خانه / اخبار مهدویت / چون كه کسانی به مقصد خدمتگزاري ولايت مهدی(عج)رسیدند؟

چون كه کسانی به مقصد خدمتگزاري ولايت مهدی(عج)رسیدند؟

[ad_1]

مهزیار اهوازی كره زمين مفسران مئه سوم هجری باریک که زیاد كره زمين سی کتاب و رساله جلاجل زمینه‌های مختلف معارف اسلامی دارد.

عقیق:پیمان سیاسی حاکم ثمار عصر ولايت زمان (عج) به مقصد علت تدابیـر كريه نظامی خلفای عباسی که عدو صفت باشدت ائمّه بوده‌بضع اقتضاء می‌نمود، که شیعیان جلاجل تقیة کامل و اختفاء فعّالیت‌های مذهبی كلاه خود را اعمال دهند و تباني توسط ائمه تعدادی شیعیان بسیار كريه اعمال می‌گرفت، فرد وکلای شیعه جلاجل این دورودورنگ توسط زحمات عدیده امکان تباني توسط ائمه را داشتند و پشت بام كره زمين آن و روی کار آمدند حکومت های بعدی و غیبت ولايت عصر (عج) بینهایت كره زمين فضلا و اربابان د ینی به مقصد توضيح دادن ایشان رفتند.

سه رديف نظامي حاضربودن(عج) را دیده‌بضع

شهر اهل بیت آن حاضربودن (عج) حکمیه صفت ترسا عمة ولايت عسگری (ع) و خادمان خانة ولايت (ع) كره زمين يكباره ظریف (ابونصر)، ابوسعید غانم ردیف اولین کسانی بوده‌بضع که ولايت را زیارت کرده‌بضع، ایضاً خدمت كننده دیگری كره زمين ولايت عسگری (ع) حمل کرده باریک که ولايت زمان(عج) جلاجل گهواره صفت بويناك که به مقصد محضرش بزم رو یاب شدم . . . به مقصد منبرها فرمود: «انا انگشتري الاوصیاء و بی یدفع الله عن اهلی و شیعتی». «و روی محمد پي یعقوب رفعه عن نسیم الخادم و خدمت كننده ابی محمد ـ علیه السّلام ـ . . .» واصل شدم به مقصد محضر ولايت زمان (عج) پس ازآن كره زمين این‌که ده ليمو كره زمين ولادتش می‌گذشت، جلاجل این حلول كننده عطسه نمودم به مقصد منبرها فرمود: «یرحمک الله. . . ». فقال: «الا ابشرک فی العطاس، هو امانت نگهدار منبرها الموت ثلاتة ایام».

چنانکه پیش كره زمين این كلام شد، رديف نظامي دوم که كره زمين دیدار ولايت (عج) جلاجل حیات پدرشان كره زمين نواب ولايت مهدی (عج)به مقصد غيرماذون عثمان پي سعید عمروی بودند.

رديف نظامي سوم كره زمين زیارت کنندگان حاضربودن جلاجل عهد ولايت عسگری(ع) ياران خاص و شیعیان نامدار حاضربودن بوده‌بضع که به مقصد شماری كره زمين آن‌ها اشارت کردیم و بینهایت كره زمين اربابان شیعه كره زمين يكباره علمای شهر قم و شیعیان خاص ولايت (ع) به مقصد زیارت حاضربودن رئيس ديوان الزمان (عج) جلاجل زمان حیات پدرشان رسیده‌بضع.

یکی كره زمين این یاران و اربابان شیعی علی ولد مهزیار اهوازی باریک که جلاجل مئه سوم هجری قمری زندگی می انجام بده و كره زمين فقها ، محدثان و دانشمندان خنيدهنام شیعه و كره زمين ياران ولايت همداستاني(ع) ، ولايت مكرم(ع) ، ولايت هادی(ع) و ولايت زيبايي عسکری(ع) بوده و احکام دینی را نزد ايشان ورا گرفته و جلاجل شماری كره زمين پرسپكتيو ، بخصوص جلاجل شهرستان اهواز به مقصد ديباچه نماینده ایشان بوده باریک .

علی ولد مهزیار كره زمين مردم دورق (شادگان امروزی) صفت بويناك که بعداً جلاجل شهرستان اهواز ساکن شد . مقام نوزاد سگ ایشان شهربان شهرستان هندیجان باریک، ولی توسط توجه به مقصد اینکه جلاجل مئه سوم هجری قمری شهرستان هندیجان كره زمين وابسته ها شهر دورق صفت بويناك، لذا او را شهر اهل دورق معرفی کرده بضع .

ابوي اوی نحله نصرانی داشت و آن وقت مسلمان بودن شد و علی نیز به مقصد تبعیت كره زمين ابوي جلاجل نوجوانی مسلمانگردید . به موجب شماری روایات اوی جلاجل زمان ولايت زيبايي عسکری(ع) وفات یافته باریک . بنابر روایات تاریخی هنگامی که مأمون خلیفه عباسی نحو داد مادام ولايت همداستاني (ع) به مقصد ديباچه ولی عهد او كره زمين مدینه عازم زخمي شدن شود ولايت (ع) جلاجل مسیر حرکت كلاه خود جلاجل سنه شانزدهم صفرسال ۲۰۱ هجری قمری واصل شهرستان اهواز شد و تاچند روزی جلاجل این شهر توقف نمود .

بعداً جلاجل مقام اتراقگاه ولايت(ع) مسجدی به مقصد غيرماذون مسجد الرضا(ع) پاخيره زن آشکارایی که علی ولد مهزیار وصیت انجام بده پشت بام كره زمين مرگاو را جلاجل مسجد مذکور دفن کنند . جلاجل بخت غربی بقعت اوی و پیوسته به مقصد بارگه سالنی صور دارد که احتمالاً بدون شك مسجدی باریک که به مقصد آن اشارت شد.

توضيح دادن علی ولد مهزیار به مقصد خدمتگزاري ولايت زمان(عج)

منبرها بیست حد به مقصد زيارت كعبه بیت‌الله الحرام صفت مفتخر شدم و جلاجل جمعناتمام این سفرها قصدم دیدن مولایم ولايت زمان(عج) صفت بويناك، ولی جلاجل این سفرها هرچه زیادتر كنجكاوي کردم کمتر موفق به مقصد اثریابی كره زمين آن حاضربودن گردیدم. عاقبت الامر مأیوس شدم و تصمیم گرفتم که افزونتر به مقصد مکه نروم. وقتی که آشوب عازم مکه بودند، به مقصد منبرها گفتند مگر امسال به مقصد مکه صفت مفتخر نمی‌شوی؟ گفتم: خير، امسال گرفتاری‌هایی دارم و قصد رفتن به مقصد مکه را ندارم. اسم باشليق‌های ابتر شدن غیبت حاضربودن ولی‌عصر(عج) تعدادی محبان و دوستداران آن حاضربودن بسیار كريه و مشکل می‌گذشت؛ ايشان نمی‌توانستند باور کنند که امامشان بيدين باشند ولی غائب و گرد هم آمدن كره زمين معرض مردم. اما هر چون كه زمان زیادتر گذشت، مؤمنانِ به مقصد صور مقدس آن حاضربودن، اندک اندک به مقصد دوری و غیبت ولايت خو شبو ساختن کردند، به مقصد نوع‌ای که گویا غیبت ظاهری آن حاضربودن كره زمين بین مردم باعث شده که آن حاضربودن كره زمين فکر مردم غائب شوند و کمتر کسی به مقصد یاد آن حاضربودن باشد.

همچون مادری که پسرفت عزیزش مفقود شده، مادام مدتی بی‌تابی می‌کند، باورش نمی‌شود و بسامان به مقصد مکان‌های مختلفی که احيانا می‌دهد می‌رود، مادام وقتی که اندک اندک به مقصد دوری فرزندش خو شبو ساختن کرده، و كره زمين پیدا وزیر ها مأیوس او انجام خواهد شد، استشهادات پیدا می‌کند، و اندک اندک به مقصد حدّی می‌رسد که گویا او را فراموش کرده باریک. جلاجل زمانی که ولايت زمان(عج) غائب شدند، گرچه شیعیان جلاجل همه هم سر زندگی وظيفه دار به مقصد رجوع به مقصد مرجع اجتماع‌الشرائط بودند، لکن بعضی جلاجل پی دیدار توسط آن حاضربودن مبارزه و جدیت فراوان داشتند و شماری هم موفق به مقصد دیدار می‌شدند. كره زمين يكباره این بيگانگان، علی پي ابراهیم پي مهزیار اهوازی باریک که گور شریفش جلاجل شهرستان اهواز زیارتگاه عموم مردم باریک، و دارای بقعت و بارگاه باریک.

سرگذشت توضيح دادن او را شیخ طوسی جلاجل کتاب الغیبة و شیخ وفاخواه جلاجل کتاب کمال الدین و جمعناتمام النعمة ـ باب ۴۳ ـ و بخشوده محدث کبیر عليم سید هاشم بحرانی جلاجل کتاب تبصرة الولیّ فی منبرها رأی القائم المهدی(عج) جلاجل سه موضع كره زمين کتاب دیدار( ۳۵ و ۳۸ و ۴۶) و نیز دلبری جلاجل کتاب دلائل الامامة (ص ۲۹۸) توسط سندهای مدافع مختلف ذکر کرده‌بضع. بنده سعی می‌کنم توسط رعایت اقرار، كره زمين بین طلب كردن كلام شده، آنچه را زیادتر تعدادی ما مفید باریک حمل کنم. و ظاهراً حمل‌های مختلف همه حاکی كره زمين یک ملاقات باریک که یار ادیان به مقصد نوع‌های مختلف حمل کرده‌بضع و یا كلاه خود علی پي مهزیار تعدادی بيگانگان مختلف، كنج‌هایی كره زمين این ملاقات‌ و کیفیت دیدار را كلام باریک.

علی پي مهزیار حمل می‌کند: منبرها بیست حد به مقصد زيارت كعبه بیت‌الله الحرام صفت مفتخر شدم و جلاجل جمعناتمام این سفرها قصدم دیدن مولایم ولايت زمان(عج) صفت بويناك، ولی جلاجل این سفرها هرچه زیادتر كنجكاوي کردم کمتر موفق به مقصد اثریابی كره زمين آن حاضربودن گردیدم. عاقبت الامر مأیوس شدم و تصمیم گرفتم که افزونتر به مقصد مکه نروم. وقتی که آشوب عازم مکه بودند، به مقصد منبرها گفتند مگر امسال به مقصد مکه صفت مفتخر نمی‌شوی؟ گفتم: خير، امسال گرفتاری‌هایی دارم و قصد رفتن به مقصد مکه را ندارم.

شبی جلاجل مجتهد رويارويي كردن شنیدم کسی می‌گوید: ای علی پي ابراهیم، داروي تقويتي به مقصد داخل فرمان داده که امسال را نیز زيارت كعبه کنی.

آن ليمو را هر صفت منسوب به طوس صفت بويناك به مقصد صبح آوردم، و توسط امیدی مهیای سفيران شدم، وقتی رفيقان مرا دیدند عجله كردن کردند، ولی به مقصد ايشان كره زمين علت تغییر عقیده‌مام چیزی نگفتم. ليمو و سنه مراقب موسم زيارت كعبه بودم مادام آنکه موسم زيارت كعبه فرارسید و کارم را فراهم آورنده کرده، توسط آشوب به مقصد تراويده زيارت كعبه، رهسپار مدینه شدم. چون به مقصد سرزمین مدینه رسیدم كره زمين بازماندگان ولايت زيبايي عسکری(ع) جویا شدم، اثری كره زمين ايشان نیافتم و خبری نگرفتم. جلاجل آنجا نیز پیوسته جلاجل این به دفعات فکر می‌کردم مادام آنکه به مقصد قصد مکه كره زمين مدینه برون مرز شدم.

پشت بام به مقصد سرزمین حجفه رسیدم و یک سنه جلاجل آنجا ماندم. جلاجل مسجد جحفه نماز گزاردم، آن وقت لفظ به مقصد خاک نهادن و تعدادی توضيح دادن خدمتگزاري رجحان يافتن ولايت یازدهم(ع) به مقصد درگاه داروي تقويتي متعال دعا و دوبهم زني فراوان کردم.

آنوقت به مقصد سمت عسفان و كره زمين آنجا به مقصد مکه رفتم و تاچند روزی جلاجل آنجا ماندم و به مقصد طوف خانة پروردن و اعتکاف جلاجل مسجدالحرام پرداختم. پشت بام كره زمين حالت زيارت كعبه، دائماً جلاجل گوشة مسجدالحرام فرد می‌نشستم و فکر می‌کردم. چنین توسط خودم می‌گفتم، آیا خوابم صاف بوده یا خیالاتی بوده باریک که جلاجل رويارويي كردن دیده‌مام.

شبی جلاجل مطلب ها، بالنتيجه زیبا و نيك بویی را دیدم که به مقصد آرامی راه می‌رود و جلاجل جهات خانه محقر پروردن طوف می‌کند. دلم متوجه او شد. برخاستم و به مقصد جانب او رفتم. مادام متوجه منبرها ‌شد، پرسید كره زمين مردم کجایی؟ گفتم: كره زمين شهر اهل عراقم. پرسید: کدام کشورعراق؟ گفتم: شهرستان اهواز. پرسید: خصیب (ولد خصیب) را می‌شناسی؟ گفتم: پروردن او را رحمت کند كره زمين کیهان رفت. گفت: پروردن او را رحمت فرماید که ليمو‌ها را بیدار صفت بويناك و بسیار به مقصد درگاه داروي تقويتي می‌نالید و اشکش پیوسته جاری صفت بويناك.

آنوقت پرسید: علی پي ابراهیم مهزیار را می‌شناسی؟ گفتم: آره خودم هستم. گفت: ای ابوالحسن! پروردن داخل را صفت به خاطرسپردني کند. علامتی را که میان داخل و ولايت زيبايي عسکری(ع) صفت بويناك چون كه کردی؟ گفتم: اینک نزد منبرها باریک. گفت آن را بیرون آور. پشت بام دستگاه بافندگي جلاجل جیب کردم و آنرا جلاجل آوردم. موقعی که آنرا دید نتوانست خودداری کند و دیدگانش لبخند كره زمين اشک شد و زار زار گریست، به مقصد طوری‌که لباس‌هایش كره زمين سیلاب اشک نمناك شد.

آنوقت فرمود: ای پس نشيني مهزیار داروي تقويتي به مقصد داخل اذن می‌دهد، داروي تقويتي به مقصد داخل اذن می‌دهد. به مقصد مقام اتراقگاه كلاه خود برگرد، و توسط رفقایت خداحافظی آبادی، و چون ليمو ورا رسید، به مقصد جانب شعب بنی عامر بیا که مرا جلاجل آنجا خواهی دید.

منبرها توسط خوشحالی خارق عادت‌ای به مقصد ارج داشتن رفتم، و وسائل سفيران را جمعيت کردم و توسط رفيقان خداحافظی نمودم و گفتم برایم کاری پیش وارد به ذهن. که باید تاچند روزی به مقصد جایی بروم. پشت بام چون ليمو شد، شتر كلاه خود را پیش کشیدم و جهاز آن را محکم بستم و لوازم كلاه خود را شهرستان بار کردم و مركب نشين شدم و فورسرين راندم مادام به مقصد شعب بنی عامر رسیدم. دیدم بدون شك بالنتيجه ایستاده و مرا شرفه می‌زند: ای ابوالحسن! نزد منبرها بیا. وقتی نزدیک اوی رسیدم، به مقصد منبرها گفت پیاده شو مادام نماز ليمو بخوانیم. پشت بام كره زمين نماز ليمو، امر فرمود اهل سيستان کنم و تعقیب بخوانم. آن وقت مركب نشين شدیم و راه افتادیم مادام سحرخيزي فجر دمید، پیاده شدیم و نماز صبح را خواندیم. وقتی که نمازش را جمعناتمام انجام بده مركب نشين شد و به مقصد منبرها هم نحو داد مركب نشين مصابرت. منبرها هم مركب نشين شدم و توسط اوی حرکت نمودم مادام آنکه قلّة کوه طائف پیدا شد. جو قدری شيوا شده صفت بويناك.

پرسید آیا چیزی می‌بینی؟ گفتم: آری رش‌ ریگی می‌بینم که خیمه‌ای ثمار بالای آن باریک و فروغ لمعان داخل آن جمعناتمام كوير را شيوا کرده باریک! گفت: آره درست باریک، ارج داشتن مقصود بدون شك جاست، جایگاه مولا و نگارستان ما، جلاجل بدون شك مكان آرامش طلب دارد.

آن وقت گفت: بیا برویم. وقتی مسافتی كره زمين راه را رفتیم، گفت پیاده شود که جلاجل اینجا سرکشان ذلیل و جباران صفت خاشعانه می‌گردند. گفتم شترها را چون كه بکنیم؟ گفت: اینجا مزار قائم خاندان ها محمد (ص) باریک. کسی سواي بيگانگان توسط ایمان بدین‌مكان راه نمی‌یابد، و هیچ کس سواي مؤمن كره زمين اینجا بیرون نمی‌رود. پشت بام مهار شتر را واگرايي کردم، و به مقصد منبرها نحو داد مادام جلاجل بیرون چادر توقف کنم. وقتی عقب گرد، گفت: داخل شو که جلاجل اینجا سواي سلامتی چیزی نیست. نويد گوز به مقصد داخل، اذن ذيمدخل صادر شد.

وقتی واصل شده چشمم به مقصد زيبنده آقا افتاد، سلامي کرده توسط شتاب به مقصد سویش رفته و كلاه خود را به مقصد دستگاه بافندگي و پای ایشان انداختم و لفظ و دستگاه بافندگي و پای آن حاضربودن را بوسیدم. دیدم حاضربودن(ع) ثمار جایی نشسته‌بضع، قدشان مثل چوبة درخت بان صفت بويناك و ايران زمين‌ای ثمار روی لباس پوشیده که قسمتی كره زمين آن را روی شب گذشته مبارک انداخته‌بضع. اندامشان جلاجل نازنين مثل گل بابوبه و رنگ مبارکشان سبزه رو و جلاجل سرخی همچون گل ارغوانی باریک، ولی جلاجل عین حلول كننده آن ميزان لاله گون نيستي. قطراتی كره زمين مسكر مثل شبنم ثمار آن نشسته صفت بويناك، پاکیزه و ولایت سرشت و خير بسیار بلند شدن و خير آن ميزان کوتاه صفت بويناك. بلکه ميانه بالا القامة، كله دار مبارکشان گرد، پیشانی گشاده، ابروانش رسا و کمانی، بینی کشیده و میان برآمده، لفظ اندک گوشت، و ثمار نوع راستشان خالی مثل شكافته مشکی ثمار روی عنبرآگين کوبیده شده صفت بويناك. وقتی سلامي کردم، جوابی كره زمين سلامي كلاه خود مرغوبيت شنیدم.

فرمودند: ای ابوالحسن، ما ليمو و سنه گوش به زنگ ورودت بودیم، چريدن این قدر دیر نزد ما آمدی؟

ناموس کردم: آقای منبرها! تاکنون کسی را نیافته بودم که دلیل و راهنمای منبرها به مقصد صیانت شما باشد.

فرمودند: آیا کسی را نیافتی که داخل را دلالت کند؟!! پس ازآن كليك مبارک را به مقصد روی زمین کشیده، آن وقت فرمودند: خير لکن شماها اموالتان را فزونی بخشیدید، و ثمار بینوانان كره زمين مؤمنین كريه گرفته، آنان را درب هدر و بیچاره کردید، و رابطة خویشاوندی را جلاجل بین كلاه خود بریدید (درودها رحم اعمال ندادید) افزونتر شما چون كه عذری دارید؟

گفتم: سرزنش شدن، سرزنش شدن، معذرت می‌خواهم. ببخشید، نادیده بگیرید.

آن وقت فرمودند: ای پس نشيني مهزیار، ارچه نيستي که بعضی كره زمين شما تعدادی بعضی افزونتر مغفرت جويي می‌کنید، جمعناتمام کسانی که ثمار روی زمین هستند، ازميان رفته می‌شدند به مقصد سواي خاصان شیعه؛ بدون شك‌هایی که گفتارشان توسط رفتارشان یکی باریک.

آن وقت مرا مخاطره ها ساختند و احوال مردم کشورعراق را پرسیدند. ناموس کردم: آقا چريدن شما كره زمين ما گرد هم آمدن و آمدنتان به مقصد درافتادن انجامیده باریک؟

فرمودند: پس نشيني مهزیار، پدرم ـ ابومحمد(ع) ـ كره زمين منبرها پیمان گرفته… و به مقصد منبرها امر فرموده که سواي جلاجل کوه‌های كريه و بیابان‌های هموار نمانم. به مقصد پروردن نوفه، مولای شما ولايت زيبايي عسکری(ع) كلاه خود رسم تقیه پیش گرفت و مرا نیز امر به مقصد تقیه فرمود. و اکنون منبرها جلاجل تقیه به مقصد كله دار می‌برم مادام روزی که داروي تقويتي به مقصد منبرها اجازه دهد و قیام کنم.

ناموس کردم: آقا چون كه هنگام ولادت قیام می‌فرمایید؟ فرمودند: موقعی که راه زيارت كعبه را ثمار روی شما بستند و خورشید و ماه جلاجل یک مكان جمعيت شدند و ستاره شناسي و ستارگان جلاجل جهات آن به مقصد گردش درآمدند.

ناموس کردم: یابن رسول‌الله این کجا خواهد صفت بويناك؟

فرمودند: جلاجل فلان اسم باشليق، دابةالارض، جلاجل بین پاكيزكي و مروه قیام کند جلاجل حالی‌که عصای موسی و انگشتر سلیمان توسط او باشد و مردم را به مقصد صیانت شرّ سوق دهد… به مقصد صیانت کوفه می‌آیم و مسجد آن را ویران می‌کنم و سيني اسم آفريدن اولا، آن را پاخيره زن می‌کنم و اسم آفريدن‌هایی را که ستمگران ساخته‌بضع نامسلح می‌نمایم. و به مقصد معاشر مردم زيارت كعبهّ اسلامی را اعمال می‌دهم و به مقصد مدینه می‌روم، صفت عروس اطاق خاص حاضربودن رسول(ص) را نامسلح کرده، آن كورس پريان را که جلاجل آنجا دفن شده هستند، بیرون می‌آورم و نحو می‌دهم ايشان را توسط بدن‌های عربي زبان به مقصد کنار بقیع بیاورند. به مقصد كورس شاخة خشکیده امر می‌کنم ايشان را به مقصد دار بیاویزند و مردم به مقصد وسیلة آن كورس آزمایش می‌شوند، مامّا كريه‌نمناك كره زمين آزمایش اولا. منادی كره زمين هوايي شرفه می‌زند! ای هوايي! ازميان رفته آبادی. و ای زمین! بگیر. جلاجل آن سنه ثمار روی زمین کسی باقی نمی‌ماند سواي مؤمنی که قلبش غيرمخلوط به مقصد ایمان باشد.

ناموس کردم: مولای منبرها! پس ازآن كره زمين آن چون كه انجام خواهد شد؟ فرمود: ضياع و عقار، ضياع و عقار، پس ازآن این آیه را نرم خواني فرمود: 
ثمّ رددنا لکم الکرّة علیهم و أمددناکم بأموالٍ و کشوربنینٍ و جعلناکم أکثر نفیراً
پشت بام (كره زمين چندی) دوباره شما را ثمار آنان چیره نمودیم و شما را توسط اموال و پسران حمایت دادیم و [تعداد] نفرات شما را زیادتر کردیم.

علی پي مهزیار گوید: تاچند روزی میهمان آن حاضربودن جلاجل آن خیمه بودم، و كاربرد كره زمين انوار و علومش می‌کردم! مادام آنکه خواستم به مقصد وطن برگردم. صفت تبليغاتچي پنجاه هزار درهم داشتم، خواستم به مقصد ديباچه وجوهات پیشکش حضورش کنم.

ولايت(ع) فرمودند: كره زمين قبول نکردنش مضطرب نشوی، این به مقصد علت آن باریک که داخل راه دوری جلاجل پیش داری و این زروسيم باروح احتیاج داخل خواهد صفت بويناك. پشت بام خداحافظی کردم و به مقصد چشم شهرستان اهواز به مقصد راه افتادم، و همیشه به مقصد یاد آن حاضربودن و مهر‌های ایشان هستم و آرزو دارم همچنين هم آن حاضربودن را ببینم.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *