گرفتن ایستاد و جلاجل محضر خواهد شد ثمار پیکر ابوي نماز خواند.

طريقه ها عسکریه معتقدان به مقصد مهدی‌توافق داشتن ولايت عسکری(ع)

گروهی افزونتر به مقصد‌غيرماذون طريقه ها عسکریّه معتقد به مقصد مهدویت ولايت زيبايي عسکری(ع) شدند، به مقصد این معنی که او قائم (مهدی) باریک و نمرده و اکنون جلاجل حالت غیبت به مقصد‌كله دار می‌سرما و بعداً ظهور خواهد شد مادام كره ارض را كره زمين بستنگاه و داد لبخند کند. این طريقه ها جلاجل کیفیت قائم توافق داشتن ولايت عسکری(ع) به مقصد سه رديف نظامي شاخه ها شدند:

۱ ــ مجموعه ای پنداشته بودند که ولايت كره زمين کیهان نرفته، بلکه غایب شده باریک. این نخستین غیبت اوست و پشت بام كره زمين آن دوباره قیام خواهد انجام بده و غیبت دوم پس ازآن كره زمين آن يكم انجام خواهد شد. این رديف نظامي به مقصد‌نوعی جلاجل باروح ولايت عسکری(ع) به دنياآمدن شدند.
۲ ــ مجموعه‌ای افزونتر معتقد بودند که حاضربودن رحلت کرده، ولی دوباره به مقصد زندگی بازمی‌گردد و او مهدی قائم باریک.

three ــ انشعاب سوم واقفه، «لاأدریه» بودند که كلاه خود را در معرض اتهام به مقصد ندانستن می‌کردند. آن‌ها گمان می‌کردند حاضربودن رحلت کرده، ولی مطمئن نبودند جانشین ولايت چون كه‌کسی باریک؛ پسرش یا برادرش. بنابراین، جلاجل ولايت عسکری(ع) به دنياآمدن شدند مادام فهمید تعدادی این‌ها شيوا شود.

توسط این شمار پشت بام كره زمين پردل وجرات ولايت زيبايي عسکری(ع) و توسط يكم دوران امامت و پس ازآن غیبت ولايت زمان(عج)، زنجیره‌ای كره زمين شیعیان توسط محوریت نواب اربعه تشکیل شد و این باعث شد شیعیان كره زمين ارتقا كره زمين آشوب به پا كردن‌ها مصون بمانند. بخش به عمد زمینه‌سازی این امر به مقصد کوشش‌های علمی و فرهنگی و مذهبی و فرستادن نماینده به مقصد نقاط مختلف صفت آني اسلامی توسط ولايت زيبايي عسکری(ع) بستگی داشت که این کار توسط تيرخور ایجاد یک زنجیره مرتبط میان شیعیان توسط ولايت، حمایت کشورمالی كره زمين ايشان، فعالیت‌های كله دارّی و رهبری سیاسی و جلاجل نهایت فراهم آورنده‌سازی شیعیان تعدادی دورودورنگ جدیدی كره زمين امامت به مقصد‌غيرماذون دوران غیبت توسط توجه به مقصد اوضاع و احوال آن زمان اعمال شد.

 

پی نوشت:
محمدی اشتهاردی، محمد، حاضربودن مهدی فروغ تابانيدن ولایت
قمی، حاج شیخ عباس، منتهی الآمال، ج۲، ص۲۶۱
الغیبه، شیخ طوسی، ص۲۲۰
تاریخ سیاسی غیبت ولايت دوازدهم، ص۱۰۴
بحارالانوار، ج۵۰، ص۲۳۰
 راوندى، الخرائج و الجرائح، ج۱، ص۴۳۱، ح۹ و مسعودى، بدون شك، ص۲۶۸
شیخ طوسى، کتاب الغیبه، ص۲۱۵
طبرسى، اعلام الورى، ج۲، ص۱۴۰٫

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *