خانه / اخبار مهدویت / نمی شود گوش به زنگ صفت بويناك و به مقصد گناه هم علاقه داشت

نمی شود گوش به زنگ صفت بويناك و به مقصد گناه هم علاقه داشت

[ad_1]

 

  دليل الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان جلاجل کتاب «توقف عامیانه، جهانتاب، عارفانه» می نویسد:

 

غيرماذون افزونتر گوش به زنگ، «متقی» باریک و شما هر کاری بکنید نمی توانید غيرماذون دیگری جلاجل این حد هم آهنگي تعدادی گوش به زنگ پیدا کنید. این که ولايت عصر علیه السلام فرمودند: «… پشت بام هیچ چیز ما را كره زمين ایشان مستثنا نگه نمی دارد، مگراين كه اخباری که كره زمين ایشان به مقصد ما می رسد و ما را مضطرب می سازد و كره زمين ایشان توقف نداریم؛ «فَماَ یَآب سوارِسُنا عَخيرُم إلاّ ما یَتصِلُ بِنَا مِمَّا نَکرَهُهُ وَ لا نُوثِرُهُ مِخيرُم»(۱)معنایی مگراين كه این ندارد.

 

پرواپيشگي هم كورس پس ازآن دارد: شهر ترک معصیت تعدادی پروردن و اعمال عبادات و طاعت ور همچنين هم تعدادی پروردن. و پوشيدگي: «إجتِنابُ السَیئِاتِ أولیَ مِن ِاکتِسابِ الحَسَناتِ». (۲)

 

«متقی» وقتی می خواهد كره زمين دیگران به مقصد خاطره ها معشوق كلاه خود ببرد شهر ترک معصیت می کند و وقتی می خواهد به مقصد حاضربودن متحد شدن بپیوندد فرمان برداري و عبادت می کند؛ یکی كره زمين دیگری شیرین نمناك. باید هم آهنگي كورس مفهوم پرواپيشگي و توقف برایمان مكان بیفتد. و پوشيدگي باید آن را تعدادی خودمان مكان بیندازیم و مكان انداختنش هم كريه باریک؛ کار آسانی نیست.

 

خیلی باید فکر انجام بده و به مقصد كلاه خود تلقین انجام بده که به چه علت پرواپيشگي لازمه توقف باریک؟ ارچه برایمان مكان نیفتد، یک شعار زیادتر نخواهد صفت بويناك. موردها واجب شده تعدادی تفکر جلاجل این به دفعات را هم همه جلاجل اختیار داریم. اما حسب معمول یا هنگام ولادت محض اين كه آن نمی کنیم و یا كار نيك تلقین آن را به مقصد كلاه خود نداریم.

تلقین كار نيك می خواهد و تفکر مجال مهلت می طلبد نقيب حسب معمول همه ما علم به مقصد اینکه «ارچه می خواهی گوش به زنگ باشی، باید متقی باشی» را داریم. ما توقف چون كه چیزی را می کشیم؟ حکومت حاضربودن(عج) مگر چیزی مگراين كه زمینه سازی تعدادی يسر تقوای مردم باریک؟ ظهور حاضربودن(عج) مگر تعدادی مبارزه توسط استکبار که تورم یافته بدون شك گناه های روزمره ماست، نیست؟ مگر می شود گوش به زنگ حاضربودن(عج) باشیم و به مقصد گناه علاقه داشته باشیم و به مقصد پاکی روح، تزکیه روح و تزکیه شهواني بی علاقه باشیم؟

 

باید اخبار بین پرواپيشگي و توقف را عمیقاً درک کنیم؛ درزمينه آن وقت نما ها تفکر کنیم و جلاجل مواقع آلرژي زا و به مقصد انواع لطائف الحیل آن را به مقصد كلاه خود تلقین نماییم. چون شهواني كره زمين موعظه و نصیحت فرار می کند. نمی خواهد نطاق منغص بشنود و به مقصد کار كريه ملزم شود. به مقصد همین دلیل می گویم باید هنرمندانه این حقیقت را به مقصد كلاه خود تلقین کنیم و حتی به مقصد دیگران.

 

توسط چون كه استدلالی پارچه نخي درشت باف می شویم که به مقصد ديباچه یک گوش به زنگ باید متقی باشیم؟ همین قدر که بدانیم گناه ما ظهور را به مقصد تأخیر می اندازد، کافی نیست؟ شاید باورش تعدادی ما كريه باشد.

 

گوش به زنگ برخودهموار كردن آن مكان که كلاه خود می تواند حرکت کند مبارزه می کند. وقتی كره زمين شهواني افتاد و افزونتر توان مبارزه نداشت، دستگاه بافندگي به مقصد صیانت ولايت غائب كلاه خود(عج) طويل می کند و كره زمين او مدد می گیرد و پوشيدگي ولايت ناظر او، او را کمک خواهد انجام بده. و ارچه تعدادی او ظهور هم شد عجب نکنید.(پوشيدگي شما كره زمين چنین ظهور خصوصی صفت خبرآور نخواهید شد) به چه علت که «آن که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند».

 

گوش به زنگ ارچه تعمیر کار كره ارض را می خواهد به مقصد خاطره ها اخفاك او به مقصد زیبایی هایی باریک که برخودهموار كردن حد روح وام گذاردن ايشان را تعدادی كلاه خود نیز متحد شدن دارد و برایش مبارزه می کند.

 

اصلا ارچه کسی جلاجل مسیر سلوک شخصی كلاه خود به مقصد صیانت پروردن، به مقصد توقف گشاينده برسد زیباست. هم لكه صحت حرکت او به مقصد صیانت خداست؛(چون ارچه حرکتش صفت پير نباشد و بلا ضربت ديده بشود به مقصد توقف گشاينده ختان نمی شود) و هم سرمایه توقف واقعی او خواهد صفت بويناك. تصور بفرمایید شخصیتی را که كره زمين بس كلاه خود زیبایی ها و نیکویی های تقرب به مقصد پروردن را چشیده باریک و كره زمين بس پرواپيشگي برایش متحد شدن داشتنی شده باریک، می خواهد این پرواپيشگي و تقرب را موكدمصر تعدادی همه شهرستان اهل زمین به مقصد تحقير بیاورد. این می شود گوش به زنگ.

 

فعلاً تصور بفرمایید کسی را که هیچ تصور شيوا و هیبت شیرینی كره زمين پرواپيشگي ندارد این فرد به چه طريق می خواهد گوش به زنگ گشاينده باشد؟ فرجی که معنایی مگراين كه گستراندن رختخواب پرواپيشگي جلاجل زمین ندارد. خودسازی معنوی هم ابتدا واجب شده تعدادی توقف باریک، هم نتیجه قطعی توقف باریک.

 

آره، بعضی ها كره زمين پرواپيشگي سرخرگ نمی کنند برخودهموار كردن به مقصد توقف برسند ولی توسط مهر به مقصد حاضربودن(عج) سرخرگ کرده بضع؛ شهرستان اهل ادعا و گريبانگير بلا خیال هم نیستند. خب طبیعی باریک اینها كره زمين این چشم به مقصد پرواپيشگي می رسند. آره مهر به مقصد حاضربودن(عج) آسوده بودن نمناك كره زمين مهر به مقصد پرواپيشگي به مقصد دستگاه بافندگي می آید. ولی وقتی این مهر کمی افزایش پیدا کند، عواقب شریف كلاه خود را به مقصد نمایش خواهد گذاشت. کافی باریک شما بدانید کسی که باتقوا نیست باروح عنایت حاضربودن(عج) آرامش طلب نخواهد گرفت. افزونتر نمی توانید كره زمين پرواپيشگي مسافر بگیرید.

 

خير این که حاضربودن(عج) سلیقه ای دارند و آن هم این باریک که مهجور بيگانگان توسط پرواپيشگي را متحد شدن دارند و لاغیر و این برمی گردد به مقصد شاعري شخصی ایشان. که ارچه این نوع هم صفت بويناك، تعدادی عشيق صادق، همین هم ملاک باریک. ولی عشيق صادق که گیر نمی آید. ما باید بدانیم اصلا کسی که باتقوا نباشد، ذاتاً نمی تواند به مقصد حاضربودن(عج) مصاحب شود و به مقصد وجع حاضربودن(عج) بخورد. مثل این که ارچه کسی کافر باشد بركناري خواهي ذاتی كلاه خود را تعدادی ملاقات شیرین پروردگار كره زمين دستگاه بافندگي داده باریک و اقتضای طبیعتش این باریک که باید به مقصد دوزخ برود.

 

کسی که عقلش را به مقصد دلیل معصیت كره زمين دستگاه بافندگي داده باریک، نمی تواند زیبایی های صور حاضربودن(عج) را درک کند؛ نمی تواند حاضربودن(عج) را بفهمد؛ نمی تواند به مقصد حاضربودن(عج) کمک کند؛ و حتی شاید نتواند حاضربودن(عج) را تحمل ناكردني کند. او هوس كلاه خود را زیادتر متحد شدن دارد. او احكام می تواند كره زمين پيرامون به مقصد حاضربودن(عج) اخفاك بورزد كره زمين نزدیک چون كه بستان ها گريبانگير دلزدگی هم می شود. لذا خطرناک باریک که بشقاب بی پرواپيشگي باشد و طالب دیدار حاضربودن(عج) باشد.

ارچه چون كه ما امیدواریم دیدار حاضربودن(عج) كلاه خود موجب افزایش ارادت و فرمان برداري بشود، ولی آيين این نیست، و جلاجل بیشمار كره زمين مناسبت ها چنین اتفاقی نمی افتد. ولی آيين این نیست؛ و بیشمار كره زمين مناسبت ها چنین اتفاقی نمی افتد این موضوع بحث را داروي تقويتي متعال اولا قرآن کریم به مقصد وضوح اعلام می فرماید: «سرافكندگيِکَ الْکِصفت براقُ لا رَيْبَ فيهِ هُديً لِلْمُتَّقينَ؛ آن کتاب باعظمتی باریک که شک جلاجل آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران باریک»(three)

 

پی نوشت ها:

۱٫ احتجاج طبرسی ج۲ ص ۴۹۹

۲٫كره زمين فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام غرر الحکم حدیث ۳۵۱۴

three. سوره بقره، آیه ۲

 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *