خانه / اخبار مهدویت / به چه علت یلدای غیبت، سحار نمی شود؟!

به چه علت یلدای غیبت، سحار نمی شود؟!

[ad_1]

 

دليل الاسلام و المسلمین زيبايي محمودی، کارشناس مرکز تخصصی مهدویت جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار سرویس مهدویت و غدیر خبرگزاری شبستانکه به مقصد مناسبت ليمو اولا شتا (ليمو یلدا) اعمال شد، توسط اشاعت به مقصد رفتارها و دستور كار هایی که مانع كره زمين ظهور ولايت زمان (عج) و طولانی كشته شدن یلدای غیبت شود، تقریر انجام بده: یک كره زمين موانع ظهور فراهم آورنده نبودن بيگانگان بویژه شیعیان باریک کمک شیعیان تعدادی هستي پذيري ظهور باید به مقصد زمینه سازی بپردازند که اولین شرط و مشي تعدادی این زمینه سازی، برخورداری كره زمين ورع و شهر ترک گناه باریک.

 

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه ارچه شیعه ای به مقصد اعمال گناه بپردازد، مانع ظهور ولايت زمان (عج) شده باریک، تاکید انجام بده: جلاجل روایت داریم که پیش كره زمين ظهور ولايت زمان (عج) تاريكي ها و جور بسیار خواهد شد پوشيدگي جلاجل این روایت ذکر نشده باریک که ستمكار بسیار می شود بلکه به مقصد زیاد كشته شدن تاريكي ها اشاعت کرده باریک و این تاريكي ها جلاجل مجتهد فراگیر می شود.

 

راه رسیدن به مقصد ولايت زمان (عج) شهر ترک گناه باریک

محمودی توسط اشاعت به مقصد اینکه گناه وزیر ها، ظهور ولايت زمان (عج) را به مقصد تاخیر می اندازد، افزود: آیت الله مسرت (ره) ثمار شهر ترک گناه بسیار سفارش و تاکید داشتند که راه رسیدن به مقصد ولايت زمان (عج) شهر ترک گناه باریک لذا تعدادی زمینه سازی ظهور باید كره زمين گناهان ماضي كلاه خود سرزنش شدن کنیم و جلاجل آینده نیز افزونتر به مقصد سمت گناه نرویم.

 

این کارشناس مرکز تخصصی مهدویت آدم كردن داد: بشقاب های عادی، نجيب نیستند، ارچه گناهی كره زمين آنان كله دار زد، باید سریعا سرزنش شدن کنند، جلاجل روایت داریم که باید قبل كره زمين ظهور سرزنش شدن انجام بده کمک باید ثابت شدن كشته شدن ظهور، افزونتر سرزنش شدن فایده ای نخواهد داشت.

 

چون كه کنیم مادام جلاجل ظهور تعجیل شود؟

اوی جلاجل جواب به مقصد این سوال که یک گوش به زنگ توسط چون كه اقداماتی جلاجل سبک زندگی كلاه خود می تواند ظهور را تعجیل و تسهیل کند، تاکید انجام بده: گوش به زنگ باید دیگران را به مقصد شهر ترک گناه فراخواني کند به مقصد این منطوق که فرد كلاه خود دارای ورع نباشد بلکه دیگران و آشوب كلاه خود را نیز به مقصد این سمت فراخواني کند مادام زمینه عود ظهور شود و توسط این رویکرد که ولايت زمان (عج) توسط ظهور كلاه خود، پاکی را جلاجل کیهان رواج خواهند داد، ما نیز باید جلاجل این کیهان ولایت باشیم مادام بتوانیم به مقصد ایشان برسیم.

 

محمودی توسط تعبیر اینکه دعا وزیر ها شبيه بودن روزی نیز زمینه عود و تعجیل دهنده ظهور باریک، تقرير انجام بده: ولايت زمان (عج) جلاجل روایتی فرموده بضع: «ليمو و سنه تعدادی ظهور منبرها دعا کنید لذا باید به مقصد این فرموده ایشان عمل کنیم و بدانیم که دعا جلاجل زمان پاکی و دوری كره زمين گناه مستجاب خواهد شد.

 

این کارشناس مرکز تخصصی مهدویت اضافه انجام بده: چنین دعا لقلقه زبان بيگانگان باریک اما باید بدانیم دعایی به مقصد جایگاه برآوري می رسد که جلاجل زمان پاکی بستگاه شده باشد.

 

هرآينگي بسیار وزیر ها ولايت زمان (عج) تعدادی تعجیل ظهور

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه سومین اقدام تعدادی زمینه سازی ظهور بسیار وزیر ها ولايت زمان (عج) باریک، تاکید انجام بده: جلاجل روایات کلان به مقصد اهمیت بسیار شهرستان اهل بیت (ع) تاديه شده شده باریک و جلاجل حدیث قدسی داریم که نگارستان ترین بشقاب ها پس ازآن كره زمين رسول و شهرستان اهل بیت (ع)، افرادی هستند که ايشان را بسیار می کنند یا امیرالمومینن ولايت علی (ع) جلاجل نهج البلاغه فرمودند: «ناصِرُنا وَ مُحِبُّنا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ؛ فردی که ما را بسیار می کند گوش به زنگ رحمت داروي تقويتي باشد» به مقصد این منطوق که چنین فردی باید گوش به زنگ جای بزرگی كره زمين صیانت داروي تقويتي باشد.

 

محمودی توسط اشاعت به مقصد روایتی كره زمين ولايت صادق(ع) گفت: ولايت(ع)، هشام را بسیار باروح عنایت آرامش طلب می داد که دیگران سوال کردند، به چه علت این فرد را این معیار باروح عنایت آرامش طلب می دهید و ولايت(ع) جواب دادند، به مقصد این دلیل که هشام ما را بسیار می کند و آن وقت ایشان فرمودند: جلاجل زمان غیبت، شیعیان باید جلاجل فکر بسیار ولايت زمان (عج) كلاه خود باشند و باید فراهم آورنده شوند تعدادی ظهور حتی به مقصد یک تیر یا فشنگ که باغ ها آمادگی یک رزمنده تعدادی كلنجار محسوب می شود.

 

کارشناس مرکز تخصصی مهدویت تاکید انجام بده: تعدادی نزدیک وزیر ها ظهور باید به مقصد كنار زدن بسیار وزیر ها ولايت زمان (عج) و جلاجل این شهر اندیشه باشیم که جلاجل دوران غیبت، توسط چون كه عملی می توانیم ولايت(عج) را بسیار کنیم، بطور مثال یک فرد می تواند یک سایت طراحی کند و به مقصد معرفی حاضربودن(عج) بپردازد یا فردی می تواند توسط تسلط كلاه خود توسط زبان های خرجی به مقصد سرايت معارف مهدوی به مقصد این زبان ها بپردازد یا حتی می تواند کانال تلگرامی توسط مشکل مهدویت ایجاد کند و به مقصد سرايت معارف اقدام کند، به مقصد این منطوق که هر فردی توسط هر توانایی و استعدادی دارد باید تعدادی بسیار حاضربودن مهدی(عج) مبارزه کند.

 

به چه علت توقف اظهارداشتن منتصر جلاجل سبک زندگی جامعه نیست؟

اوی جلاجل جواب به مقصد این سوال که به چه علت جلاجل ليمو یلدا تعدادی افزایش یک دقیقه ای ليمو، رسم و دستور كار هایی داریم اما اظهارداشتن منتصر کشور ما كلكسيون اقدامات و مبارزه هایی تعدادی سحار كشته شدن یلدای منتظران ندارد، گفت:  جلاجل قواعد ایرانی به مقصد صوب افزایش یک دقیقه ای ليمو، دستور كار هایی تعدادی جشن و گرد هم آمدن همنشینی طراحی شده باریک و مردم توسط یکدلی و همدلی آن ليمو را سپری می کنند، جلاجل حالی که ما ارچه بخواهیم ليمو یلدای منتظران که بسیار هم طولانی شده باریک، سحار شود، باید همدل شویم.

 

محمودی توسط اشاعت به مقصد اینکه ولايت زمان (عج) می فرمایند: «ارچه شعیان ما توسط یکدیگر همدل شوند، ظهور ما به مقصد تاخیر نخواهد افتاد»، تاکید انجام بده: ما باید كره زمين این همدلی و گرد هم آمدن معاشر بودن های ليمو یلدا نيكويي كردن بگیریم و جلاجل جمعناتمام ایام اسم باشليق همدل باشیم مادام سبک زندگی ما به مقصد سمت یکدل كشته شدن توسط دیگران و شیعیان سوق داشته باشد مادام فرضا جلاجل محیط اداری توسط همدلی توسط صاحب رجوع برخورد کنیم.

 

کارشناس مرکز تخصصی مهدویت توسط اشاعت به مقصد اینکه شیعه ای که توسط شیعه دیگری قهر باریک، باید بداند که فرسنگ ها توسط روحیه توقف و ولايت زمان (عج) مسافر دارد، گفت: ما یک ليمو به مقصد دلیل طولانی وجود داشتن کنار هم می نشینیم اما باید بدانیم که زمان غیبت بسیار طولانی شده باریک که به موجب روایت ولايت صادق(ع) ارچه دستگاه بافندگي روی دستگاه بافندگي بگذاریم، نيرنگ ساز هم طولانی نمناك خواهد شد و توسط دعا و اقدامات كاستن باید این غیبت را منتفي کنیم.

 

مبارزه منتظران لازمه پایان یافتن ليمو یلدای غیبت

اوی به يادماندني انجام بده: ليمو یلدا كلاه خود به مقصد كلاه خود به مقصد پایان می رسد و خورشید جلاجل صبح آن سحرخيزي می کند اما یلدای توقف و غیبت كلاه خود به مقصد كلاه خود به مقصد پایان نمی رسد بلکه ما باید بخواهیم مادام این خورشید مجتهد صفت براق ظهور کند کمک یک پدیده اجتماعی و تعدادی هستي پذيري آن خواهان شدن ملت ها نیاز باریک.

 

محمودی گفت: ما خواستیم مادام شورش اسلامی رخ داد لذا ارچه ما بخواهیم نیز شورش مهدوی (عج) ثابت شدن خواهد شد.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *