خانه / ۱۳۹۵ / آذر (صفحه 3)

بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۵

تصویر جدید: . اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺠﺰ درد و دروغ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد در ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻛﺴﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒ…

[ad_1] . اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺠﺰ درد و دروغ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد در ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻛﺴﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮد ﻋﺸﻖ و ﺷﻌﻮر و اﻋﺘﻘﺎد ﻛﺎﻻي ﺑﺎزار ﻛﺴﺎد ﺳﻮداﮔﺮان در ﺷﻜﻞ دوﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺎرﻓﻴﻘﺎن ﺷﺮم ﺑﺎد… [ad_2]

توضیحات بیشتر »