خانه / عکس (صفحه 3)

عکس

تصویر جدید: . اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺠﺰ درد و دروغ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد در ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻛﺴﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒ…

. اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺠﺰ درد و دروغ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد در ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻛﺴﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮد ﻋﺸﻖ و ﺷﻌﻮر و اﻋﺘﻘﺎد ﻛﺎﻻي ﺑﺎزار ﻛﺴﺎد ﺳﻮداﮔﺮان در ﺷﻜﻞ دوﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺎرﻓﻴﻘﺎن ﺷﺮم ﺑﺎد…

توضیحات بیشتر »