خانه / اخبار مهدویت / وظایف جامعه انتظاركش جلاجل مقابله توسط تفکر تکفیر

وظایف جامعه انتظاركش جلاجل مقابله توسط تفکر تکفیر

[ad_1]

 

 بررسی مختصات نیل به مقصد منوي های تمدن نوین اسلامی و واکاوی و تشریحِ چگونگی پیاده سازی فرهنگ و شهرستان اندیشه اسلامی و مهدوی جلاجل چهارچوبه های ديسيپلين مند اجتماعی و فرهنگی جامعه، زمینه ای را مهيا آورد برخودهموار كردن توسط دليل الاسلام والمسلمین دکتر امیرمحسن عرفان، اندام هیئت علمی مرکز تخصصی مهدویت مربوط به حوزه علمیه قم گفت وگویی ترتیب دهیم که جلاجل آدم كردن بخت دوم و پایانی آن را می خوانید:

 

قسم وجدها جامعه انتظاركش و زمینه عود دولت کریمه مهدوی توسط جریانات ددمنشانه ای همچون تکفیری ها به چه طريق باید باشد؟

ارچه بخواهیم مهمترین مميزه جامعه انتظاركش را جلاجل وجدها توسط جریانات تکفیری تعبیر کنیم، این موضوع بحث همچنين می گردد به مقصد تعریف قشرگرا رویکرد جامعه مهدی باور(عج) و ولايت باور(ع)، جلاجل وجدها توسط جریانات تکفیری و وهابی؛ ما جلاجل ترسیم قشرگرا نگاه و وجدها جامعه انتظاركش توسط جریانات تکفیری توسط سه قسم دیدگاه مواجه هستیم: اولین دیدگاه، دیدگاه واکنشی باریک. جلاجل نگاه واکنشی به مقصد جریانات تکفیری، دستور كار ریزی بلندمدت صور ندارد و به مقصد نوعی همراهی توسط این جریانات دیده می شود. باید تعبیر انجام بده، اصولاً نگرش چنین جوامعی، جلاجل وجدها توسط جریانات تکفیری و سلفی و تمایزطلب، نگرشی تهدیدآمیز باریک. این دیدگاه واکنشی، باروح قبول شهرستان اندیشه و باورِ جامعه مهدی باور(عج) نخواهد صفت بويناك. قشرگرا نگاه افزونتر جلاجل این رویکرد که برخودهموار كردن حدودی موردقبول باریک؛ قشرگرا دیدگاه فعال باریک. جلاجل این رویکرد، اولاً جریانات تکفیری و حملات رقيق ايشان، کنترل و مهار می شوند و عاريت جلاجل این دیدگاه، مبارزه و کوشش می شود که، اوضاع و احوال، توسط جامعه هم مقام هم پياله و همساز شوند و اندیشیدن تدابیر واجب شده، جلاجل وجدها توسط جریانات سلفی و تمایزطلب نیز، پیگیری و ايفا می شود

 

رویکرد فعال، رویکرد و مشی پسندیده و كره زمين مميزه های  جامعه انتظاركش باریک، ولی می بایست گفت که، ما نباید به مقصد این نقالي كردن نیز اکتفا نماییم. كره زمين جامعه ای که كلاه خود را انتظاركش می پندارد و نیز جامعه ای که شورش و نهضت كلاه خود را ابتدا ای در عوض رسیدن به مقصد شورش جهانی حاضربودن ولی عصر(عج) می پندارد، توقف باریک که قشرگرا رویکردش جلاجل وجدها توسط جریانات سلفی و تکفیری، فوق فعال باشد. رویکرد فوق فعال یعنی، نگرش مجال مهلت آفرین جلاجل وجدها توسط جریانات تکفیری، یعنی جلاجل حقیقت می بایست تهدید جریانات تکفیری و سلفی و تمایزطلب، به مقصد مجال مهلت های تبلیغ برون نگر جلاجل كره ارض اسلام تبدیل شوند.

 

نهمین مميزه جلاجل رویکرد فوق فعال جلاجل برابرجریانات تکفیری، کشف مجال مهلت های جدید و نوین هستند. به مقصد عبارت افزونتر، جلاجل حلول كننده موجودي که ده ها اسم باشليق كره زمين پیدایش جریانات تکفیری و وهابی جلاجل مناطقی همچون حجاز و کشورافغانستان می گذرد و اسم باشليق هاست که تروریست هایی همچون جبهه النصره و القاعده به مقصد ديباچه سلفیه جهادی فعال بضع، ما به چه طريق توانسته ایم پیامدهای واحد وزن معادل این جریانات را کشف و مشاهده نماییم؟ قطعاً این جریانات، مجال مهلت های جدیدی را در عوض ما مهيا ساخته بضع. یکی كره زمين بهترین این مجال مهلت ها، این باریک که زمانی که جلاجل کیهان، كره زمين اسلام و مسلمان بودن، درستكاري می شد، صفت انحصارطلب جهانیان، مسلمانان را توسط یک نگاه می نگریستند؛ اما هم اکنون توسط پیدایش جریانات وهابی، کیهان متوجه شده باریک که جلاجل كره ارض اسلام، كورس قسم قرائت و برداشت كره زمين اسلام صور دارد. یکی قرائت و برداشت شیعه امامی که پرچم دار آن حاضربودن ولايت(ره) و مقام معظم رهبری(دامت برکاته)، جلاجل جریان شورش اسلامی کشورایران بوده بضع که به مقصد نوعی شیعه عقلانیت و تمدنی و به مقصد تعبیری اسلام فکری باریک و نگرنده گشاده قاپو های تمدنی كره ارض، توسط شهرستان اندیشه و خِرد و عقلانیت باریک و دیگری برداشت و قرائت خاندان ها سعود و وهابیت و تکفیر و القاعده و داعش و رژيمان همنشين.

 

دستاورد این تغییر نگاه و نگرش و وجدها چیست؟

جلاجل واقع این وجدها، مقابله اسلام عقلانیت توسط اسلام کوته بینی و کشتار و آب خون ریزی و اسلام بی خِردی باریک. این مجال مهلت جدیدی باریک جلاجل نگاه تمدنی جامعه انتظاركش به مقصد مقؤله جریانات تکفیری و تأکیدی باریک به مقصد کشف موقعیت های جدید و نوین. هم اینک ما توسط سربلندي اعلام می نماییم که شورش اسلامی زیاد كره زمين هزار شهید جلاجل وجدها توسط این رویکردهای ددمنش داشته باریک. شما بینید که سيده ترازا مِی،«Theresa Might» در‌آغاز به ‌دست آوردن کشور انگلستان اعلام می نماید که، داعش خير دولت باریک و خير جریانی اسلامی؛ این موضوع بحث داغ جا می دهد که جلاجل کیهان، مردم متوجه شده بضع که اتفاقاتی که توسط دستگاه بافندگي داعش و به مقصد نحو وهابی های حجاز اعمال می گیرد، هرگز جلاجل واژه نامه دین مبین اسلام نمی گنجند. این رویکرد کشف جدیدی باریک.

تمایل به مقصد این كورس قرائت متفاوت كره زمين اسلام، جلاجل نهایت و جلاجل رویکرد فوق فعال، جلاجل وجدها توسط جریانات تکفیری دیدگاه و تأکید می شود.

 

مهندسی فرهنگی در عوض رويارويي توسط این جریانات انحرافی جلاجل جامعه انتظاركش به چه طريق باید صادراتی ریزی شود؟

رويارويي توسط جریانات تکفیری دارای سه مميزه باریک، اولین مميزه رصد فرهنگی باریک، نهمین مميزه، تمييز جریانات تکفیری و سومین مؤلفه، جواب فرهنگی به مقصد جریانات تکفیری باریک.

جلاجل بخش رصد فرهنگی، سه نکته بااستعداد و تأثیرگذار باریک؛ اولین مشي پیش بینی باریک، نهمین مشي پیشگیری و جلاجل آخركار مناقشه آمادگی باروح تأکید باریک. زمانی که كره زمين رصد وزیر ها جلاجل وجدها فرهنگی مناقشه می شود، می بایست پیش بینی انجام بده، شبهات و رخدادها پیش روی به چه طريق خواهند صفت بويناك و ايشان را پردازش انجام بده. جلاجل تمييز فرهنگی جریانات تکفیری و سلفی جلاجل جامعه انتظاركش، اوباشيگري می بایست، ارزیابی مقدماتی لفظ بگیرد و عاريت بسیج کارشناسان در عوض رویارویی توسط شهرستان اندیشه ها و نگرش های وهابی اعمال و جلاجل نهایت توسط آژیر به مقصد جوامع اسلامی، این نکته یادآور شود که پیامد و عقبه این نگرش ها و رویکردهای سلفی و افراطی، به چه طريق خواهند صفت بويناك. جلاجل واقع آینده و مسیر فراروی شهرستان اندیشه ددمنش سلفی، می بایست ثمار همگان معلوم و مشهود گردد.

لذا جلاجل بخش جواب فرهنگی که جلاجل حقیقت، وجدها فرهنگی و تمدنی توسط جریانات سلفی باریک، بازیابی شبهات بسیار اهمیت دارد.

 

راهبرد درخور اطفال جلاجل وجدها توسط شبهات چیست و منظور كره زمين نسخ شبهات و جواب ها یعنی چون كه؟

جلاجل حلول كننده موجودي جریانات سلفی و افراطی، كره زمين وسایل تباني جمعیِ مجازی و غیرمجازی، كاربرد می کنند؛ ما چون كه مقدار توانسته ایم این شبهات را بازیابی نماییم؟ آیا اصلاً این شبهات را رصد و پیگیری کرده ایم؟ جلاجل پرپشت شبکه های تلویزیونی و رسانه ای و شبکه های فارسی زبان، سلفی ها، به مقصد صفت منسوب به طوس بسامان جلاجل حلول كننده پاشيدن شبهات جلاجل باب هم سر حدیثی، کلامی و قرآنی و تاریخی و امامی هستند. باید گفت: مشي اولا جلاجل روبه رو این شبهات، بازیابی باریک و مشي افزونتر، بازپیرایی معارف؛ یعنی می بایست، سیستم کلامی و اعتقادی و حدیثی جامعه انتظاركش، توسط توجه به مقصد شبهات، به مقصد روزرسانی شوند و جلاجل مشي آخركار، جواب های درخور اطفال و چشم نواز توسط شبهات ارائه شود.

 

ارچه كلام می شود جواب چشم نواز توسط شبهات، معنی این کلام این باریک که ارچه ظن ای توسط دستور كار یا انیمیشن یا فیلم و یا دستور كار های ترکیبی ارائه می شود، جامعه اسلامی نیز توسط بدون شك لفظ و توسط تحصیل فیلم و یا انیمیشن و یا دستور كار ترکیبی، به مقصد آن ظن جواب دهد. نسخ بین ظن و جواب، مناقشه بسیار مهمی باریک. بارها دیده شده که به طورمثالً ظن ای هنری مطرح شده و ثمار هوش ها نیز تاثير گذاشته باریک، ولی ما توسط مقالات و دستور كار های علمی و کتاب، به مقصد این شبهات تاديه شده ایم. می بایست تعبیر انجام بده این رویکرد، رویه ابل و نادرستی باریک؛ جواب می بایست چشم نواز توسط شبهات باشد.

 

چون كه پاسخی به مقصد ادعای تکفیری ها و داعش که جنایات كلاه خود را مقاتل می نامند، صور دارد؟

 

جلاجل دین اسلام معیار و مميزه هایی در عوض مقاتل و پردل وجرات تعریف شده و جلاجل هر موقعیتی كره زمين غيرماذون شهید و مقام پردل وجرات كاربرد نمی شود. طبیعی باریک اطلاق کلمه «شهید» در عوض افرادی که جلاجل جریانات انحرافی و تکفیری صور دارند و جلاجل این رديف نظامي های برون مرز كره زمين اسلام، فعالیت می نمایند، جایز نیست. این بيگانگان ارچه جلاجل راه نيت ها و منوي های كلاه خود، جانشان را كره زمين دستگاه بافندگي بدهند، به مقصد ايشان شهید اطلاق نخواهد شد. این بيگانگان، توسط معیار های موجود جلاجل فقه اسلامی که مبتنی ثمار آیات و روایات هستند، دايگي جمعيت بندی و همگامی نیستند.

 

این جریانات انحرافی، مثل رديف نظامي خواستاران و رديف نظامي های سَلفی و جبهه النصره و رژيمان همنشين و معشر تبلیغ جلاجل کشورپاکستان و یا معشر مدرسه دارالعلوم کشورهند و یا داعش، به مقصد علت عمق استراتژیک و یا ایدئولوژیکی که دارند، روح كلاه خود را در عوض نيت ها كلاه خود كره زمين دستگاه بافندگي می دهند، اما این موضوع بحث باعث نخواهد شد که این بيگانگان جلاجل زمره شهداء آرامش طلب گیرند. دلیل این موضوع بحث نیز این باریک که واژه شهید صرفاً جلاجل موقعیتی كاربرد می شود که کسی جلاجل جبهه حق و جلاجل مسیر پیشبرد نيت ها الهی و حقیقی، جانش را نوشته نماید؛ خير اینکه جلاجل جبهه باطل و در عوض نيت ها باطل جانش را به مقصد هدر دهد. طريقه ها های انحرافی و جریانات تکفیری، جلاجل جبهه حق و حقیقت، تعریف نمی شوند. جلاجل روایتی كره زمين حاضربودن امیر(ع) مروی باریک که ایشان فرمودند: «کسانی که كنار زدن باطل هستند و باطل را درک نموده بضع، مثل (معاویه)، مثل کسانی نیستند که كنار زدن حق هستند، ولی دستخوش ابل شده بضع». هم اکنون داعش ها و جریانات سَلفی، كنار زدن حق و حقیقت هستند؛ ولی دستخوش ابل و گمراهی شده بضع. 

 

حاضربودن امیر(ع) جلاجل كلنجار نهروان توسط خوارج مقاتل فرمودند: آیا به مقصد کشتگان كلنجار نهروان که جلاجل مقابل ولايت زمان كلاه خود ایستادند، می توان اطلاق شهید انجام بده؟ این بيگانگان كنار زدن حق بودند، ولی متأسفانه دستخوش کج روی و ابل شدند و به مقصد همین علت خونشان هدر شد.

 

تکفیری های امروزی نیز توسط اشتباهات كلاه خود جلاجل واقع به مقصد جبهه باطل کمک می نمایند. هم اکنون که مناقشه ثمار كله دار اسلام آمریکایی و اسلام سلفی و تکفیری باریک، جلاجل حقیقت به مقصد این علت باریک که، استکبار جهانی و آمریکا، جلاجل حلول كننده موجودي بیشترین ثنايا برداری را كره زمين این جریانات تکفیری می نماید. جلاجل واقع مبارزه ها و فعالیت های رديف نظامي های تکفیری، به مقصد فراموشی منوي های امت اسلامی و آرمانهای کشورفلسطین قيد مظلوم وار انجامیده باریک و این موضوع بحث به مقصد سود استکبار جهانی باریک. این رديف نظامي ها جلاجل واقع به مقصد ترویج اسلام هراسی کمک می کنند و تمدن و فرهنگ اسلامی را توسط نازخرامي مواجه کرده بضع. بنابراین کسانی که توسط آب خون كلاه خود، جلاجل مسیر اسلام هراسی و رسم نو و كندو هویت يك جهت تمدنی اسلامی، مشي ثمار می دارند، جلاجل زمره مجاهدان جبهه حق و رستگاری، آرامش طلب نخواهند گرفت.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *