خانه / اخبار مهدویت / مشرکان توسط پیامبر(ص)به مقصد ولی قرآن احتجاج نمی کردند اما توسط ولايت زمان(ع) می کنند

مشرکان توسط پیامبر(ص)به مقصد ولی قرآن احتجاج نمی کردند اما توسط ولايت زمان(ع) می کنند

[ad_1]

 

دليل الاسلام قاسم خانجانی، اندام هیئت علمی پژوهشگاه مربوط به حوزه و دانشگاه جلاجل بخش دوم گفت و گو توسط خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان جلاجل اخبار توسط این روایت که: کار حاضربودن دليل جلاجل زمان ظهور تعدادی هدایت مردم كريه نمناك و دشوارتر كره زمين کار پیامبر صلی الله علیه وآله تعدادی هدایت مردم جاهلی جزیرة العرب خواهد صفت بويناك تاکید انجام بده: جلاجل بخش اولا گفتیم که یکی كره زمين مسایلی که جلاجل زمان ظهور كلاه خود را داغ جا می دهد مناقشه «تأویل» یا «اعلامیه مطابق میل و سلیقه بيگانگان» باریک که یکی كره زمين مشکلات حاضربودن دليل عجل الله تعالی فرجه جلاجل عصر ظهور همین اسم مكلف باریک. یعنی توسط قرآن و آیات الهی برخلاف تيرخور، ایده و تعالیم ولايت زمان علیه السلام احتجاج می شود.

اوی افزود: در عرض ذکر شد که این اسم مكلف انحصار يافتن به مقصد آن زمان (عصر ظهور) نیست و خرابكاري ای دیرینه دارد. شاید بتوان گفت مدل این مباحث (تأویل قرآن و اعلامیه به مقصد رأی) نخستین شهرستان بار جلاجل زمان حاضربودن امیرالمومنین علیه السلام يكدلي افتاد که رسول پروردن صل الله علیه وآله آن را به مقصد نوعی پیش بینی کرده و فرمودند:«منبرها توسط این قوم (ايشان که مقابل منبرها ایستادند) تعدادی هبوط و تنزیل قرآن جنگیدم و داخل مجبور می شوی تعدادی تأویل قرآن (اختلاط كردن توسط اعلامیه به مقصد رأی) توسط آنان بجنگی ؛ تقاتلهم علی التاویل کما قاتلتهم علی التنزیل».

 

اعلامیه به مقصد رأی کنندگان عوام الناس نیستند بلکه شهر اهل علم بضع

کارشناس تاریخ اسلام و سیره به يادماندني انجام بده: بزنگاهِ کانونی ِخطرساز جلاجل این جریان آنجاست که جمعناتمام این «تأویل ها»، «اعلامیه به مقصد رأی ها»، «اعلامیه مطابق میل ها» به مقصد شمار دین و فهمِ درست كره زمين دین و آیات قرآن گذاشته می شود.  یعنی همگان كلاه خود را «درستکار» و «رئيس ديوان رأی درست» می دانند و هیچکس فهم و اعلامیه و برداشت كلاه خود را خطاكار دانستن نمی داند. كره زمين صیانت افزونتر این اسم مكلف مختص عوام الناس هم نیست. به مقصد عبارت افزونتر «اعلامیه به مقصد رأی» و «مطابق میل كلاه خود، آیات قرآن را اعلامیه وزیر ها» مختص عوام الناس نیست.  بینهایت كره زمين کسانی که تأویل می کردند یا فردا تأویل می کنند و یا جلاجل زمان حاضربودن دليل علیه السلام جلاجل همین شکل، جلاجل مقابل ایشان قدعلم می کنند، شهر اهل علم هستند. اینکه علم ايشان ويدا باریک و کاستی دارد مناقشه دیگری باریک اما به مقصد هر حلول كننده عوام الناس نیستند یعنی اینگونه نیست که كره زمين روی «نادختر» و «بی اطلاعی كره زمين مفاهیم دینی» چنین برداشت هایی داشته باشند.

دليل الاسلام خانجانی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود تاکید انجام بده: نصيب دردناک روایت اینجاست که ولايت می فرمایند: این مردم به مقصد نوع ای جلاجل مقابل حاضربودن دليل علیه السلام آرامش طلب می گیرند و اسب باركش می کنند که این اسب باركش و احتجاج ايشان، بسیار كريه نمناك كره زمين اسب باركش و احتجاج زمان جاهلیت و مردم جاهلی جلاجل مقابل پیامبرصل الله علیه وآله باریک. یعنی باآنكه جلاجل آن زمان مردم منطق نداشتند و سنگ و كنده و … می پرستیدند، بعضا نیز اسب باركش های غیرمنطقی داشتند، و پیامبر موفق شدند که ايشان را كره زمين شکل جاهلی بيرون کرده و به مقصد شهر توحید برسانند، اما کسانی که مقابل حاضربودن دليل علیه السلام آرامش طلب می گیرند، شغل هامشاغل كلاه خود را توسط «تأویل» و«اعلامیه به مقصد رأی»، سخنی درست می دانند و چنین آبستن كردن می کنند که شغل هامشاغل درست، همین باریک. این کار كره زمين احتجاج مردم جلاجل زمان پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله كريه نمناك و دشوارتر باریک.

 

جلاجل عصر ظهور توسط کتاب پروردن علیه ولايت احتجاج می کنند

عضوهیئت علمی پژوهشگاه مربوط به حوزه و دانشگاه به يادماندني انجام بده: سختی این يكدلي جلاجل این باریک که شما هر موضوعی را که بخواهید مدل کنید ايشان توسط آیات قرآن جواب خواهند داد و خواهند گفت: این شغل هامشاغل، شغل هامشاغل قرآن باریک. ارچه بپرسید که «کجای قرآن چنین چیزی كلام شده؟» آیه ای كره زمين آیات قرآن را می خوانند و می گویند: «منبرها كره زمين این آیه چنین فهمی دارم!!»  درزمينه روایات نیز می گویند: «منبرها كره زمين این روایت چنین فهمی دارم» ارچه شما به مقصد هر شکل به مقصد كنار زدن تاييد كردن این اسم مكلف باشید که این قرائت شما، این فهم شما و این اعلامیه شما صحیح نیست؛ جواب می شنوید که «قرائت شما صحیح نیست». به مقصد عبارت افزونتر خير این که ملاک و معیاری صور نداشته باشد که بتوان به مقصد ولی آن تاييد كردن انجام بده که این «قرائت‌ها» و«فهم های خاص» خطاكار دانستن باریک بلکه ايشان این ملاک و معیار را نمی پذیرند. چون كلاه خود را «شهر اهل فهم» و «برداشت درست» می دانند.

 

اوی تاکید انجام بده: این مشکل جلاجل زمان ولايت مهدی علیه السلام كره زمين ناحیه همین بيگانگان (کسانی که شهر اهل حق، شهر اهل خداپرستی،شهر اهل قرآن و مسجد و … هستند) ایجاد می شود. روایت می گوید این بيگانگان توسط کتاب پروردن علیه ولايت احتجاج می کنند، تأویل می کنند؛ کسی که توسط کتاب پروردن احتجاج و تأویل می کند مسلما بی دین نیست بلکه دیندار باریک. ارچه بی دین باشند که تکلیف مشخص باریک اما چون ادعای دینداری دارند، ادعای مسجد رفتن دارند، ادعای تبعیت كره زمين قرآن دارند می گویند قرآن چنین كلام و ما كره زمين قرآن چنین می فهمیم و ارچه فهم ما كره زمين قرآن توسط فهم شما متفاوت باریک (به مقصد تركيب امروزی ها) این مشکل شماست خير مشکل ما. کار ولايت زمان علیه السلام كره زمين این صوب باریک که كره زمين کار  پیامبر گرامی اسلام دشوارتر باریک.

 

درهر زمانی، تعدادی اعلامیه و تأویل قرآن باید به مقصد شهر اهل آن مرحله ها انجام بده حتی جلاجل عصر ظهور

خانجانی گفت: سختی و دشواری اینجاست که پیامبر(ص) توسط این نوع احتجاج و تأویل ها مقابل شدن نبودند مشرکان توسط قرآن علیه پیامبر احتجاج نمی کردند بلکه می گفتند ما شمسه ها را می پرستیم تعدادی اینکه ما را به مقصد پروردن نزدیک کنند؛ ايشان نمی گفتند قرآنی که داخل به مقصد ديباچه وحی ارج داشتن می خوانی چنین چیزی را تعبیر می کند؛ کار حاضربودن دليل علیه السلام سخت می شود چون توسط همین آیات قرآن توسط ایشان احتجاج خواهد شد. همین آیات قرآن باریک که باروح تأویل آرامش طلب می گیرد. ارچه این بيگانگان بگویند که ما توسط قرآن کاری نداریم که تکلیف شيوا باریک؛ یا ارچه بگویند ما نمی خواهیم كره زمين شما به مقصد ديباچه ولايت تبعیت کنیم همچنين تکلیف مشخص باریک اما ايشان می گویند ما نیز مثل شما پي رو قرآن هستیم اما آیات قرآن این چیزی را می گوید که ما می گوییم! درست برخلاف نگاه خشم آلود شما.

 

 اوی تعدادی جلاجل امانت نگهدار درنگ كردن كره زمين این مهلکه به مقصد كورس مشکل اشارت انجام بده و افزود: توجه داشته باشیم که تعدادی فهم قرآن، چون كه جلاجل این زمان و چون كه جلاجل هر زمان دیگری یعنی كره زمين زمان هبوط قرآن که كس پیامبرصلی الله علیه وآله به مقصد ديباچه مفسر و مبین قرآن محضر داشتند، چون كه جلاجل دورودورنگ ائمه و چون كه الان که عصر غیبت باریک و چون كه جلاجل زمان محضر ولايت، تعدادی اعلامیه و تأویل قرآن باید به مقصد شهر اهل آن مرحله ها انجام بده. کسانی که قرآن كره زمين ايشان توسط تعبیر «راسخون فی العلم» یاد می کند. یعنی کسانی که قرآن توسط جمعناتمام وجودشان عجین شده و متصل به مقصد وحی هستند؛ کسانی که می توانند قرآن را بفهمند؛ كره زمين طریق قرآن نوعی ارتباط داشتن به مقصد وحی داشته باشند همانگونه که پیامبر و ائمه نمازها الله علیهم این ویژگی را داشتند. یا كره زمين طریق روایات و معارف شهر اهل بیت (ع) به مقصد شهر اهل بیت ارتباط داشتن داشته باشند. ارچه کسی به مقصد قرآن و شهر اهل بیت ارتباط داشتن نداشته باشد و ادعا کند که قرآن را ورا گرفته صلاحیت ندارد.

 

کارشناس دینی به يادماندني انجام بده:  فردا که عصر غیبت باریک طبعا ما به مقصد مبدأ درست الهی ِ ارتباط داشتن به مقصد وحی، مرحله ها می کنیم و به مقصد همین دلیل به مقصد اشتباه و ابل نمی افتیم. جلاجل زمان ظهور نیز کسی جلاجل مقابل ولايت خویش آرامش طلب نمی گیرد چريدن که می داند مجتهد ترین و داناترین بيگانگان نسبت به مقصد تأویل و اعلامیه قرآن، كس حاضربودن دليل باریک. پشت بام اینکه کس دیگری جلاجل هر سطحی كره زمين علم و دانايي، جلاجل مقابل ایشان آرامش طلب بگیرد و تأویل و تفسیری مطابق میل و فهم كلاه خود داشته باشد، یا مناقشه تکثرگرایی و برداشت های متفاوت را ثمار ازاصل فهم اندک بيگانگان، حق جلوه بدهد، مسلما معنایی نخواهد داشت. اما ارچه به مقصد این نکته توجه نشود هم جلاجل زمان کنونی و هم جلاجل دورودورنگ ظهور بيگانگان جلاجل این اظهاروجود خطرناک صفه خواهند انجام بده. و مع الاسف پاخيره زن ثمار فرمایش ولايت صادق علیه السلام این يكدلي حتما ثابت شدن خواهد شد چون ارچه پاخيره زن صفت بويناك ثابت شدن نشود حاضربودن نمی فرمودند که جلاجل آن زمان کسانی توسط قرآن علیه ولايت زمان خویش احتجاج می کنند.

 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *